Akademiker i samhällsbärande professioner

Uppsägning

Det enskilda anställningsavtalet kan innehålla regler om uppsägning och i så fall gäller det avtalet före Lagen om anställningsskydd LAS.

En vit teknad figur står på en nlå pil som har tre ändar, funderar vilken väg den ska ta

Det finns två huvudfall att skilja mellan, uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist.

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Arbetsgivaren har en så kallad omplaceringsskyldighet.

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. I beskedet ska framgå om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning, och i sådant fall om det krävs en anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen upplysa arbetstagaren om de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen om arbetstagaren begär det.

Ha koll på det här om du blivit uppsagd

 • Tidigare arbetsgivare = vilken uppsägningstid har du
 • Omställningsorganisation
 • Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen
 • Ansök om ersättning hos Akademikernas a-kassa. Är du inte medlem är det dags att ansöka om medlemskap.
 • Ansök om ersättning i SRATs inkomstförsäkring (kräver medlemskap i Akademikernas a-kassa)
 • Anmäl till SRAT, kansli@srat.se, att du är arbetssökande, får du lägre medlemsavgift       

Läs mer om att vara arbetssökande

Uppsägningstider

Uppsägningstiderna är olika beroende på om de är reglerade i kollektivavtal eller inte, när arbetstagaren anställdes och hur gammal arbetstagaren är. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Det går dock bra att avtala om längre uppsägningstid.

I Lag (1982:80) om anställningsskydd är det nedanstående regler som gäller:

Arbetstagaren har en rätt till en uppsägningstid av

 • två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år
 • tre månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst fyra år men kortare än sex år
 • fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst sex år men kortare än åtta år
 • fem månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst åtta år men kortare än tio år
 • sex månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst tio år.

Om en anställd som är föräldraledig sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa först när arbetet skulle ha återupptagits.

Om den anställde har fyllt 67 år är uppsägningstiden alltid en månad, oavsett anställningstid.

Anställningar som påbörjades före 1997

För de anställningar som påbörjats före den 1 januari 1997 gäller följande uppsägningstider:

 • För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

Om en arbetstagare vid uppsägningstillfället har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna i följd eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid av

 • två månader vid fyllda 25 år
 • tre månader vid fyllda 30 år
 • fyra månader vid fyllda 35 år
 • fem månader vid fyllda 40 år
 • sex månader vid fyllda 45 år

Omställningsorganisationer