SRAT Arbetsmarknad – SRAT - Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT Arbetsmarknad

SRAT Arbetsmarknad rekryterar inom Arbetsförmedlingen samt vid privata arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, näraliggande uthyrningsföretag och företag som bedriver verksamhet inom området rehabilitering. Bland medlemmarna finns arbetsförmedlare, kvalificerade handläggare, studie- och yrkesvägledare, hälsoutvecklare, specialister och chefer med flera.

  • SRAT Arbetsmarknad delar Sacos lönepolitiska värderingar och organisationens
    positiva syn på utbildning, kunskap och kompetens, vilket finns formulerat i SRAT Arbetsmarknads lönepolitiska program.
  • SRAT Arbetsmarknad har till uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska
    och sociala intressen.
  • SRAT-medlemmen får sin medlemsinformation dels från förbundets medlemstidning SRAT-informationen och hemsida angående centrala avtal och olika förbundsfrågor, dels från såväl sin lokala Saco-S-förening som från Saco-S centralt när det gäller till exempel förhandlingsresultat.
  • Föreningen är partipolitiskt oberoende.
  • SRAT Arbetsmarknad har sina rötter i Statstjänstemännens Riksförbund, SR.

Du som är medlem i SRAT Arbetsmarknad har tillgång till SRATs alla medlemsförmåner.

Ansvarig förhandlare

Ann Garö
08-4424479
ann.garo@srat.se