Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Information om behandling av personuppgifter

Svensk Flygteknikerförening SFF värnar dina personuppgifter. Den här informationen förklarar hur och varför SFF samlar in och behandlar personuppgifter för medlemmar och potentiella medlemmar. Här beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen får du ta del av i samband med att du blir medlem i förbundet. Den finns också tillgänglig på vår webbplats www.flygtekniker.se

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

SFF är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till SFF är följande:

SFF
Box 1419
111 84 STOCKHOLM
08-442 44 60
ola.blomqvist@flygtekniker.se
www.flygtekniker.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Dataskyddsombud
Sweco Sverige AB
srat.dso@sweco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

SFF kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar SFF, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i fackliga frågor och professionsfrågor
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier, kongress och andra medlemsmöten.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Kunna bi medlem i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden SFF:s stadgar, MBL och GDPR artikel 6.1.b, 6.1.c, 6.1.e, 9.2.b, 9.2.d och 9.2.g.

Därutöver behandlar SFF dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. För de här behandlingarna är den rättsliga grunden SFF:s stadgar samt GDPR artikel 6.1.f och 9.2.b. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

I samband med av SFF ordnade konferenser och event tillämpas den rättsliga grunden samtycke vid inhämtande av uppgifter om kostönskemål enligt GDPR atikel 6.1.a och 9.2.a.

Lagringstid

Så länge du är medlem i SFF sparas de personuppgifter som krävs för att kunna administrera ditt medlemskap.

Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara allt räkenskapsmaterial i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Detta gäller oavsett om du gått ur föreningen innan dess.

Om du går ur föreningen kommer vi spara dina befintliga personuppgifter under ett år. Därefter sparas endast de personuppgifter som är nödvändiga för ovanstående ändamål.

Uppgifter om potentiella medlemmar sparar vi i tre månader.

Personuppgifter för företrädare för med- och motparter sparar vi så länge som vi har ett pågående ärende.

Personuppgifter i inlägg på SFFs sida på Facebook sparas i ett år och därefter endast om de är av intresse för SFFs historia.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallad dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra och även ta emot personuppgifter från dem enligt GDPR artikel 6.1.b-c, 6.1.e, 9.2.b och 9.2.g. Följande mottagare och avsändare har eget personuppgiftsansvar:

 • Skattemyndigheten.
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.
 • Folksam – för medlemsförsäkringar.
 • Arbetsgivare - exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackiga förhandlingar.
 • Arbetsgivarorganisationer - för genomförande av förhandlingar.

I följande situationer använder sig SFF av personuppgiftsbiträden istället för att utföra arbetsuppgifterna själv. Personuppgiftsbiträdena mottar personuppgifter med stöd av GDPR artikel 6.1.b och 9.2.d. SFF har följande personuppgiftsbiträden:

 • Av föreningen anlitade leverantörer av IT-stöd och IT-tjänster som t.ex. e-post.

Gemensamt personuppgiftsansvar

SFF har ett gemensamt personuppgiftsansvar enligt GDPR artikel 26 med SRAT.

SFF förser SRAT med medlemmens samtliga personuppgifter så att SRAT skall kunna föra ett medlemsregister. SRAT använder personuppgifterna till att driva den fackliga verksamheten och tillgodose medlemmarnas rättigheter till följd av det fackliga medlemskapet såsom medlemstidning, nyhetsbrev, försäkringar, förhandlingar. Rätten att bestämma över ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandlingen ligger på såväl SFF som SRAT. Det gemensamma personuppgiftsansvaret regleras i ett Inbördes arrangemang.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i SFF

 • Personnummer
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Utbildningsuppgifter

Uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla rätt service

 • Sysselsättning
 • Sysselsättningsgrad
 • Kontaktuppgifter
 • Examensår
 • Anställningsuppgifter

Automatiskt beslutsfattande

 • Reducerad medlemsavgift första året efter examen
 • Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad

Om inte uppgift om examensår, sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring, hälsoskydd och förhandlingshjälp.

Information från annan än dig

SFF kan få information från en arbetsgivare att du som medlem nu arbetar där. En förtroendevald kan också lämna information om medlemmars nya arbetsplats. Vi uppdaterar regelbundet medlemmars folkbokföringsadress från SPAR.

SFF behandlar också personuppgifter om företrädare för våra med- och motparter samt om potentiella medlemmar.

Sociala medier

SFF finns på Facebook som har det primära personuppgiftsansvaret men SFF är personuppgiftsansvarig för egna och andras publiceringar på SFFs sida.

Versionshantering – dokumentet uppdaterat

 • 2021-12-14
 • 2024-01-31