Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Yrkesetik för logopeder

 • Logopeden skall i sin yrkesutövning handla utifrån människointresse, ansvarskänsla och heder.
 • Logopeden skall handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och i sitt arbete söka vidga sina kunskaper.
 • Logopedens arbete syftar till att befrämja god kommunikativ förmåga. Logopeden skall sträva efter att återställa, underlätta, bevara och utveckla människors röst-, tal- språk- och kommunikaionsförmåga samt förmåga att äta och svälja.
 • Logopeden får i sitt arbete aldrig kränka de mänskliga rättigheterna, inte heller någon individ eller grupps värdighet.
 • Logopeden har ansvar för logopedisk diagnos och behandling och är skyldig att ge kompetent handledning när träning bedrivs av annan.
 • Logopeden skall eftersträva god terapeutisk relation till patienten. Om sådan relation inte är möjlig att upprätta med patienten skall kontakt upprättas med annan till patienten närstående person.
 • Logopeden skall anlita annan sakkunskap om undersökningen eller behandlingen så kräver. Logopeden skall tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att rådfråga annan logoped eller annan vårdgivare. Logopeden skall meddela denne sina egna iakttagelser.
 • Logopeden skall iaktta tystnadsplikt såvida patienten inte löser logopeden från denna.
 • Logopeden skall informera patienten om diagnos och behandlingsåtgärder. Informationen skall ges på ett hänsynsfullt och klargörande sätt och även inkludera tänkbara alternativ.
 • Logopeden skall informera ekonomiskt, medicinskt och politiskt ansvariga personer om konsekvenserna av utebliven behandling.
 • Logopeden skall i undervisnings- och forskningssammanhang värna om patientens värdighet och anonymitet. Patientens medgivande måste inhämtas, hans deltagande måste vara frivilligt och full information beträffande syfte, procedur och eventuellt obehag måste redovisas. För barn och andra patienter som inte själva kan ge sitt samtycke skall medgivande inhämtas av patientens närmast anhörig.
 • Logopedens ansträngning att hjälpa patienten får inte påverkas av att patienten avbryter deltagande i undervisnings- eller forskningsprogram.
 • Logopeden skall visa vederbörlig respekt för kollegor och andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar.
 • Logopeden skall följa arbetsgivarens riktlinjer så långt dessa anses förenliga med yrkesetik samt visa lojalitet mot arbetsgivaren inom ramen för yrkesetik.