En rörelse för bättre villkor

Vad är märket?

Märket eller ”industrimärket” är det riktmärke för löneökningarna på arbetsmarknaden som sätts av industrins parter. De kollektivavtal som industrins parter kommer överens om blir norm för lönekostnadsökningen i övriga avtal på arbetsmarknaden. Man säger att ”industrin sätter märket”. Detta är på grund av att den internationellt konkurrensutsatta industrin anses vara bäst lämpad att bedöma vilka kostnadsökningar den svenska ekonomin klarar.

Industrins märke har gett en god reallöneökning under lång tid och skapat stabilitet i lönebildningen. Tidigare drev löneökningarna upp inflationen och bidrog till en försämrad konkurrenskraft i Sverige. När inflationen var hög under 1970- och 80-talen fick inte anställda reallöneökningar på samma sätt som idag.

Märket är en viktig del av det som brukar kallas den svenska modellen. Det är en stor styrka att det är arbetsmarknadens parter, och inte politiker, som förhandlar om löner och villkor i Sverige. Den svenska kollektivavtalsmodellen, som tidigare var allvarligt hotad, består. Att parterna själva kan avtala om vad som ska gälla på svensk arbetsmarknad skapar stabila och långsiktiga spelregler.