Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Yrkesetik för logopeder

Logopedförbundets yrkesetik beskriver de principer och värderingar som logopeder förväntas agera utifrån i sin professionella roll. Denna yrkesetik ska vara vägledande i alla sammanhang som logopeder verkar i. I etikdokumentet används patient som ett paraplybegrepp för individer som tar del av logopediska insatser, och inkluderar därför även andra benämningar som klient, brukare, elev och kund.

Etik kan beskrivas som den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar samt motiven för dessa. Inom hälso- och sjukvården har fyra etiska principer lyfts fram som särskilt beaktansvärda: att göra gott; att inte skada; att respektera individers självbestämmande; och att behandla individer rättvist.

En viktig etisk fråga är hur hälso- och sjukvårdens resurser ska prioriteras. Sveriges riksdag har beslutat att prioriteringar ska baseras på en plattform som vilar på tre principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen.

Lagar kan ses som en form av kodifierad etik som syftar till att ge ett ramverk för konfliktlösning i ett samhälle. Centrala lagar inom hälso- och sjukvården i Sverige är hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, offentlighets- och sekretesslagen samt patientdatalagen.

Vidare beskrivs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter rätten för alla att kommunicera, i barnkonventionen rätten till inflytande, information, lika värde och välmående för alla barn samt i funktionsrättskonventionen rätten till anpassad kommunikation och information för personer med funktionsvariation.

Denna yrkesetik tar avstamp i såväl allmänt erkända etiska principer som demokratiskt fattade beslut och lagstiftning, men utvecklar och applicerar dessa på logopeders yrkesutövning.

Kom ihåg att det är viktigt att hålla den etiska diskussionen levande på arbetsplatsen, dels för att träna på att ta beslut i etiskt komplicerade situationer men också för att skapa en arbetsmiljö där det känns tryggt att lyfta etiska funderingar.

Har du frågor eller funderingar kring innehållet på denna sida, kontakta karin.nilsson@logopedforbundet.se.