Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Information om behandling av personuppgifter

SRAT värnar dina personuppgifter. Den här informationen förklarar hur och varför SRAT samlar in och behandlar personuppgifter för medlemmar, potentiella medlemmar, motparter och medparter. SRAT behandlar inte personuppgifter för våra besökare, det gör däremot vår hyresvärd Sveriges Ingenjörer. Här beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen får du ta del av i samband med att du blir medlem i förbundet.

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

SRAT är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till SRAT är följande:

SRAT
Box 1419
111 84 STOCKHOLM
08-442 44 60
kansli@srat.se
www.srat.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Dataskyddsombud
Sweco Sverige AB
srat.dso@sweco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

SRAT kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar SRAT, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bland annat löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshet och arbetsskada).
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar.
 • Omfattas av kollektivavtals- och arbetsrättsliga förhandlingar.
 • Få inkomstförsäkring och hälsoskydd som ingår i medlemskapet.
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få förbunds- och föreningstidningar.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier, årsmöten och andra medlemsmöten.
 • Få karriärrådgivning inklusive CV-granskning.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Få ta del av framställd lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden SRATs stadgar, MBL och GDPR artikel 6.1.b, 6.1.c, 6.1.e, 9.2.b, 9.2.d och 9.2.g.

Därutöver behandlar SRAT dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. För de här behandlingarna är den rättsliga grunden SRATs stadgar samt GDPR artikel 6.1.f och 9.2.b. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

I samband med av förbundet ordnade kurser och event tillämpas den rättsliga grunden samtycke vid inhämtande av uppgifter om kostönskemål enligt GDPR artikel 6.1.a och 9.2.a.

Lagringstid

Så länge du är medlem i SRAT sparas de personuppgifter som krävs för att kunna administrera ditt medlemskap.

Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara allt räkenskapsmaterial i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Detta gäller oavsett om du gått ur förbundet innan dess.

Om vi har givit dig rådgivning eller företrätt dig genom förhandling eller rättshjälp sparar vi dessa personuppgifter i 10 år efter avslutad aktivitet i enlighet med preskriptionslagen. Detta gäller oavsett om du gått ur förbundet innan dess.

Om du går ur förbundet kommer vi att spara dina befintliga personuppgifter under ett år. Därefter sparas endast de personuppgifter som är nödvändiga för ovanstående ändamål.

Uppgifter om potentiella medlemmar sparar vi i tre månader.

Personuppgifter för företrädare för med- och motparter sparar vi så länge som vi har ett pågående ärende.

Personuppgifter i inlägg på sociala medier sparas i ett år och därefter endast om de är av intresse för SRATs historia.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallade dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22.

Kategorier av mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra och även ta emot personuppgifter från dem enligt GDPR artikel 6.1.b-c, 6.1.e, 9.2.b och 9.2.g. Följande mottagare och avsändare har eget personuppgiftsansvar:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar.
 • Arbetsgivarorganisationer – för genomförande av förhandlingar och framtagande av lönestatistik.
 • Skattemyndigheten.
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.
 • Försäkringsbolag som förbundet har avtal med rörande gruppförsäkringar.
 • Försäkringsbolag som förbundet har avtal med rörande inkomstförsäkring.
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som SRAT samarbetar med.
 • Sacoförbund med vilka SRAT har avtal om dubbelanslutning.

I följande situationer använder sig SRAT av personuppgiftsbiträden i stället för att utföra arbetsuppgifterna själv. Personuppgiftsbiträdena mottar personuppgifter med stöd av GDPR artikel 6.1.b och 9.2.d. SRAT har följande personuppgiftsbiträden:

 • Av förbundet anlitad leverantör av medlemssystem.
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd och IT-tjänster som t ex e-post och serverdrift.
 • Av förbundet anlitade leverantörer av webbtjänster och utskickstjänster.
 • Tryckerier som trycker och distribuerar förbunds- och föreningstidningar och andra trycksaker.
 • Av förbundet anlitad leverantör av tidningsproduktion.
 • Saco – för framtagande av statistik och fastställande av medlemsavgift.
 • Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa – för framtagande av statistik och i samband med att medlemmen ansöker om ersättning från Inkomstförsäkringen.

Gemensamt personuppgiftsansvar

SRAT har ett gemensamt personuppgiftsansvar enligt GDPR artikel 26 med följande organisationer:

 • Saco-S
 • SRAT-föreningar med eget organisationsnummer

SRAT förser Saco-S med personuppgifter avseende medlemmars namn och personnummer. Dessa uppgifter använder Saco-S för att fullgöra organisationens uppgifter enligt de regler som Saco-S beslutsorgan fastställer. Rätten att bestämma över ändamålen och medlen för den personuppgiftsbehandling som sker inom Saco-S ligger på såväl SRAT som på Saco-S. Det innebär att SRAT och Saco-S är att betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom Saco-S. Saco-S centralt och Saco-S lokalt utgör en enhet och kontaktförbunden är en del av denna enhet när kontaktförbundet agerar som Saco-S.

SRAT och SRAT-föreningar med eget organisationsnummer har ett gemensamt personuppgiftsansvar. SRAT och SRAT-föreningarna med eget organisationsnummer ansvarar var och en för sig för den egna hanteringen av medlemmarnas personuppgifter. SRAT och SRAT-föreningar med eget organisationsnummer informerar var och en för sig medlemmarna hur deras personuppgifter hanteras och vilka rättigheter de har enligt GDPR.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att du ska kunna bli medlem i förbundet

 • Personnummer
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Utbildningsuppgifter
 • Anställningsuppgifter

Kategorier av personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att upprätthålla rätt service

 • Kontaktuppgifter
 • Sysselsättning
 • Sysselsättningsgrad

Automatiskt beslutsfattande

 • Reducerad medlemsavgift första året efter examen
 • Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad

Om inte uppgift om examensår, sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring, hälsoskydd och förhandlingshjälp.

Information från annan än dig

SRAT kan få information från en arbetsgivare att du som är medlem nu arbetar där. En förtroendevald kan också lämna information om medlemmars nya arbetsplats. Vi uppdaterar regelbundet medlemmars folkbokföringsadress från SPAR.

SRAT behandlar också personuppgifter om företrädare för våra med- och motparter samt om potentiella medlemmar.

Sociala medier

SRAT finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Personuppgiftsansvaret ligger primärt på respektive plattform men SRAT är personuppgiftsansvarig för egna och andras publiceringar på SRATs sidor.

Webbplats

På srat.se behandlar SRAT personuppgifter på anställda och förtroendevalda med stöd av GDPR artikel 6.1.f och 9.1.e. På webbplatsen sker en cookiehantering där besökare själva kan välja mellan olika nivåer av cookies.

Versionshantering – dokumentet uppdaterat

 • 2018-05-04
 • 2019-08-28
 • 2021-07-01
 • 2024-01-31