En del av SRAT

Nationella nätverk

Nationella nätverk inom olika logopediska diagnos- och arbetsområden arbetar med specifika frågor inklusive nationella riktlinjer, terminologi, bedömning och behandling. Många nätverk anordnar årliga träffar/konferenser.

Logopedförbundet har ingen formell roll i att samordna nätverkens arbete men är måna om att de nationella nätverken synliggörs. Förbundet kan även bistå när det gäller informationsspridning, kontaktytor och att stötta nystartade nätverk. Kontakta gärna förbundet med uppdaterad information om de nationella nätverken!

 Nationellt nätverk för logopeder inom skola och förskola

Aktuellt: nätverksträff 10 november i Uppsala, se kalendariet!

Kontaktperson nätverksträff logopeder skola/förskola 2023: Emma Ager


Nationellt nätverk dyskalkyli 

Kontaktperson nätverksträff 2023: daniel.lindau@regionstockholm.se

Nationell konferens i Stockholm 16-17 november, se kalendarium!


 Nationellt nätverk för ät- och sväljsvårigheter hos barn och vuxna (samverkar med dietister)

Kontaktperson övergripande: Liza Bergström

Aktuellt: nätverksträff 6 oktober i Umeå, kontaktperson veronica.lindberg@umu.se

Arbetsgrupper: instrumentella undersökningsmetoder, riktlinjer, trakeostomi, huvud-halscancer, konsistens, barndysfagi, behandling, mått/icke-instrumentell bedömning.  Arbetsgrupperna har bland annat sammanställt logopediska bedömningsprotokoll för trakeostomerade patienter samt översatt IDDSI till svenska


 Nationellt nätverk Sveriges specialistlogopeder

Aktuellt: artikel i Logopeden nr 2 2023 med sammanställning av enkät om specialisering.

Kontaktperson: Sara Burge


Nationellt nätverk för logopeder inom barnhälsovård

Gruppen har bland annat tagit fram en nationell arbetsbeskrivning för logopeder inom centrala BHV-enheter

Kontaktperson: 


Nationellt nätverk barn/ungdomar med ätsvårigheter, BARNÄT

Arbetsgrupper: riktlinjer, utredning/bedömning, behandling

Aktuellt: digitala nätverksmöten 5 september 13.00-15.00 samt 16 november 13.00-15.00

Kontaktperson: Mariana Mejer 


Nationellt nätverk för logopeder som möter flerspråkiga patienter med migrantbakgrund

Aktuellt: det nystartade nätverket har sin första nätverksträff den 18 september i form av ett hybridevent med möjlighet att delta antingen fysiskt på plats i Solna eller digitalt. Mötet anordnas i samarbete med Transkulturellt centrum, Region Stockholm. Mer information i Logopedförbundets kalendarium

Kontaktperson: 


Nationellt nätverk för logopeder som arbetar som hjälpmedelskonsulenter

Nätverket har digitala möten ett par gånger/termin med erfarenhetsutbyte kring bland annat sortiment, arbetssätt och rutiner.

Kontaktperson: Ida Bergh


 Nationellt nätverk hörsellogopeder

Kontaktperson: Ingrid Hedström


Nationellt nätverk för logopeder inom kommunal vuxenhabilitering

Ett litet men naggande gott nätverk som träffas digitalt 2-3 gånger/termin. 

Kontaktperson: Monika Lindblad 


 Nätverk för logopeder i vuxenhabilitering LIV

Aktuellt: Nätverket hade sitt uppstartsmöte 6 oktober.

Kontaktperson: Kristina Hammar 


Nationella LKG-logopednätverket 

Vid årliga nätverksträffar bedriver nätverket utvecklingsarbete (inklusive nationella riktlinjer kring bedömning och intervention), kalibrering och fortbildning. Inom nätverket bedriver vi även nationell forskning.

Kontaktperson: Kristina Klintö


 Röstergonomiskt nätverk, REN

Aktuellt: REN sammanställer bland annat en förteckning över logopeder med inriktning mot arbetsrelaterade röststörningar. Nätverket har en egen hemsida under EHSS och träffas årligen. 

Kontaktperson: Hedvig Eriksson 


 Nationellt nätverk för logopeder som arbetar med stamning

Aktuellt: nationellt nätverksmöte i Göteborg 23-24 november, se även Logopedförbundets kalendarium!

Kontaktperson/anmälan: Cecilia Lindberg


 SVERE: Svenska rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada

SVERE är ett nätverk inom Svensk Neuropediatrisk Förening, en del av Svenska Barnläkarföreningen. SVERE består av regionala team som har ansvar för rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador.

Kontaktperson: Åsa Fyrberg