Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Skört åldrande och livskvalitet – munhälsa som en friskfaktor

Det är viktigt att komma ihåg att åldrandet i sig inte ökar individens risk för ohälsa i munnen. Det är med tilltagande skörhet och så småningom även omsorgsberoende som risken för sviktande munhälsa ökar drastiskt. Begreppet skör (frailty) definierar äldre med minskad reservkapacitet och ökad risk för stort behov av vård och omsorg.

Pia Skott
foto: Stig Hammarström

Tidig identifiering av personer med risk för skört åldrande möjliggör förebyggande insatser som kan öka reserverna för bibehållen god hälsa. Skört åldrande innebär även risk för försämrad munhälsa och förlorad tandvårdskontakt som en följd av minskad ork, sjukhusvistelser, muntorrhet och nutritionssvårigheter. En försämrad munhälsa bidrar i sin tur till en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom, livshotande lunginflammationer, diabetes typ II och försämrad nutrition. Så bildas en ohälsosam nedåtgående spiral som kan vara svår att bryta.

Möjlighet för tandvården

Tandvården kan hjälpa till med att identifiera sköra individer, eftersom vi träffar våra patienter för regelbundna munhälsokontroller. Motsvarande kontroller av den allmänna hälsan saknas i stort sett helt. Det är därför attraktivt att tänka sig att tandvården, genom systematisk screening av tecken på skörhet kan identifiera personer med förhöjd risk för skört åldrande (faktaruta nedan). 

Anpassat omhändertagande

En viktig faktor för god munhälsa vid skört åldrande är bibehållen tandvårdskontakt. Sköra äldre passar sällan in i vårdprogram och mallar och de behöver därför ett mer individuellt anpassat omhändertagande. Därför kan det t.ex. vara lämpligt att arbeta med en särskild kallelserutin för sköra äldre (se webbadress och faksimil här intill). Tandvården kan uppmärksamma tecken på skörhet när en äldre person ringer återbud och ”vill höra av sig själv”, missar bokade besökstider, dyker upp på fel tid eller har svårt att återkoppla från det senaste besöket. En regelbunden tandvårdskontakt ökar förutsättningarna för kloka och långsiktiga terapival och individuellt anpassade förebyggande insatser. 

Ambitionsnivå för vården

I tandvårdsbehandlingen av sköra individer är det viktigt att hitta balansen mellan det vi kan åstadkomma och det som patienten kan ta emot. I Ramdokument för äldretandvård ges en vägledning för hur vi kan ta hand om äldre patienter, så att munhälsan även bland dessa utvecklas i positiv riktning.

Ett centralt begrepp i Ramdokumentet är Vårdambitionsnivåerna som omfattar fyra olika nivåer för målet med en planerad tandvårdsbehandling (förbättra, bevara, fördröja och lindra). Den beslutade Vårdambitionsnivån kommuniceras till patient, närstående och omvårdnadspersonal. Med en fastställd Vårdambitionsnivå underlättas samarbetet omkring behandlingen och det arbete som behöver göras med munhygien när patienten är hemma.

Sköra individer har en ökad risk för karies och anpassningar behöver göras efter patientens individuella risk för ohälsa i munnen samt kognitiva och fysiska förmåga till munvård. Vid förhöjd kariesrisk eller konstaterad kariesaktivitet ska alltid en orsaksutredning genomföras. Det är viktigt att påminna sig om att karies inte ska borras bort, utan i första hand sjukdomsbehandlas genom god munhygien och individuellt anpassad fluortillförsel. Socialstyrelsen har tillsatt en utredning med syfte att minska skillnader i tandhälsa och att gynna förebyggande tandvård. Uppdraget redovisas den 1 mars 2020 och vi är många som ser fram emot vad det kommer att innebära för arbetet med äldres munhälsa. Till dess får vi rusta oss med tålamod, kunskap och samarbete.

Text: Pia Skott

FAKTA.Tester som screenar för skört åldrande

1. Gånghastighet, det tar mer än 5 sekunder att gå 4 meter.

2. Timed-up-and-go-test(TUGT), det tar mer än 10 sekunder att resa sig upp från stolen, gå tre meter, vända sig om och sätta sig på stolen igen.    

3. ”Stå utan att svaja”-test, stå på golvet utan stöd med händena längs med sidorna, minst 2 min bör man kunna stå.  

4. Det svenska enkätinstrumentet FRESH*som inkluderar fyra enkla frågor,  om två svar är ”ja” visar testet på en ökad risk för skörhet.

* Eklund K, Wilhelmson K, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S.  Screening for frailty among older emergency department visitors: Validation of the new FRESH-screening instrument. BMC Emergency Medicine. 2016. 16:27

På hemsidan för Folktandvården Sverige finns Ramdokument Äldrevård. Det är avsett att ge en vägledning för hur vi på bästa sätt ska ta hand om våra äldre patienter, så att munhälsan även bland dessa utvecklas i positiv riktning.