Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Information om behandling av personuppgifter

Trafik och Järnväg - TJ värnar dina personuppgifter. Den här informationen förklarar hur och varför TJ samlar in och behandlar personuppgifter för medlemmar och potentiella medlemmar. Här beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen får du ta del av i samband med att du blir medlem i förbundet. Den finns också tillgänglig på SRAT:s webbplats www.srat.se

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

TJ är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till TJ är följande:

Trafik och Järnväg - TJ
Box 1419
111 84 STOCKHOLM
08-442 44 60
samer.sada.tj@gmail.com
www.srat.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Dataskyddsombud
Sweco Sverige AB
srat.dso@sweco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

TJ kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar TJ, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i professionsfrågor
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier, kongress, årsmöten och andra medlemsmöten.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden TJ:s stadgar, MBL och GDPR artikel 6.1.b, 6.1.c, 6.1.e, 9.2.b, 9.2.d och 9.2.g.

Därutöver behandlar TJ dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. För de här behandlingarna är den rättsliga grunden TJ:s stadgar samt GDPR artikel 6.1.f och 9.2.b. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

I samband med av TJ ordnade möten och sammankomster tillämpas den rättsliga grunden samtycke vid inhämtande av uppgifter om kostönskemål enligt GDPR artikel 6.1.a och 9.2.a.

Lagringstid

Så länge du är medlem i TJ sparas de personuppgifter som krävs för att kunna administrera ditt medlemskap.

Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara allt räkenskapsmaterial i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Detta gäller oavsett om du gått ur förbundet innan dess.

Om du går ur förbundet kommer vi spara dina befintliga personuppgifter under ett år. Därefter sparas endast de personuppgifter som är nödvändiga för ovanstående ändamål.

Uppgifter om potentiella medlemmar sparar vi i tre månader.

Personuppgifter i inlägg på LinkedIn sparas i ett år och därefter endast om de är av intresse för TJs historia.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallad dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra och även ta emot personuppgifter från dem enligt GDPR artikel 6.1.b-c, 6.1.e, 9.2.b och 9.2.g. Följande mottagare och avsändare har eget personuppgiftsansvar:

 • SPAR – för inhämtande av personuppgifter.
 • Skattemyndigheten.
 • Folksam – för medlemsförsäkringar.

TJ har inga personuppgiftsbiträden.

Gemenssamt personuppgiftsansvar

TJ har ett gemensamt personuppgiftsansvar enligt GDPR artikel 26 med SRAT som TJ är en del av.

TJ förser SRAT med medlemmens samtliga personuppgifter så att SRAT skall kunna föra ett medlemsregister. SRAT använder personuppgifterna till att driva den fackliga verksamheten och tillgodose medlemmarnas rättigheter till följd av det fackliga medlemskapet såsom medlemstidning, nyhetsbrev, försäkringar, förhandlingar. Rätten att bestämma över ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandlingen ligger på såväl TJ som SRAT. Det gemensamma personuppgiftsansvaret regleras i ett Inbördes arrangemang

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i Trafik och Järnväg - TJ

 • Personnummer
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Utbildningsuppgifter
 • Arbetsgivare

Uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla rätt service

 • Kontaktuppgifter
 • Sysselsättning
 • Sysselsättningsgrad

Automatiskt beslutsfattande

 • Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad.

Om inte uppgift om sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring, hälsoskydd och förhandlingshjälp.

Information från annan än dig

TJ kan få information från en arbetsgivare att du som medlem nu arbetar där. En förtroendevald kan också lämna information om medlemmars nya arbetsplats. Vi uppdaterar regelbundet medlemmars folkbokföringsadress från SPAR.

Sociala medier

TJ finns på LinkedIn. Personuppgiftsansvaret ligger primärt på LinkedIn men TJ är personuppgiftsansvarig för egna och andras publiceringar på TJs sida.

Versionshantering – dokumentet uppdaterat

 • 2021-12-06
 • 2024-01-31