Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Information om behandling av personuppgifter

Svenska Barnmorskeförbundet värnar om dina personuppgifter. Den här informationen förklarar hur och varför Svenska Barnmorskeförbundet samlar in och behandlar personuppgifter för medlemmar och potentiella medlemmar samt hur personuppgifter som lämnas via webbplatsen behandlas. Svenska Barnmorskeförbundet behandlar inte personuppgifter för våra besökare, det gör däremot vår hyresvärd Svensk sjuksköterskeförening. Här beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen får du ta del av i samband med att du blir medlem i förbundet. Dessutom förtydligas hur den teknik som denna webbplats använder förhåller sig till besökarens personliga integritet.

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan knytas till en identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är de som kan identifieras direkt eller indirekt via till exempel namn, personnummer, bild eller platsdata. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person.

Personuppgiftsbehandling

Svenska Barnmorskeförbundet behandlar endast personuppgifter när det finns laglig grund. Som besökare på webbplatsen samlar vi endast in personuppgifter om dig när du:

 • använder vårt kontaktformulär

Om du använder vårt kontaktformulär måste du också godkänna att vi får lagra och använda dina personuppgifter genom att klicka i en checkbox. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande för lagring av personuppgifter genom att meddela oss detta.

Personuppgiftsansvarig

Svenska Barnmorskeförbundet är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till Svenska Barnmorskeförbundet är följande:

Svenska Barnmorskeförbundet
Baldersgatan 1
114 27 STOCKHOLM
08-10 70 88

kansli@barnmorskeforbundet.se
www.barnmorskeforbundet.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Dataskyddsombud
Sweco Sverige AB
srat.dso@sweco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

Svenska Barnmorskeförbundet kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar Svenska Barnmorskeförbundet, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i professionsfrågor.
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få föreningstidning (tidskriften Jordemodern och SRATs tidning ESSENS).
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier, årsmöten och andra medlemsmöten.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden Svenska Barnmorskeförbundets stadgar, MBL och GDPR artikel 6.1.b, 6.1.c, 6.1.e, 9.2.b, 9.2.d och 9.2.g.

Därutöver behandlar Svenska Barnmorskeförbundet dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. För de här behandlingarna är den rättsliga grunden Svenska Barnmorskeförbundets stadgar samt GDPR artikel 6.1.f och 9.2.b. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

I samband med av Svenska Barnmorskeförbundet ordnade möten och sammankomster tillämpas den rättsliga grunden samtycke vid inhämtande av uppgifter om kostönskemål enligt GDPR artikel 6.1.a och 9.2.a.

Lagringstid

Så länge du är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet sparas de personuppgifter som krävs för att kunna administrera ditt medlemskap.

Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara allt räkenskapsmaterial i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Detta gäller oavsett om du gått ur förbundet innan dess.

Om du går ur förbundet kommer vi att spara dina befintliga personuppgifter under ett år. Därefter sparas endast de personuppgifter som är nödvändiga för ovanstående ändamål.

Uppgifter om potentiella medlemmar sparar vi i tre månader.

Personuppgifter i inlägg på Svenska Barnmorskeförbundets sida på Facebook och Instagram sparas i två år och därefter endast om de är av intresse för Svenska Barnmorskeförbundets historia.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallad dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra och även ta emot personuppgifter från dem enligt GDPR artikel 6.1.b-c, 6.1.e, 9.2.b och 9.2.g. Följande mottagare och avsändare har eget personuppgiftsansvar:

 • Skattemyndigheten.
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.
 • Folksam – för medlemsförsäkringar.

I följande situationer använder sig Svenska Barnmorskeförbundet av personuppgiftsbiträden istället för att utföra arbetsuppgifterna själv. Personuppgiftsbiträdena mottar personuppgifter med stöd av GDPR artikel 6.1.b och 9.2.d. Svenska Barnmorskeförbundet har följande personuppgiftsbiträden:

 • Av föreningen anlitade leverantörer av IT-stöd och IT-tjänster som t ex e-post.
 • Av föreningen anlitade leverantörer av webbtjänster och utskickstjänster.
 • Tryckerier som trycker och distribuerar Jordemodern och andra trycksaker.

Gemensamt personuppgiftsansvar

Svenska Barnmorskeförbundet har ett gemensamt personuppgiftsansvar enligt GDPR artikel 26 med SRAT som Svenska Barnmorskeförbundet är en del av.

Svenska Barnmorskeförbundet förser SRAT med medlemmens samtliga personuppgifter så att SRAT skall kunna föra ett medlemsregister. SRAT använder personuppgifterna till att driva den fackliga verksamheten och tillgodose medlemmarnas rättigheter till följd av det fackliga medlemskapet såsom medlemstidning, nyhetsbrev, försäkringar, förhandlingar.  Rätten att bestämma över ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandlingen ligger på såväl Svenska Barnmorskeförbundet som SRAT. Det gemensamma personuppgiftsansvaret är reglerat i ett inbördes arrangemang.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att du ska kunna bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet

 • Personnummer
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Utbildningsuppgifter

Kategorier av personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att upprätthålla rätt service

 • Kontaktuppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Examensår
 • Sysselsättning
 • Sysselsättningsgrad

Automatiskt beslutsfattande

 • Reducerad medlemsavgift första året efter examen
 • Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad

Om inte uppgift om examensår, sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring, hälsoskydd och förhandlingshjälp.

Information från annan än dig

Svenska Barnmorskeförbundet kan få information från en arbetsgivare att du som är medlem nu arbetar där. En förtroendevald kan också lämna information om medlemmars nya arbetsplats. Vi uppdaterar regelbundet medlemmars folkbokföringsadress från SPAR.

Svenska Barnmorskeförbundet behandlar också personuppgifter om potentiella medlemmar.

Sociala medier

Svenska Barnmorskeförbundet finns på Facebook och Instagram som har det primära personuppgiftsansvaret men Svenska Barnmorskeförbundet är personuppgiftsansvarig för egna och andras publiceringar på Svenska Barnmorskeförbundets sida.

Svenska Barnmorskeförbundet har en redaktionell blogg www.barnmorskan.se.

Webbplats

På webbplatsen behandlar Svenska Barnmorskeförbundet personuppgifter på anställda och förtroendevalda med stöd av GDPR artikel 6.1.f och 9.1.e. På webbplatsen sker en cookiehantering där besökare själva kan välja mellan olika nivåer av cookiehantering.

Versionshantering – dokumentet uppdaterat

 • 2023-06-01
 • 2024-01-31