Specialistordning för logopeder

Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 1 januari 2015 och har tillkommit för att utveckla praktisk och teoretisk kunskap, främja kliniskt utvecklingsarbete och skapa möjlighet till formaliserad klinisk karriärutveckling. Den specialiserade logopeden fungerar som kunskapsförmedlare, mentor, metodutvecklare och står för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Specialistområden

Uppdelningen i språk-, röst-, tal och sväljningsstörningar är vanliga inom logopedin. Specialistkompetens för logopeder har skapats utifrån dessa fyra större områden med möjlighet till valfri underklassifikation som definieras i samråd med specialistrådet. Genom att skapa en specialistordning med ett fåtal större områden med möjlighet till underindelning får man ett dynamiskt system med bredd och djup som utformas utifrån specifika specialiseringsbehov.   

EXEMPEL på hur specialiseringarna kan se ut:

 • Språk - med inriktning AKK -  förvärvad språkstörning
 • Röst- med inriktning neurologi - röstergonomi
 • Tal - med inriktning neuromotoriska sjukdomar - LKG
 • Sväljning - med inriktning FUS -  geriatrik

 

Kriterier för att erhålla specialistbevis


Grundläggande krav

Legitimation som logoped från Socialstyrelsen.

Teoretisk fortbildning

Minst godkänd masterexamen med inriktning logopedi varav 60 hp (femte
året) med relevans för specialistinriktningen. För personer antagna till
forskarutbildning kan godkänt halvtidsseminarium motsvara en master, men
kurskravet på 30 hp kurser kvarstår. Valda ämneskurser i vetenskapsteori,
statistik och forskningsmetodik ingår.

 

Klinisk fortbildning

Klinisk portfölj (60 timmar) varav:

 • minst 20 timmar klinisk dialog som redovisas med en skriftlig rapport. 
 • minst 40 timmar relevanta för specialiseringsområdet. Portföljen måste innehålla en kombinaiton av olika aktiviteter.
 • fem års arbetslivserfarenhet som logoped (minst 50 procents tjänstgöring eller motsvarande) varav tre inom specialiseringsområdet.  

 

Hur går jag tillväga för att ansöka om specialistbevis?

 1. Sökande logoped formulerar önskat specialiseringsområde. 
 2. Sökande sammanställer relevant underlag.
 3. Ansökningsavgift erlägges.
 4. Sökande skapar sin kliniska portfölj.
 5. Ansökan behandlas två gånger per år och skickas via e-post senast 15:e april respektive 15:e oktober.
 6. Specialistrådet ger besked om huruvida ansökan bifalls eller om komplettering krävs.
 7. Utfärdande av specialistbevis. 

 

 

Skicka ansökan till

specialist@logopedforbundet.se

Ansökan i sin helhet med ifylld ansökningsblankett, förteckning över bilagor, samt bilagor scannas och mejlas som en pdf. I ämnesraden skrivs: "Specialistansökan Logoped + namn"

Specialistrådet

Specialistrådet består av Christina Persson (Göteborg) Maria Levlin (Umeå) och Ketty Andersson (Lund). Bedömarna sammanträder två gånger per år. Administration och handläggning av specialistordning sker genom Svenska Logopedförbundet.

Kontaktperson specialistordning

Helena Svanberg Knight