En del av SRAT

Specialistordning för logopeder

Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 1 januari 2015 och har tillkommit för att utveckla klinisk och teoretisk kunskap, främja kliniskt utvecklingsarbete och skapa möjlighet till formaliserad klinisk karriärutveckling. Den specialiserade logopeden fungerar som kunskapsförmedlare, mentor, metodutvecklare och står för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Specialistområden

Uppdelningen i språk-, röst-, tal och sväljningsstörningar är vanlig inom logopedin. Specialistkompetens för logopeder har skapats utifrån dessa fyra större områden med möjlighet till valfri underklassifikation som definieras i samråd med specialistrådet. Genom att skapa en specialistordning med ett fåtal större områden med möjlighet till underindelning får man ett dynamiskt system med bredd och djup som utformas utifrån specifika specialiseringsbehov.

EXEMPEL på hur specialiseringarna kan se ut:

 • Språk med inriktning språkstörning hos barn
 • Röst med inriktning röstergonomi
 • Tal med inriktning neuromotoriska talstörningar
 • Sväljning med inriktning geriatrik

 

Kriterier för att erhålla specialistbevis

Grundläggande krav

Legitimation som logoped från Socialstyrelsen.

Teoretisk fortbildning

Minst godkänd masterexamen med inriktning logopedi. För personer antagna till forskarutbildning kan godkänt halvtidsseminarium motsvara en masterexamen. Titel på masteruppsats alternativt artikel ska framgå i ansökan.

Klinisk fortbildning

Klinisk portfölj (80 timmar) varav:

 • minst 20 timmar klinisk dialog som redovisas med en skriftlig rapport
 • minst 40 timmar relevanta för specialistområdet. Portföljen måste innehålla en kombination av olika aktiviteter.
 • fem års arbetslivserfarenhet som logoped (minst 50 procents tjänstgöring eller motsvarande) varav tre inom specialistområdet.

Hur går jag tillväga för att ansöka om specialistbevis?

 1. Sökande logoped formulerar önskat specialistområde.
 2. Sökande sammanställer relevant underlag.
 3. Sökande skapar sin kliniska portfölj.
 4. Ansökningsavgift erlägges. Den totala kostnaden är 4000 kronor för medlemmar i Logopedförbundet och 8 000 kronor för ickemedlemmar, där 2000 kronor erlägges vid ansökningstillfället och resterande del vid godkänd ansökan. 
 5. Ansökningar behandlas två gånger per år och sänds till specialistrådet senast 15 april respektive 15 oktober.
 6. Specialistrådet granskar ansökan och ger besked om huruvida ansökan bifalls eller om komplettering krävs.
 7. Utfärdande av specialistbevis efter slutbetalning av fastställd avgift.

Skicka ansökan till

specialist@logopedforbundet.se

Ansökan i sin helhet med ifylld ansökningsblankett, förteckning över bilagor, samt bilagor scannas som en pdf-fil och skickas på e-post till ovanstående adress. I ämnesraden skrivs: "Specialistansökan Logoped + namn".

Specialistrådet

Specialistrådet består av Åsa Fyrberg Fridlizius (Göteborg), Patricia Hägglund (Umeå), Anna Fäldt (Uppsala) och Ketty Andersson (Lund). Bedömarna sammanträder två gånger per år.  Administration och handläggning av specialistordning sker genom Logopedförbundet.

Kontaktperson specialistordning

Malin Sixt Börjesson