Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Information om behandling av personuppgifter

Lotsförbundet värnar dina personuppgifter. Den här informationen förklarar hur och varför Lotsförbundet samlar in och behandlar personuppgifter för medlemmar, potentiella medlemmar, medparter och motparter. Här beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen får du ta del av i samband med att du blir medlem i förbundet. Den finns också tillgänglig på vår webbplats www.lotsforbundet.se

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

Lotsförbundet är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till Lotsförbundet är följande:

Lotsförbundet
c/o Patrik Wikand
Lygneviksvägen 6
439 72 Fjärås
010-478 53 53
patrik.wikand@sjofartsverket.se
www.lotsforbundet.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Dataskyddsombud
Sweco Sverige AB
srat.dso@sweco.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

Lotsförbundet kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Därför behandlar Lotsförbundet, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i professionsfrågor och i fackliga frågor.
 • Omfattas av kollektivavtals- och arbetsrättsliga förhandlingar.
 • Få möjlighet att teckna gruppförsäkringar.
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier, kongress, årsmöten och andra medlemsmöten.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Omfattas av medlemsundersökningar.
 • Omfattas av enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Ha aktuella kontaktuppgifter i medlemsregistret.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden Lotsförbundets stadgar, MBL och GDPR artikel 6.1.b, 6.1.c, 6.1.e, 9.2.b, 9.2.d och 9.2.g.

Därutöver behandlar Lotsförbundet dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner. För de här behandlingarna är den rättsliga grunden Lotsförbundets stadgar samt GDPR artikel 6.1.f och 9.2.b. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet traditionellt innebär.

I samband med av Lotsförbundet ordnade möten och sammankomster tillämpas den rättsliga grunden samtycke vid inhämtande av uppgifter om kostönskemål enligt GDPR artikel 6.1.a och 9.2.a.

Lagringstid

Så länge du är medlem i Lotsförbundet sparas de personuppgifter som krävs för att kunna administrera ditt medlemskap.

Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara allt räkenskapsmaterial i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Detta gäller oavsett om du gått ur förbundet innan dess.

Om du går ur förbundet kommer vi spara dina befintliga personuppgifter under ett år. Därefter sparas endast de personuppgifter som är nödvändiga för ovanstående ändamål.

Uppgifter om potentiella medlemmar sparar vi i tre månader.

Personuppgifter för med- och motparter sparar vi så länge som vi har ett pågående ärende.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallad dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel 15-18, 20, 21, 22.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra och även ta emot personuppgifter från dem enligt GDPR artikel 6.1.b-c, 6.1.e, 9.2.b och 9.2.g. Följande mottagare och avsändare har eget personuppgiftsansvar:

 • Skattemyndigheten.
 • SPAR – för inhämtande av personuppgifter
 • Folksam – för medlemsförsäkringar
 • Sjöfartsverket - exempelvis i samband med löneöversyn och andra fackliga förhandlingar.

Lotsförbundet har inga personuppgiftsbiträden.

Gemensamt personuppgiftsansvar

Lotsförbundet har ett gemensamt personuppgiftsansvar enligt GDPR artikel 26 med SRAT som Lotsförbundet är en del av.

Lotsförbundet förser SRAT med medlemmens samtliga personuppgifter så att SRAT skall kunna föra ett medlemsregister. SRAT använder personuppgifterna till att driva den fackliga verksamheten och tillgodose medlemmarnas rättigheter till följd av det fackliga medlemskapet såsom medlemstidning, nyhetsbrev, försäkringar, förhandlingar. Rätten att bestämma över ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandlingen ligger på såväl Lotsförbundet som SRAT. Det gemensamma personuppgiftsansvaret regleras i ett inbördes arrangemang.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i Lotsförbundet

 • Personnummer
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Sysselsättning
 • Arbetsgivare

Uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla rätt service

 • Kontaktuppgifter
 • Sysselsättningsgrad
 • Stationeringsort
 • Lots under utbildning

Automatiskt beslutsfattande

 • Medlemsavgift utifrån sysselsättning och sysselsättningsgrad
 • Reducerad medlemsavgift för lots under utbildning

Om inte uppgift om sysselsättning och sysselsättningsgrad lämnas kan inte rätt medlemsavgift sättas. Det kan också leda till att rättigheter inskränks, exempelvis inkomstförsäkring, hälsoskydd och förhandlingshjälp.

Information från annan än dig

Lotsförbundet kan få information från en arbetsgivare att du som medlem nu arbetar där. En förtroendevald kan också lämna information om medlemmars nya arbetsplats. Vi uppdaterar regelbundet medlemmars folkbokföringsadress från SPAR.

Lotsförbundet behandlar också personuppgifter om företrädare för våra med- och motparter samt om potentiella medlemmar.

Webbplats

På www.lotforbundet.se behandlar Lotsförbundet personuppgifter på förtroendevalda med stöd av GDPR artikel 6.1.f och 9.1.e. På webbplatsen sker en cookiehantering där besökare själva kan välja mellan olika nivåer av cookiehantering.

Versionshantering – dokumentet uppdaterat

 • 2022-01-07
 • 2024-01-31