Hoppa till huvudinnehåll Audionomerna Logga in Bli medlem

Datum:

1 mars

Plats:

Digitalt via Zoom

Anmäl dig

Årsmöte

Som medlem i SRAT/Audionomerna kallas du härmed till årsmöte för 2024. Mötet hålls i samband med Audionomernas Temadag den 1 mars för att möjliggöra för föreningens medlemmar att delta i årsmötet i samband med SRAT/Audionomernas eget arrangemang.

Årsmötet förläggs i anslutning till lunchen, så att medlemmar kan delta enbart i årsmötet, om man inte har möjlighet att delta i Temadagen.

Anmäl dig på denna adress styrelsen@audionomerna.nu Är du anmäld till Temadagen 2023 behöver du inte anmäla dig här också!

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare tillika rösträknare

6. Fastställande av dagordningen

7. Föreningens verksamhetsberättelse 2023

8. Val av föreningsordförande för kommande mandatperiod

9. Val av ordinarie styrelseledamöter

10. Övriga val, valberedning med mera

11. Behandling av inkomna förslag från medlemmarna (motioner)

12. Behandling av frågor väckta av styrelsen (propositioner)

13. Mötets avslutande

 

Valberedningens förslag är under utarbetande.

Välkommen!

Hälsningar

Styrelsen i SRAT Audionomerna

 

Audionomernas verksamhetsberättelse