Akademiker i samhällsbärande professioner

Lönesamtalet

Formerna för lönesättning varierar mellan olika sektorer, branscher och arbetsgivare. Oavsett var du arbetar är ditt lönesamtal avgörande för att du ska få rätt lön och en bra löneutveckling.

Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet där ditt engagemang, din arbetssituation, kompetensutveckling och löneutveckling diskuteras. Det är din möjlighet att tala om för chefen vad du gör och hur mycket du anser att det är värt.

Lönesamtalet ska föras med din lönesättande chef. Det vill säga den chef som både har mandat och befogenhet att sätta lön. Detta bör vara verksamhetschefen eller din närmaste chef. Om den chef du ska ha ditt lönesamtal med inte har mandat att sätta lön bör du vända dig till din facklige företrädare för att diskutera hur ni ska göra.

Lönesamtal och utvecklingssamtal  

I ett lönesamtal ska du och din chef koncentrera er på att diskutera din lön utifrån arbetets krav och dina prestationer.

Utvecklingssamtalet (medarbetarsamtal, planeringssamtal) är mer långsiktigt än lönesamtalet. Här bör du och din chef tala om behov av kompetensutveckling, möjligheter till nya arbetsuppgifter, din egen arbetssituation och så vidare. Föreslå att ni upprättar en individuell handlingsplan för kompetensutveckling – även om din chef är nöjd med din arbetsinsats.

Det finns olika skolor och modeller – några vill skilja på utvecklingssamtalet och lönesamtalet, andra tycker att det kan ske samtidigt. Om ni inte för en lönediskussion under utvecklingssamtalet måste ni träffas en gång till och diskutera lön! Det är då viktigt att återkoppla till det som kom fram vid utvecklingssamtalet. Det som sägs i utvecklingssamtalet måste stämma överens med det som kommer fram i lönedialogen!

Förberedelse

Fundera över på vilket sätt du kan koppla ditt arbetsresultat till de uppsatta målen. Om du anser att målen är otydliga, eller kanske till och med obefintliga eller orealistiska, bör du och din chef först diskutera, analysera och komma överens om vilka mål som gäller!

Innan du har ditt lönesamtal bör du själv försöka definiera vilka krav som ställs i ditt arbete. Vilken svårighetsgrad anser du att ditt arbete har?

Utgå från kraven på formell kompetens, kunskap, färdighet, ansträngning, ansvar och arbetsförhållanden. Gå också igenom dina väsentligaste arbetsuppgifter. Skriv gärna ner dem. Tag med vad som har förändrats sedan förra året.

Det är viktigt att du själv har klart för dig hur du ser på din arbetsprestation och ditt arbetsresultat. Lyft fram de resultat och prestationer som du själv är speciellt nöjd med. Fundera också över om ditt arbetssätt har förändrats sedan förra gången lönen reviderades.

Du bör också gå igenom anteckningarna från föregående lönesamtal – har du och din arbetsgivare levt upp till det ni då kom överens om?

Kartlägg din arbetsinsats

 • Vilka resultat har du uppnått?
 • Stämmer det med krav och mål?
 • Har du fått mer kvalificerade uppgifter?
 • Har du fått ökat ansvar?
 • Har du ökat din kompetens?
 • Har dina personliga egenskaper utvecklats?
 • Hur har dina arbetsprestationer bidragit till verksamhetsförbättringar?

Analysera ditt löneläge

Lönestatistik visar inte vilken lön du ska ha, men ger en fingervisning om löneläget för andra vid en viss tidpunkt! Det är ändå bra att ha statistik som ett underlag. Lönestatistik kan du få av din lokalförening, SRAT och via Saco LöneSök.

Förutom din lönenivå, bör du fundera över din löneutveckling. Hur har din lön utvecklats sedan du började hos din nuvarande arbetsgivare? Hur har dina arbetsuppgifter och dina arbetsinsatser utvecklats?

 • Anser du att kraven i ditt arbete och din arbetsprestation motsvaras av din lönenivå? Vad anser din chef?
 • Anser du att din löneutveckling
  speglar utvecklingen av dina arbetsuppgifter och arbetsprestationer?
 • Vad anser din chef?

Sätt upp ditt eget lönemål

Utgå från din analys av kraven i ditt arbete, din arbetsprestation och ditt löneläge. Vad vore en rimlig ersättning? Hur långt kan du rimligen nå i årets löneförhandling? Hur borde din lön utvecklas på längre sikt?

Vilken ersättning anser din chef vore rimlig – på kort och lång sikt? Det är detta du ska ta upp med din chef under lönedialogen. Ni ska försöka komma fram till ett gemensamt mål. Kom också överens om en konkret handlingsplan för hur ni ska nå målet! Vilka insatser ska du själv göra och vad ska chefen göra.

 1. Ditt lönekrav – den månadslön du begär om frågan ställs. Detta ska vara en bra lön som du blir mycket nöjd med och som också går att motivera.
 2. Din mållön – den lön du anser vara rimlig och blir nöjd med om du får.
 3. Din lägstalön – den lön som innebär att du kommer att vidta aktiva åtgärder, exempelvis byta jobb, ifall den underskrids.

