Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Tips och råd inför ditt lönesamtal

Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet där du får möjlighet att diskutera ditt engagemang, din arbetssituation, kompetensutveckling och löneutveckling. Det är din möjlighet att tala om för chefen vad du gör och hur mycket du anser att det är värt. Löneförhandlar du själv är det viktigt att lönesamtalet genomförs med din närmaste chef och han/hon har befogenhet att sätta lön.

Oavsett om du arbetar i folktandvård eller i privat verksamhet ska du ha möjlighet till lönesamtal med din chef. Arbetar du i folktandvård finns även lokala företrädare för STHF/SRAT som träffar arbetsgivaren varje år för att påverka löneläget för hela yrkesgruppen vilket innebär att du troligen inte diskuterar lönen i kronor under lönesamtalet. Du har dock alltid rätt att få veta på vilka grunder din nya lön kommer att sättas. Det gäller oavsett om du arbetar i privat verksamhet eller i Folktandvård. Du ska också få klart för dig ungefär vad du kan förvänta dig. Lönesamtalet är din chans att påverka chefen samtidigt som syftet med samtalet är att förutsättningarna ska vara glasklara och tydligt kopplade till din lönesättning. Fungerar det optimalt ska både du och chefen känna er nöjda med resultatet.

Förberedelse

Första eller tjugonde samtalet – det är alltid lika viktigt att förbereda sig. Det gör du genom att:

  • Analysera kraven på ditt arbete och kraven på din prestation
  • Analysera ditt löneläge och sätt eget konkret lönemål

Analysera kraven i ditt arbete och din prestation

Innan lönesamtalet bör du själv gå igenom och försöka definiera vilka krav som ställs i ditt arbete. Utgå från kraven på formell kompetens, kunskap, färdighet, ansträngning, ansvar och arbetsförhållanden. Gå också igenom dina väsentligaste arbetsuppgifter. Skriv gärna ner dem. Tag med vad som har förändrats sedan förra året. Lyft fram de resultat och prestationer som du själv är speciellt nöjd med.

Fundera också över på vilket sätt dina arbetsprestationer har bidragit till verksamhetsförbättringar och om ditt arbetssätt har förändrats sedan förra gången lönen reviderades.

Se till att visa ditt arbetsresultat i samband till uppsatta mål. Det är viktigt med tydliga mål – se till att diskutera och komma överens om vilka mål som gäller med din chef!

Du bör också gå igenom anteckningarna från förra lönesamtalet - har du och din arbetsgivare levt upp till det ni då kom överens om?

Analysera ditt löneläge

Lönestatistik visar inte vilken lön du ska ha men ger en fingervisning om löneläget jämfört med andra tandhygienister vid en viss tidpunkt. Den sammanställda lönestatistiken hittar du på SRAT:s och STHF:s hemsidor (www.srat.se och www.tandhygienistforening.se ) och i SACO LöneSök på SRAT:S hemsida kan du göra egna sökningar.

Förutom din lönenivå, bör du fundera över din löneutveckling. Hur har din lön utvecklats sedan du började hos din nuvarande arbetsgivare? Hur har dina arbetsuppgifter och dina arbetsinsatser utvecklats? Fundera över och ta ställning till om du anser att kraven i ditt arbete och din arbetsprestation motsvaras av din lönenivå och om din löneutveckling speglar utvecklingen av dina arbetsuppgifter och arbetsprestationer.

Sätt upp ditt eget lönemål

Utgå från din analys av kraven i ditt arbete, din arbetsprestation och ditt löneläge. Vad vore en rimlig lön? Hur långt kan du rimligen nå i årets löneförhandling? Hur borde din lön utvecklas på längre sikt?

Är det medianen eller 90:e percentilen du anser lönen ska utgå från och jämföras med?

Utan att tappa bort din egen målsättning – försök sätta dig in i hur din chef ser på lönesättning. Vilken lönenivå tror du din chef anser vara rimlig, både på kort och lång sikt? Och framför allt – hur värderar han/hon din kompetens och din prestation? Det är detta du ska ta upp med din chef under lönedialogen. Ni ska försöka komma fram till ett gemensamt mål som båda anser vara bra. Kom också överens om en konkret handlingsplan för hur ni ska nå målet! En handlingsplan beskriver vilka insatser du själv ska göra och vad ska chefen göra, hur och när.

