SRAT Arbetsmarknad

SRAT Arbetsmarknad rekryterar inom Arbetsförmedlingen samt vid privata arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, näraliggande uthyrningsföretag och företag som bedriver verksamhet inom området rehabilitering. Bland medlemmarna finns arbetsförmedlare, kvalificerade handläggare, studie- och yrkesvägledare, hälsoutvecklare, specialister och chefer med flera.

  • SRAT Arbetsmarknad delar Sacos lönepolitiska värderingar och organisationens
    positiva syn på utbildning, kunskap och kompetens, vilket finns formulerat i SRAT Arbetsmarknads lönepolitiska program.
  • SRAT Arbetsmarknad har till uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska
    och sociala intressen.
  • SRAT-medlemmen får sin medlemsinformation dels från förbundets medlemstidning SRAT-informationen och hemsida angående centrala avtal och olika förbundsfrågor, dels från såväl sin lokala Saco-S-förening som från Saco-S centralt när det gäller till exempel förhandlingsresultat.
  • Föreningen är partipolitiskt oberoende.
  • SRAT Arbetsmarknad har sina rötter i Statstjänstemännens Riksförbund, SR.

Du som är medlem i SRAT Arbetsmarknad har tillgång till SRATs alla medlemsförmåner.

Ansvarig förhandlare

Ann Garö
08-4424479
ann.garo@srat.se