Tandhygienistutbildningen

Tandhygienistutbildning ges vid sex utbildningsorter i Sverige. Tandhygienistexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfodringar om minst 120 högskolepoäng (hp), dvs motsvarande två års studier, men många studenter väljer trots detta att studera ett tredje år. Det tredje året erbjuds av samtliga utbildningsorter, men upplägg på programmet kan se olika ut.

Vissa utbildningsorter ger en sammanhållen grundutbildning som omfattar tre år t ex Göteborg och Kristianstad, medan man på andra orter läser två år för tandhygienistexamen och därefter ett tredje påbyggnadsår.

Tandhygienistyrket har genomgått stora förändringar och det har under många år förts fram synpunkter om behovet av en förlängd/treårig grundutbildning för att erhålla examen. Flera rapporter och utredningar har behandlat tandhygienistutbildningens längd och bl a Högskoleverket (Högskoleverkets rapporter 1996-2007) har förordat en treårig grundutbildning för tandhygienister. Under oktober 2010 presenterade den s k Behörighetsutredningen (SOU 2010:65) sitt betänkande och man föreslår även här att utbildningen skall förlängas till 180 hp, dvs från två till tre år.

Utbildnings- och examensstrukturen för svensk högre utbildning har på senare tid förändrats. Syftet med denna förändring har varit att öka högre utbildningars jämförbarhet, attraktivitet och gångbarhet i ett internationellt perspektiv. Den högre utbildningen (Högskoleutbildning) delas numera in i tre nivåer; grund-, avancerad- och forskarnivå, läs vidare under respektive rubrik nedan.

Tandhygienister med äldre utbildning kan komplettera utbildningen. Är du intresserad av att studera vidare - kontakta ett lärosäte för hjälp i planering av studierna, se vidare under denna rubrik/sida.

Tandhygienistprogram i Sverige

Under denna rubrik finns länkar till respektive lärosäten.

Grundnivå och kandidatexamen

Utbildning på s k grundnivå omfattar studier om 180 hp (motsvarande tre års studier). 
Kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science) kan uppnås om studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp

Avancerad nivå, magister resp. masterexamen och forskarutbildning

Utbildning på avancerad nivå omfattar studier efter grundnivå. Kurser på avancerad nivå kan läsas som fristående kurser.

Komplettering av äldre utbildning

För tandhygienister med äldre utbildning (omfattande ett år om 40 poäng=60 hp, alternativt två år om 80 poäng=120hp) kan det vara aktuellt att vilja komplettera sin grundutbildning.