Akademiker i samhällsbärande professioner

Anställningsavtal

Arbetsgivaren har en skyldighet att informera arbetstagaren om villkoren för anställningen. Med arbetsvillkor menas de villkor som ska tas upp i anställningsavtalet. Anställningsavtalet får ofta sitt innehåll från andra källor, som kollektivavtal, lag eller praxis.

En man och en kvinna sitter och samtalar

Det finns inget krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt. Även ett muntligt avtal är giltigt. Det är dock en fördel i bevishänseende om anställningsavtalet är skriftligt. Arbetsgivaren ska, inom en månad från det datum då anställningen påbörjades, skriftligen informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen. Kravet på skriftlig bekräftelse av anställningsvillkoren gäller för alla anställningar som är längre än en månad. Denna bekräftelse kan göras på två sätt: antingen genom ett anställningsavtal, som skrivs under av båda parter, eller genom en anställningsbekräftelse. Informationsplikten gäller inte för anställningar som är kortare än tre veckor.

SRAT rekommenderar att ett skriftligt anställningsavtal upprättas så fort som möjligt och senast vid anställningens tillträde. För att undvika framtida meningsskiljaktigheter är det bra om båda parter undertecknar avtalet. Innan du som anställd skriver under, är du välkommen att höra dig till SRATs kansli.

Om ett muntligt anställningsavtal har träffats är det i första hand detta som reglerar anställningsvillkoren. Om arbetsgivaren i efterhand utfärdar ett anställningsbevis som inte stämmer överens med vad som tidigare överenskommits, är detta ogiltigt. Om du i en sådan situation anser att anställningsbeviset innehåller en felaktighet, bör du snarast möjligt påpeka detta för arbetsgivaren.

Anställningsbekräftelsen måste innehålla följande:

  • Parternas namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
  • Den anställdes arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel.
  • Anställningsform och för fast anställning gällande uppsägningstider eller för tidsbegränsad anställning slutdatum för anställningens upphörande.
  • Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
  • Arbetsdagens/-veckans längd.
  • Semesterns längd.
  • Tillämpligt kollektivavtal, om sådant finns. Om det inte finns läs mer här
  • Villkoren för arbetstagarens stationering utomlands om stationeringen avses pågå längre än en månad.

Flera av ovanstående punkter kan utelämnas genom att hänvisning sker till gällande kollektivavtal. Om det under anställningens gång träffas en ny överenskommelse som berör någon av de ovanstående uppgifterna är arbetsgivaren på nytt skyldig att utfärda en skriftlig information om ändringen inom en månad. Det är viktigt att ett anställningsavtal även reglerar pensions- och försäkringsvillkor.

Mallar anställningsavtal 

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se