Logo Logga in Bli medlem

Förtydligande om delegation för optiker

Publicerad: 2023-01-13 00:00 • Uppdaterad: 2024-01-15 14:01

Det har kommit till SRAT:s kännedom att en del optikerbutiker vill att den legitimerade optikern i efterhand ska skriva under och godkänna synundersökningar som icke-legitimerad butikspersonal gjort. Med anledning av det vill vi påminna om regelverket för delegation av arbetsuppgifter till icke-legitimerade.

Delegering av arbetsuppgift ska vara skriftlig, undertecknad och gälla för viss tid, arbetsuppgiften ska vara tydligt definierad och delegeringen ska ske till en namngiven person som har kompetens för den tilldelade arbetsuppgiften. Det är den legitimerades ansvar att försäkra sig om att den som mottar delegeringen har rätt kompetens. Ingen legitimerad kan beordras av chef att göra en delegering.

Om en butikschef ger en icke-legitimerad i arbetsuppgift att genomföra en synundersökning medför den arbetsrättsliga arbetsskyldigheten att den legitimerade optikern kan bli tvungen att på order av butikschefen kontrollera den genomförda synundersökningen i efterhand. Men det finns ingen arbetsrättslig skyldighet för den legitimerade optikern att faktiskt godkänna den genomförda synundersökningen. För att en legitimerad optiker ska kunna godkänna någon annans genomförda synundersökning krävs all information som den legitimerade optikern själv skulle ha haft vid egen genomförd synundersökning. Utan den informationen kan inget godkännande ske i efterhand.

I det här fallet rör man sig i två regelverk, dels det arbetsrättsliga där chefen leder och fördelar arbetet, dels det medicinskrättsliga där den legitimerade har personligt ansvar för sitt område. När de två områdena kolliderar med varandra har legitimationsansvaret övertaget. SRAT rekommenderar att kontakt tas med ansvarig förhandlare när frågor om detta uppkommer eftersom den yttersta konsekvensen av att inte följa det arbetsrättsliga regelverket är avsked och den yttersta konsekvensen av att inte följa det medicinskrättsliga regelverket är deslegitimation.

Nyhet