Hoppa till huvudinnehåll HälsoAkademikerna Logga in Bli medlem

Folkhälsovetare

Folkhälsovetare jobbar vanligtvis med att främja hälsan på grupp-, organisations eller samhällsnivå. Titeln kan t.ex. vara folkhälsoplanerare, folkhälsostrateg eller folkhälsosamordnare.

Folkhälsoplanerare

En folkhälsoplanerare arbetar främst inom kommun och landsting. Fokus i arbetet ligger främst på grupp- och organisationsnivå. I arbetsuppgifterna ingår att planera organisationens folkhälsoarbete genom hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården eller kommunens olika förvaltningar. Planeringsarbetet är relativt konkret, folkhälsoplaneraren är kunskaps- och metodstöd samt är med och organiserar insatser och aktiviteter från början till slut men det är oftast någon annan som utför det praktiska och konkreta arbetet. Exempel på detta kan vara BVC-sköterskor och dietister inom primärvården, pedagoger eller hälsopedagoger inom skolan, hälsoutvecklare inom omsorgsförvaltningen samt idrottskonsulenter inom fritidsförvaltningen.

En folkhälsoplanerares arbete fokuseras på skyddsfaktorer inom de fysiska, psykiska och psykosociala områdena. Utbildning av olika typer av samverkande yrkesgrupper kan också ingå arbetsuppgifterna. En folkhälsoplanerare arbetar med konkreta insatser som berör befolkningens hälsa. Arbetet innefattar vanligtvis ingen eller liten kontakt med politiker.

Folkhälsostrateg

En folkhälsostrateg arbetar oftast i en kommun, vanligtvis placerad centralt exempelvis vid kommunledningskontoret eller motsvarande. Arbetet sker uteslutande på samhälls- och befolkningsnivå. Arbetsuppgifterna handlar mycket om att driva de strategiska folkhälsofrågorna, att få in ett folkhälsoperspektiv i till exempel den översiktliga fysiska planeringen, i utformningen av kollektivtrafiken eller byggandet av nya bostadsområden. Att arbeta för att folkhälsan kommer in som en självklar del i de styrande dokumenten är en stor del av arbetet. Arbetet innebär mycket kontakter med både politiker och chefer inom olika områden i kommunen.

En folkhälsostrateg har också ofta ansvaret att följa kommunens samlade folkhälsoinsatser i exempelvis ett folkhälso- eller välfärdsbokslut med indikatorer och nyckeltal. En folkhälsostrateg arbetar, till skillnad från främst en folkhälsoplanerare, relativt övergripande. Arbetet innebär inga konkreta aktiviteter eller insatser för medborgarna eller andra målgrupper.

Folkhälsosamordnare

En folkhälsosamordnare arbetar regionalt med att samordna en regions eller ett läns folkhälsoarbete. Tjänsten är ofta placerad på Länsstyrelse, Regionförbund eller liknande. Fokus i arbetet ligger på organisations- och samhällsnivå. Arbetet består till stor del av att vara ett stöd till folkhälsoplanerare och folkhälsostrateger i landstingen och kommunerna.

Samordning av till exempel utbildningar och kurser för politiker och utarbetande av gemensamma uppföljningsverktyg för folkhälsoarbete ingår i en folkhälsosamordnares arbetsuppgifter. Att få in ett folkhälsoperspektiv i exempelvis regionala utvecklingsplaner kan också ingå i arbetsuppgifterna. I likhet med en folkhälsostrateg arbetar en folkhälsosamordnare övergripande och ibland i nära kontakt med politiker. En folkhälsosamordnare svarar dock för samordning av i första hand andras folkhälsoarbete, till skillnad från både folkhälsoplanerare och folkhälsostrateger.