Akademiker i samhällsbärande professioner

Avtalsförsäkring
och trygghetsavtal

Många händer som håller handflatorna mot varandra

Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal har du också rätt till avtalsförsäkringar som kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet. Oavsett arbetsmarknadssektor så har du då rätt till Tjänstegrupplivförsäkring TGL och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA (även på företag som saknar kollektivavtal kan sådana eller liknande försäkringar förekomma).

På den kommunala sektorn och privata sektorn finns kollektivavtalade försäkringslösningar gällande vid sjukdom under sjukpenningtid, Avtalsgruppsjukförsäkring AGS respektive ITP-sjukpension.

På samtliga sektorer finns kompletterande försäkringar/sjukpension vid varaktig sjukdom (sjukersättning). Ofta finns också trygghets-/omställningsavtal vid uppsägning på grund av arbetsbrist. OBS! Utbetalningar från dessa försäkringar sker i allmänhet inte automatiskt utan först efter anmälan.

En bra förklarande matris från AFA Försäkring om försäkringsskyddet för dig som är anställd.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL

Försäkringen kan ge visst ekonomiskt stöd till anhöriga vid dödsfall. Vem som är försäkringsgivare och vilka villkor som gäller varierar mellan olika kollektivavtalsområden.

Är du statsanställd eller anställd inom postkoncernen så administreras försäkringen av Statens tjänstepensionsverk, SPV.

Omfattas du av kommunala avtal så är det KPA Pension som administrerar försäkringen.

För privatanställda finns ett antal försäkringsbolag som kan vara administratörer. Din arbetsgivare har då valt ett av dessa bolag.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

TFA (på statliga sektorn benämnt PSA) kan vid arbetsskada ge ersättning både under akut sjuktid och vid bestående invaliditet. Försäkringen administreras av AFA Försäkring.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS

På den kommunala sektorn så kompletterar AGS-försäkringen sjukpenningen från och med den 91 sjukdagen till och med dag 360 (liknande försäkring finns på privata arbetsplatser där LO-förbund har avtal). AGS administreras av AFA Försäkring

För privatanställda tjänstemän kompletterar ITPs sjukpension sjukpenningen på samma vis. Den administreras oftast av Alecta.

Sjukpension

När man får sjukersättning från försäkringskassan kompletterar kollektivavtalen sjukersättningen med belopp som varierar mellan avtalsområdena.

På kommunala sektorn finns AGS-försäkringens månadsbelopp som utbetalas från AFA Försäkring.

På den statliga sektorn utbetalas sjukpension från Statens tjänstepensionsverk, SPV.

På den privata sektorn är det oftast Alecta som utbetalar sjukpension. 

Trygghets-/omställningsavtal

Blir man uppsagd på grund av arbetsbrist kan förmåner i trygghets-/omställningsavtal bli aktuellt. På den statliga sektorn innebär Omställningsavtalet bland annat förlängd uppsägningstid, avgångsersättning, pensionsersättning och möjlighet till coachning för nytt arbete. Avtalet gäller oftast även vid omlokalisering.

Det omställningsavtal som gäller för de flesta tjänstemän på den privata sektorn kan ge avgångsersättning och coachning till nytt arbete (Trygghetsrådet TRR).

På den kommunala sektorn blir förmånerna i kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR aktuella vid uppsägning som beror på arbetsbrist. Under vissa förutsättningar står arbetsgivaren för viss ersättning och eventuella individuellt anpassade insatser genomförs med stöd från Omställningsfonden.

SRATs trygghetspaket

För de flesta av SRATs medlemmar ingår en extra försäkring vid sjukdom och arbetslöshet i medlemsavgiften. Försäkringen, SRAT Hälsoskydd (gäller vid längre tids sjukdom), ger dels hjälp med stöd och råd från professionella hälsoombud och dels ekonomisk hjälp (efter 90 eller 360 dagars karenstid).

SRATs Inkomstförsäkring kompletterar ersättningen för den som är med i arbetslöshetskassan så att nivån tillsammans med eventuell ersättning från trygghets/omställningsavtal blir cirka 80 procent av lönen.

Privata försäkringar

Genom vårt samarbete med försäkringsbolaget Folksam har du möjlighet att teckna privata försäkringar i form av förlängt skydd vid arbetslöshet och sjukdom, liv- och olycksfall-, barn-, sjukvårds- eller företagsförsäkring. Även sakförsäkringar, som exempelvis hem- och bilförsäkring ingår i vårt samarbetsavtal.

Länktips

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se