Akademiker i samhällsbärande professioner

Anställningsformer

Huvudregeln är att en anställning är en tillsvidareanställning, en så kallad fast anställning. För att en anställning ska vara tidsbegränsad måste parterna ha kommit överens om det i förväg.

Två män och en kvinna sitter vid ett bord. De tittar in i kameran

 

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är huvudregeln på svensk arbetsmarknad. Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter viss uppsägningstid. Arbetsgivaren är dock tvungen att ha saklig grund för att avsluta anställningen. Principen att anställningsavtal bör gälla tills vidare är bestämd med hänsyn till den anställdes trygghet.

Tidsbegränsad anställning

Vid tidsbegränsade anställningar har parterna på förhand bestämt hur länge anställningen ska pågå och när den ska upphöra. I en del fall innebär det att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp i förtid, om inte regler om uppsägningstid skrivs in i anställningsavtalet. I annat fall upphör en tidsbegränsad anställning utan föregående uppsägningstid vid anställningstidens utgång. Tidsbegränsade anställningar enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) kan vara allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller anställning för arbetstagare över 67 år. I kollektivavtal kan det finnas andra former av visstidsanställningar.

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som inte behöver motiveras. En arbetsgivare kan alltså avtala om allmän visstidsanställning utan att ange något skäl till varför anställningen ska vara tidsbegränsad. Anställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit visstidsanställd i sammanlagt mer än två år, antingen under en femårdsperiod eller under en period då arbetstagaren haft på varandra följande allmänna visstidsanställningar eller säsongsarbete.

Vikariat

Den som anställs som vikarie arbetar istället för någon som är frånvarande från arbetet på grund av föräldraledighet, studier, sjukdom eller liknande. I anställningsavtalet bör det framgå vem man vikarierar för. Om en arbetstagare varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare, övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Säsongsarbete

Arbetstagare kan anställas för arbete som endast bedrivs en viss del av året, exempelvis inom turistbranschen eller inom skogsbruk och lantbruk. Beroende på vädret kan säsongen vara olika lång under olika år. När säsongen är slut tar anställningen också slut.

Fyllda 67 år

Arbetstagare som har fyllt 67 år kan få en tidsbegränsad anställning på grund av sin ålder. Läs mer här.

Provanställning

Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas, om prövotiden är högst sex månader. Detta är ett sätt för båda parter att pröva varandra. Meningen är att provanställningen vid prövotidens slut ska övergå till en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter prövotidens slut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Om inte parterna enats om annat, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.

Relaterad info

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se