Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober 2023

Publicerad: 2023-09-20 00:00 • Uppdaterad: 2024-01-15 12:01

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommun eller region har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Syftet är att säkerställa att du får tillräcklig vila och återhämtning.

De nya reglerna innebär också att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar. Anpassningarna har gjorts efter att EU-kommissionen riktat skarp kritik mot Sverige och de regler som tillämpats genom kollektivavtalet.

De nya reglerna kommer att säkra individens rätt till dygnsvila framgent. Det har pågått och pågår ett stort arbete i de verksamheter som alltid är öppna där schemaläggningar tidigare byggt på genomsnittsberäkningar över längre tid och arbetspass som lagts rygg mot rygg med mindre än 11 timmar dygnsvila. Förhoppningen är att arbetsmiljön och hälsan kan förbättras då många idag väljer att jobba deltid eller drabbas av sjukdom på grund av arbetet. Långvarigt deltidsarbete ger också en lägre livsinkomst och som konsekvens en lägre pension.

Fokus på individen

Reglerna är skyddsregler för den anställde, men har tidigare många gånger fått fel fokus där verksamhetens mående gått före individens. Anpassningarna har nu ett starkt fokus på individen. Verksamheterna inom regioner, kommuner och Sobona-företag behöver rekrytera kompetens. För att det ska vara möjligt måste verksamheterna komma framåt och förändras ur ett hälsoperspektiv för att arbetsmiljövillkoren och anställningsvillkoren ska tilltala sökande och de som redan är anställda.

Dialog mellan fackliga företrädare och arbetsgivare viktig

Dialogen mellan fackliga företrädare och arbetsgivare är viktig för att hitta lösningar som blir praktiskt möjliga och genomförbara. En viktig aspekt är individens påverkan på den egna arbetssituationen. Goda lösningar är viktiga att sprida samt att lösningarna ser olika ut beroende på verksamhetens storlek och geografi. Förbundet kommer möjliggöra digitala träffar under december för att förtroendevalda ska kunna byta erfarenheter.

För legitimerade yrkesgrupper finns det ett delat ansvar mellan arbetsgivaren och den anställde.
- Om det sker en felbehandling så kan IVO komma att lägga skulden på den som var påverkad av alkohol, droger eller sömnbrist. Att som legitimerad gentemot IVO inte kunna visa att man har fått eller tagit sin dygnsvila kan vara en försvårande omständighet, säger förbundsjurist Sophie Silverryd.

SRAT:s undersökningar visar på hög arbetsbelastning

SRAT gjorde en arbetsmiljöundersökning där resultatet tydlig pekar på en tuff belastning och svårigheter att som anställd få återhämtning. Vidare har vi gjort en arbetsmiljöundersökning gällande chefernas situation där vi kan se liknande tendenser. Vi hoppas att arbetsgivare kan ta till sig undersökningarnas resultat och ta ett helhetsgrepp kring arbetsbelastning och återhämtning i det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet. Inget jobb är så roligt eller betydelsefullt att det är värt att riskera hälsan för.

- Det är helt centralt att arbetsmiljön är god. Vi strävar efter bättre förutsättningar i medlemmarnas arbetsvardag - varje dag - tills målet om en hållbar arbetsmiljö är nått, säger Magnus Nordström, förbundsordförande, SRAT.

Avtalet Allmänna Bestämmelser AB 2023-01-10

Webbsändningar om ändringar i Allmänna bestämmelser angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

På SKR:s webbplats hittar du bra webbsändningar där du får veta mer om vad som gäller. Till exempel Partsgemensam om de nya arbetstidsreglerna för dygnsvila och Regelverk kring arbetstid och dygnsvila.

Vad gäller? - frågor och svar

På SKR:s webbplats hittar du frågor och svar kring vad som gäller kring dygnsvila.

Tilläggsöverenskommelse 

En tilläggsöverenskommelse finns mellan AkademikerAlliansen, SKR och Sobona gällande dygnsvila för medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag. Överenskommelsen innebär att vissa verksamheter får dispens från de nya reglerna som träder i kraft den 1 november 2023.

 

Nyhet Avtal Arbetsmiljö