Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Kliniska riktlinjer

Svenska Logopedförbundet (Slof) stöttar arbetsgrupper som tar fram evidensbaserade, kliniska riktlinjer för svenska förhållanden, bland annat genom  handboken "Att utveckla kliniska riktlinjer". Slof ombesörjer även att nya kliniska riktlinjer granskas, publiceras och sprids. Arbete pågår för närvarande med riktlinjer för språkstörning, skol- och förskolelogopedi, dysfagi och afasibehandling.

Kliniska riktlinjer inom logopedi

Att vara legitimerad logoped innebär att man är skyldig enligt bästa tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet. Kliniska riktlinjer, framtagna av erfarna forskare och kliniker som systematiskt granskat och utvärderat aktuell vetenskaplig litteratur, kan vara en stor hjälp i arbetet. Riktlinjerna ska underlätta det kliniska arbetet för hälso- och sjukvårdspersonal genom att ge stöd och vägledning kring vilka metoder som bör vara rådande inom ett visst område. Kliniska riktlinjer är vägledande men inte obligatoriska och de kan/bör utgöra utgångspunkten för framtagande av vårdprogram för specifika diagnoser/områden.  

 

Arbetsbeskrivningar

Nationellt överenskomna arbetsbeskrivningar för olika logopediska fält leder till ökad likvärdighet och kan vara till hjälp i opinionsbildning för tillskapande av nya tjänster. 

 

Andra svenska riktlinjer