En rörelse för bättre villkor

Vad innebär varsel om konfliktåtgärder?

Vi förklarar och reder ut begrepp kopplade till varsel och konfliktåtgärder.

Vad betyder det att varsla?

Ett varsel är en förvarning. När man pratar om varsel om stridsåtgärder betyder det att fack eller en arbetsgivare förvarnar om stridsåtgärder (strejk, övertidsblockad, blockad eller lockout) en viss tid innan de ska börja gälla. Stridsåtgärderna genomförs om fack och arbetsgivare inte hinner komma överens om ett avtal innan tidpunkten då till exempel en strejk ska börja.

Fack eller arbetsgivare kan bara varsla om stridsåtgärder när ett kollektivavtal sagts upp eller löpt ut.

Vad innebär övertidsblockad?

Anställda som är uttagna i övertidsblockad får bara utföra sitt ordinarie planerade eller schemalagda arbete. Råder det övertidsblockad på din arbetsplats får du med andra ord inte arbeta övertid.

Vad innebär mertidsblockad?

Om du arbetar deltid får du inte arbeta mer än din avtalade tid om det råder mertidsblockad på din arbetsplats. Till exempel så arbetar du 75 procent till vardags – om det råder mertidsblockad får du inte arbeta mer än 75 procent av en heltidstjänst.

Vad innebär strejk?

Strejk är en stridsåtgärd som innebär att arbetstagarna inte arbetar – ”lägger ner sitt arbete”.

Fackförbund kan bara varsla om strejk när det inte finns ett gällande kollektivavtal mellan dem och arbetsgivarorganisationen För att varsla om strejk måste kollektivavtalet ha slutat att gälla eller sägas upp.

Bryter en strejk ut trots att det finns ett gällande kollektivavtal, det vill säga ett avtal som inte är uppsagt eller gått ut, kallas det för ”otillåten stridsåtgärd” eller "vild strejk". En sådan strejk kan leda till att både medarbetare och fackförbund får betala skadestånd. De medarbetare som deltagit riskerar att bli uppsagda och kan få betala skadestånd

Vad är medling?

Att medla innebär att försöka ena fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer som inte kan komma överens.

Medlingsinstitutet, som är en statlig myndighet, tillsätter medlare när parter gemensamt begär det eller när det är risk för stridsåtgärder.