Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Information om behandling av personuppgifter

Sveriges Tandhygienistförening, STHF värnar dina personuppgifter. Den här informationen förklarar hur och varför STHF samlar in och behandlar personuppgifter för medlemmar, potentiella medlemmar, motparter och medparter. STHF behandlar inte personuppgifter för våra besökare, det gör däremot SRATs hyresvärd Sveriges Ingenjörer. Här beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen får du ta del av i samband med att du blir medlem i förbundet.

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

STHF är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till STHF är följande:

STHF
Box 1419
111 84 STOCKHOLM
08-442 44 60
info@tandhygienistforening.se
www.tandhygienistforening.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Dataskyddsombud
Sweco Sverige AB
srat.dso@sweco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

STHF kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar STHF, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i professionsfrågor.
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få föreningstidning.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier, kongress, årsmöten och andra medlemsmöten.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden STHFs stadgar, MBL och GDPR artikel 6.1.b, 6.1.c, 6.1.e, 9.2.b, 9.2.d och 9.2.g.

Därutöver behandlar STHF dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. För de här behandlingarna är den rättsliga grunden STHFs stadgar samt GDPR artikel 6.1.f och 9.2.b. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

I samband med av STHF ordnade möten och sammankomster tillämpas den rättsliga grunden samtycke vid inhämtande av uppgifter om kostönskemål enligt GDPR artikel 6.1.a och 9.2.a.

Lagringstid

Så länge du är medlem i STHF sparas de personuppgifter som krävs för att kunna administrera ditt medlemskap.

Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara allt räkenskapsmaterial i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Detta gäller oavsett om du gått ur förbundet innan dess.

Om du går ur förbundet kommer vi att spara dina befintliga personuppgifter under ett år. Därefter sparas endast de personuppgifter som är nödvändiga för ovanstående ändamål.

Uppgifter om potentiella medlemmar sparar vi i tre månader.

Personuppgifter i inlägg på STHFs sida på Facebook, Instagram och LinkedIn sparas i ett år och därefter endast om de är av intresse för STHFs historia.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallad dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra och även ta emot personuppgifter från dem enligt GDPR artikel 6.1.b-c, 6.1.e, 9.2.b och 9.2.g. Följande mottagare och avsändare har eget personuppgiftsansvar:

 • Skattemyndigheten.
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.
 • Folksam – för medlemsförsäkringar.

I följande situationer använder sig STHF av personuppgiftsbiträden istället för att utföra arbetsuppgifterna själv. Personuppgiftsbiträdena mottar personuppgifter med stöd av GDPR artikel 6.1.b och 9.2.d. STHF har följande personuppgiftsbiträden:

 • Av föreningen anlitade leverantörer av IT-stöd och IT-tjänster som t ex e-post.
 • Av föreningen anlitade leverantörer av webbtjänster och utskickstjänster.
 • Tryckerier som trycker och distribuerar TandhygienistTidningen och andra trycksaker.
 • Av föreningen anlitad leverantör av tidningsproduktion.

Gemensamt personuppgiftsansvar

STHF har ett gemensamt personuppgiftsansvar enligt GDPR artikel 26 med SRAT som STHF är en del av.

STHF förser SRAT med medlemmens samtliga personuppgifter så att SRAT skall kunna föra ett medlemsregister. SRAT använder personuppgifterna till att driva den fackliga verksamheten och tillgodose medlemmarnas rättigheter till följd av det fackliga medlemskapet såsom medlemstidning, nyhetsbrev, försäkringar, förhandlingar.  Rätten att bestämma över ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandlingen ligger på såväl STHF som SRAT. Det gemensamma personuppgiftsansvaret är reglerat i ett inbördes arrangemang.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att du ska kunna bli medlem i STHF

 • Personnummer
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Utbildningsuppgifter

Kategorier av personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att upprätthålla rätt service

 • Kontaktuppgifter
 • Anställningsuppgifter
 • Examensår
 • Sysselsättning
 • Sysselsättningsgrad

Automatiskt beslutsfattande

 • Reducerad medlemsavgift första året efter examen
 • Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad

Om inte uppgift om examensår, sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring, hälsoskydd och förhandlingshjälp.

Information från annan än dig

STHF kan få information från en arbetsgivare att du som är medlem nu arbetar där. En förtroendevald kan också lämna information om medlemmars nya arbetsplats. Vi uppdaterar regelbundet medlemmars folkbokföringsadress från SPAR. STHF behandlar också uppgifter om potentiella medlemmar.

Sociala medier

STHF finns på Facebook, Instagram och LinkedIn som har det primära personuppgiftsansvaret men STHF är personuppgiftsansvarig för egna och andras publiceringar på STHFs sidor.

Webbplats

På webbplatsen behandlar STHF personuppgifter på anställda och förtroendevalda med stöd av GDPR artikel 6.1.f och 9.1.e. På webbplatsen sker en cookiehantering där besökare själva kan välja mellan olika nivåer av cookiehantering.

Versionshantering – dokumentet uppdaterat

 • 2021-07-01
 • 2024-01-31