Viktiga punkter som ska styra din löneutveckling

 • Lönen ska vara individuell och differentierad mellan olika grupper och individer.
 • Lönen ska bestämmas av hur svårt och ansvarsfullt arbetet är samt din skicklighet.
 • Ökade erfarenheter och kvalifikationer gör att du kan få mer kvalificerade och ansvarskrävande funktioner och arbetsuppgifter. Detta ska ge utslag på din lön.
 • Lönen ska bestämmas efter hur uppsatta mål uppnåtts.
 • Lika lön ska betalas för lika eller likvärdigt arbete oberoende av kön eller etniskt ursprung.
 • Samma lönekriterier ska gälla för äldre som för yngre.

Hur går lönesamtalet till?

I början av samtalet är det bra att gå igenom vilka punkter du och din chef vill ta upp. Utgå från din egen analys av arbetets krav, arbetsprestation, löneläge och lönekrav. En dagordning hjälper er att hålla ”den röda tråden” så att ni inte gör alltför stora utvikningar.

Det är väsentligt att du och lönesättande chef är överens om hur dina arbetsuppgifter ser ut. En chef som har många underställda, kanske inte ens vet vilka krav som ställs på dig i ditt dagliga arbete. Om dina arbetsuppgifter förändrats, så att de blivit svårare eller om du fått utökat ansvar och befogenheter, kan detta i sig vara skäl för en löneökning.

Du och din chef bör gemensamt gå igenom mål samt krav i ditt arbete, din prestation och de resultat du har uppnått. Försök att komma överens! Chefen måste kunna tala om för dig hur hon/han bedömer kraven i arbetet och dina arbetsprestationer samt vad som krävs för att få en god löneutveckling.

Om chefen är missnöjd med dina arbetsinsatser borde detta ha framkommit under utvecklingssamtalet. Om ni inte har haft ett sådant är det viktigt att ni tar er tid under lönedialogen att diskutera grunden för missnöjet.

Tillämpas en traditionell förhandlingsmodell innebär det att lönen beslutas i förhandlingar mellan SRATs förhandlare (ibland Sacoförening) och personalavdelningen. Detta innebär att du inte (alltid) kan få besked om vilken lön du kommer att få i kommande förhandlingar under lönesamtalet. Du har dock rätt att få veta på vilka grunder din lön sätts. Du ska också få klart för dig ungefär vad du kan förvänta dig. Lönesamtalet är din chans att påverka chefen att lämna ett högt yrkande för din räkning till personalavdelningen.

Tillämpas modell med lönesättande samtal så ska du och din chef komma överens om vilken lön du ska ha. Det betyder att du och din chef själva förhandlar om vilken lön som är rimlig. Om din chef lämnar ett förslag som du är nöjd med är allt frid och fröjd. Om du inte är nöjd bör du i första hand fortsätta diskussionen med din chef. Du har alltid rätt att få veta på vilka grunder din lön sätts.

Om ni står alltför långt ifrån varandra för att kunna komma överens bör du kontakta din fackliga företrädare för att diskutera hur ni ska gå vidare.

Under lönesamtalet

Det är viktigt att ni håller er till ämnet! Låt dig inte inledas i diskussioner om exempelvis landstingets dåliga ekonomi eller kollegornas lönekrav – det är ämnen som inte hör hemma i ditt lönesamtal.
Det är bra om man kan hålla sig lugn och inte reagera känslomässigt. Undvik personangrepp och hot. Det är bättre att vara frågvis än efterklok. Försök att skiljas som vänner så ert fortsatta samarbete fungerar.

Se lönesamtalet som en förhandling och inte som en debatt. En debatt leder lätt till låsta positioner.

Efter lönesamtalet

För anteckningar under själva samtalet. Det är alltid bra att dokumentera vad som diskuteras och vad ni är överens eller oense om. Gå igenom anteckningarna efter samtalet och utvärdera resultatet. Spara anteckningarna. De är bra att ha som underlag vid förberedelsen till ditt nästa lönesamtal.

Analysera

 • Har du uppnått ditt lönemål?
 • Om inte – vad gick fel?
 • Vad finns kvar att göra?
 • Vad kan du göra bättre?
 • Är det dags att byta jobb?
 • Hur lägger du upp nästa lönedialog?

Kom ihåg!

 • Det är viktigt att du är väl förberedd inför ditt lönesamtal
 • Ta reda på vad som står i det centrala löneavtalet
 • Ta reda på arbetsgivarens lönepolicy – förse dig med eventuella lönepolitiska program och lönesättningskriterier
 • Ta reda på vad din lokala fackliga organisation och arbetsgivaren eventuellt har kommit överens om i överläggningar
 • Analysera målen och kraven i ditt arbete
 • Analysera din arbetsprestation och ditt resultat
 • Analysera ditt behov av kompetensutveckling
 • Analysera ditt löneläge
 • Sätt upp ditt eget lönemål – på kort och lång sikt
 • Gör en lista på de punkter du vill ta upp under lönesamtalet, så att du inte glömmer bort något under samtalets gång

Din lön

I broschyren DIN LÖN kan du läsa om lönesamtalet och vad du ska tänka på när det gäller din lön.

Marknadens bästa lönestatistik!

Saco LöneSök förser dig med viktig kunskap om löneläge och lönespridning i din omvärld. Använd statistiken när du

– söker nytt jobb
– ska ha lönesamtal
– får en ny tjänst/nya arbetsuppgifter
– väljer, eller funderar på, att byta yrke

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se