Lönesamtalet

I början av samtalet är det bra att gå igenom vilka punkter du och din chef vill ta upp. En dagordning hjälper er att koncentrera samtalet på rätt innehåll. Det är viktigt att samtalet verkligen är en dialog. Din chef ska tala om för dig hur hon/han bedömer kraven i ditt arbete och dina arbetsprestationer samt hur du ska utvecklas för att få en god löneutveckling. Du ska bemöta och förmedla vad du själv kommit fram till.

Om chefen är missnöjd med dina arbetsinsatser borde detta ha framkommit under utvecklingssamtalet. Om ni inte har haft ett sådant är det viktigt att ni tar er tid under lönedialogen att diskutera grunden för missnöjet.

Om din chef lämnar ett förslag som du är nöjd med är ju allt frid och fröjd. Om du inte är nöjd bör du i första hand fortsätta diskussionen med din chef. Du har alltid rätt att få veta på vilka grunder din lön sätts. Du har också rätt att få veta hur du ska agera/arbeta/utvecklas för att få en bättre löneutveckling.

Om du och din chef står alltför långt ifrån varandra för att ni ska kunna bli överens bör du kontakta din lokala fackliga företrädare för att diskutera hur ni ska gå vidare. Gäller om du arbetar i folktandvård. Arbetar du hos privat arbetsgivare kontaktar du ombudsman7förhandlare på SRAT. Se nästa sida.

Vad ska man tänka på under lönesamtalet?

Det är viktigt att ni håller er till ämnet! Låt dig inte inledas i diskussioner om t.ex. arbetsgivarens dåliga ekonomi eller kollegornas lönekrav – det är ämnen som inte hör hemma i ditt lönesamtal.

Under lönesamtalet är det bra om man kan hålla sig lugn och inte reagera känslomässigt. Undvik personangrepp och hot som du inte kan leva upp till. Det är bättre att vara frågvis än efterklok. Försök att skiljas som vänner så ert fortsatta samarbete fungerar.

Man ska se lönesamtalet som en förhandling där båda vinner och inte som en debatt. En debatt leder lätt till låsta positioner.

Koppla utvecklingssamtal och lönesamtal

I ett lönesamtal ska du och din chef koncentrera er på att diskutera din lön utifrån arbetets krav och dina prestationer.

I ett utvecklingssamtal bör du och din chef rikta in er på din långsiktiga roll i verksamheten. Här bör ni tala om dina behov av kompetensutveckling, möjligheter till nya uppgifter, din egen arbetssituation o.s.v. Föreslå att ni upprättar en individuell handlingsplan för kompetensutveckling - även om din chef är nöjd med din arbetsinsats.

Det finns olika skolor och modeller – några vill skilja på utvecklingssamtalet och lönesamtalet, andra tycker att det kan ske samtidigt. Om ni inte för en lönediskussion under utvecklingssamtalet måste ni träffas en gång till och diskutera lön! Det är då viktigt att återkoppla till det som kom fram vid utvecklingssamtalet. Det som sägs i utvecklingssamtalet måste stämma överens med det som kommer fram i lönedialogen!

Efter samtalet

För anteckningar under själva samtalet. Det är alltid bra att dokumentera vad du och chefen har tagit upp, vad ni har kommit fram till, vad ni är överens om och vad ni inte är överens om. Gå igenom anteckningarna efter samtalet och utvärdera resultatet. Spara anteckningarna. De är bra att ha som underlag vid förberedelsen till ditt nästa lönesamtal.

Analysera

  • Har du uppnått ditt lönemål?
  • Om inte - vad gick fel?
  • Vad finns kvar att göra?
  • Vad kan du göra bättre?
  • Är det dags att byta jobb?
  • Hur lägger du upp nästa års lönesamtal?
  • För mer information
  • Läs eller beställ broschyren "Din lön"

För mer information

Kontakta förhandlarna Ann Garö och Maria Yngvesson för rådgivning om till exempel lönestatistik.