Annica får anslag för forskning inom oral hälsa

– Forskning inom oral hälsa är betydelsefull, säger Annica Almståhl, som är både glad och stolt över Cancerfondens beviljade anslag. Hennes kommande studie kommer bland annat att utvärdera effekten av ett munvårdsprogram för patienter med cancer i huvud- och halsregionen avseende mukositutveckling.

Studien kommer också att analysera flera faktorer av betydelse för Annika Altmståhlmukositutvecklingen, till exempel salivsekretion, mikroflora, proinflammatoriska markörer och patientrelaterade faktorer (attityder till oral hälsa och oralt hälsobeteende samt tilltro till egen förmåga) liksom epigenetiska förändringar och kost.

Annica, berätta om din tid som verksam tandhygienist
– Jag gick den första tvååriga tandhygienistutbildningen 1992–1994 i Göteborg. Direkt efter det gick jag ett påbyggnadsår, även det i Göteborg. Under påbyggnadsåret gjorde jag ett examensarbete som handlade om munhålefloran hos personer med nedsatt salivsekretion. Med stöd och uppmuntran från professor emerita Maude Wikström som varit min handledare under examensarbetet ansökte jag om att bli antagen till forskarutbildning. Efter disputationen 2001 arbetade jag ett tag som tandhygienist hos en privattandläkare.

År 2002 fick jag en tjänst som forskarassistent, vilket var en tidsbegränsad tjänst som innebär att man kan forska på heltid.

För att kunna konkurrera om andra tjänster är det dock viktigt att även undervisa så det har jag gjort sedan min tid som doktorand.

Sedan 2010 har jag en kombinationstjänst som innebär 75 procent tjänstgöring som lektor och 25 procent som tandhygienist i Folktandvården. År 2015 blev jag docent i oral hälsovetenskap.

Vad gav dig impulsen till att börja forska?

– I början av 1990-talet var det ovanligt med tandhygienister som var forskarstuderande. Det var därför inget jag planerat utan mycket slumpen som spelade in.

Kraven för att bli antagen som forskarstuderande var på den tiden 3 års utbildning och att man varit på en avdelning under ett år. Dessa krav uppfyllde jag i och med att jag arbetat med mitt examensarbete vid avdelningen för Oral mikrobiologi. Det var förstås väldigt spännande och stimulerande att vara forskarstuderande. I mitt avhandlingsarbete ingick studier där munhålefloran hos personer med nedsatt salivsekretion av olika anledningar analyserades, liksom salivens innehåll.

Utöver forskningsprojektet som du nu har fått anslag för, vad är din roll på Institutionen för Odontologi i dag?

- Jag undervisar inom ett flertal kurser framförallt på tandhygienistprogrammet
men även på tandläkar- och tandteknikerprogrammet. Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning av examensarbete. Det är väldigt roligt och stimulerade att följa studenterna och bidra till deras kunskapsutveckling. Sedan årsskiftet är jag tillförordnad programansvarig för tandhygienistprogrammet, ett spännande och utmanande uppdrag. Jag är också ledamot i fasta betygskollegiet som innebär att man är med i betygsnämnden vid disputationer.

Hur kommer er forskning att redovisas?

- Resultaten kommer att sammanställas och presenteras vid nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

På vilket sätt kan tandhygienisttidningens läsare få ta del av era forskningsresultat i just detta ämne?

- Det skulle vara roligt att även kunna skriva om resultaten i tandhygienisttidningen.

Vad vill du säga till dina tandhygienistkollegor som har tankar och idéer om att börja forska?

- Formellt krävs idag att man har en magisterexamen för att kunna bli doktorand, dvs ett års studier efter kandidatexamen. De projekt som söker doktorand annonseras på respektive universitets/högskolas hemsidor. Om man tycker att forskning verkar intressant så kan ett sätt vara att ta kontakt med någon disputerad tandhygienist för att få information om pågående projekt. I det projekt som fått anslag kan det bli aktuellt att rekrytera patienter från flera landsting så om man arbetar med patienter med cancer i huvud- och halsregionen får man gärna kontakta mig.

Annica Almståhl

är tandhygienist och universitetslektor vid Göteborgs universitet, Institutionen för Odontologi.

Annica får ett forskningsanslag från Cancerfonden för åren 2018–2020 för projektet med titeln ”Utvärdering av ett munvårdsprogram för patienter som genomgår behandling för cancer i huvud- och halsregionen avseende mukosit, oral hälsa, patientrelaterade faktorer, livskvalitet och hälsoekonomi”.

Medarbetare i projektet är tandhygienister, tandläkare, läkare, biolog och biomedicinsk analytiker.

Fakta

Annica får ett forskningsanslag från Cancerfonden för åren 2018–2020 för projektet med titeln "Utvärdering av ett munvårdsprogram för patienter som genomgår behandling för cancer i huvud- och halsregionen avseende mukosit, oral hälsa, patientrelaterade faktorer, livskvalitet och hälsoekonomi".
Medarbetare i projektet är tandhygienister, tandläkare, läkare, biolog och biomedicinsk analytiker.

Läs mer om Cancerfondens stöd till forskning.