En del av SRAT

Juridik för logopeder

Denna information riktar sig framför allt till dig som arbetar som legitimerad logoped. Informationen kan dock även vara till nytta för övriga som är intresserade av vilka skyldigheter som en logoped har i sin yrkesutövning, exempelvis arbetsgivare, studenter och utbildningsledare/anordnare.

Att arbeta som logoped inom hälso- och sjukvårdens område innebär att du förväntas känna till och iaktta en mängd skyldigheter som framgår av olika författningar. Du har också ett personligt yrkesansvar för hur du utför dina arbetsuppgifter. I din yrkesutövning kan du ställas inför många olika frågor. Vad innebär det att ha legitimation? Vem ansvarar för vad inom hälso- och sjukvården? Vilka centrala skyldigheter har jag som logoped? Vem ska dokumentera och vad ska dokumenteras? Vad innebär det att arbeta i en kommun? Hur ser samhällets tillsyn ut? 

Skriften Juridik för logopeder är framtagen i samarbete med jurist Dina Jacobson. 

Frågor & svar

Har logopeden ensamrätt till sitt yrke?

Vissa av legitimationsyrkena har utöver skyddad yrkestitel också ensamrätt till sitt yrke. Behörig at tutöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare är endast den som harlegitimation för yrket eller som särskilt har förordnats att utöva det

.Logopeder, liksom de flesta andra legitimationsyrken, har inte ensamrätt till sitt yrke. Det innebär att det ytterst är arbetsgivaren (verksamhetschefen) som bestämmer om en person som saknar legitimation för yrket ändå ska arbeta med logopeduppgifter. Det är varje verksamhetschefs ansvar att – inom ramen för personella och övriga resurser som vårdgivaren ställer till förfogande – leda arbetet och fördela arbetsuppgifterna allt efter art och svårighetsgrad och med hänsyn till behovet avkompetens och yrkeserfarenhet. Verksamhetschefen svarar för att den personal som ska utföra olika arbetsuppgifter har tillräcklig kompetens för detta. Dessa krav medför att det i praktiken är ovanligtatt en person som inte är legitimerad logoped utför sådana arbetsuppgifter.om är avsedda att ge uttryck för vilka grundläggande krav som myndigheten ställer på den enskilde när det gäller yrkeskunnande, kompetens, förhållningssätt och erfarenhet. För logopeder finns det ännu inte sådana kompetensbeskrivningar.

Vad innebär det att ha legitimation?

Logopeder har legitimation för sitt yrke. Legitimation är det viktigaste beviset på en yrkesutövares kompetens inom hälso- och sjukvårdens område och förbehålls yrkesgrupper som uppfyller särskilda krav på både yrkesfunktion och utbildning. Legitimationen är med andra ord en form av kvalitetsstämpel gentemot en patient som söker vård hos dig som är legitimerad logoped.

För närvarande finns det 21 yrkesgrupper som kan legitimeras av Socialstyrelsen. Alla dessa yrken har skyddade yrkestitlar inom hälso- och sjukvårdens område. Detta innebär att beteckningen legitimerad respektive yrkestiteln endast får användas av den som har legitimation för yrket. Den som saknar legitimation och arbetar inom hälso- och sjukvårdens område får inte heller använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel. Ingen får alltså kalla sig logoped eller legitimerad logoped utan att ha legitimation för yrket. Det är ytterst verksamhetschefen som ansvarar för att det finns rutiner att kontrollera legitimationen vid anställning av logopeder och andra legitimerade yrkesgrupper.

Som legitimerad yrkesutövare räknas du som hälso- och sjukvårdspersonal och har ett personligt ansvar för dina insatser och råd när du arbetar inom hälso- och sjukvårdens område. Du har också ett antal skyldigheter som framgår av olika författningar, bland annat patientsäkerhetslagen.