Akademiker i samhällsbärande professioner

Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF

Ambassadbyggnad med svensk flagga. En staty står utanförI denna förening kan du vara med om du arbetar som kvalificerad tjänsteman, specialist eller chef  inom Utrikesdepartementet. Exempelvis arbetar du som baspersonal, kansli-/departementssekreterare, kansliråd eller ambassadör.

UPF har egen ekonomi och egna medlemsavgifter.
Föreningen har organisationsnr 802006-4450.

     
UPFs strategiska ledord

Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF, ska styras av de strategiska ledorden öppenhet, förutsägbarhet och hållbarhet. UPF anser att dessa strategiska prioriteringar gynnar både medlemmar och verksamhet på kort och lång sikt.

Öppenhet i samverkan mellan arbetsgivaren och medarbetarna och i hanteringen av personalfrågor är en förutsättning för att bedriva effektiv verksamhet med motiverade medarbetare. Alla medarbetare ska så långt möjligt få insyn i, vara delaktiga i och ha möjlighet att påverka och förbättra verksamheten och samtidigt erhålla återkoppling om egna prestationer.

Förutsägbarhet är viktigt för att medarbetare ska känna sig trygga i en organisation som är satt i ständig förändring. Verksamhet och prioriteringar ändras konstant och medarbetare roterar till nya arbetsuppgifter. Medarbetare ska kunna göra informerade val och veta att rutiner och praxis alltid följs oavsett placering.

Hållbarhet är nödvändigt för att medarbetare ska kunna utveckla kunskap, ansvar, professionalitet och motivation över hela sin arbetskarriär. Balans mellan uppdrag och resurser ska säkerställa att den investering som varje medarbetare representerar också ger bästa möjliga resultat över tiden.

Förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se

Förhandlare

Mattias Torell
08-442 4467
mattias.torell@srat.se