STHFs stipendum och priser

Som medlem i Sveriges Tandhygienistförening har du inte bara möjlighet att söka stipendium utan även att vinna priser. Här samlar vi information om aktuella stipendier och priser.

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium
till 
professor Sture Nymans minne 2017

Stipendiet är en sammanslagning av STHFs Medlemsstipendium och STHFs stipendium till Professor Sture Nymans minne och syftar till att främja och stimulera utveckling av tandhygienistens yrkesområde, Oral Hälsa, genom utbildning, fortbildning och forskning.

Stipendiet kan sökas för exempelvis finansiering av forskningsmaterial, genomförande av projekt/studie, resor eller deltagande vid konferens i syfte att presentera projekt eller studie i form av muntlig presentation eller poster.
Stipendiat ska vara yrkesverksam legitimerad tandhygienist samt aktiv medlem i Sveriges Tandhygienistförening. 
Stipendiesumman är 25 000 kronor och delas ut i samband med TandhygienistDagarna 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

Ansökan 2017 års stipendium till professor Sture Nymans minne är avslutad

Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris 2017

Vårterminen 2016 delades Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris ut för fjärde gången. 
Syftet är att främja och stimulera studierna så att dessa leder till utveckling av 
tandhygienistprofessionen genom att årligen vid samtliga
Tandhygienistutbildningar dela ut ett pris för väl genomförda insatser under
 studietiden.

Nu är det dags att nominera 2017 års StuderandePris

Till grund för nominering kan exempelvis vara ett seriöst och målmedvetet arbete 
under hela studietiden, bästa redovisning av patientfall, bästa student på klinik, bästa betyg eller bästa uppsats/examensarbete eller annat projekt.

Ett pris skall delas ut vid varje lärosäte årligen till student som studerar vid 
tandhygienistutbildningens grundutbildning, 6:e terminen.

  • Stipendiet tilldelas student som är medlem i STHF
  • Stipendiets storlek fastställs av STHFs styrelse
  • Nominering av stipendiat sker av lärarrepresentanter vid respektive utbildning och skall vara STHF tillhanda senast 2017 04 30
  • Stipendiet tillkännages och delas ut vid respektive Tandhygienistutbildning
  • Stipendiater presenteras i TandhygienistTidningen

Nomineringsblankett StuderandePris 2017 för nedladdning

Sveriges Tandhygienistförenings och TePe Munhygienprodukters StuderandePris 

Våren 2019 delas Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris ut för sjunde gången. 
Syftet är att främja och stimulera studierna så att dessa leder till utveckling av 
tandhygienistprofessionen genom att årligen vid samtliga
tandhygienistutbildningar dela ut ett pris för väl genomförda insatser under
 studietiden. Pristagarna 2019 kommer att offentliggöras i TandhygienistTidningen, här på hemsidan och på Facebook inom kort. 

Pristagare Studerandepriset 2018: 

Pristagare Tepes och STHFs Studerandepris 2018

Övre raden från vänster:
Caroline Falkenström – Jönköping University
Manar Omar – Högskolan i Karlstad 
Sophia Kirby – Göteborgs universitet 

Nedre raden från vänster:
Andreea Luca – Högskolan i Kristianstad  
Matilda Henriksson – Karolinska Institutet, Stockholm 
Hanna Vallinder – Umeå universitet

Ansvariga på landets tandhygienistutbildningar nominerar en student på varje lärosäte före den 30 april. Priset tillkännages och överlämnas på lärosätet i slutet av termin 6 och pristagarna presenteras i TandhygienistTidningen. 

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium
till 
professor Sture Nymans minne 2019

Stipendiet är en sammanslagning av STHFs Medlemsstipendium och STHFs stipendium till Professor Sture Nymans minne och syftar till att främja och stimulera utveckling av tandhygienistens yrkesområde, oral hälsa, genom utbildning, fortbildning och forskning.


Stipendiesumman är 25 000 kronor och delas ut i samband med TandhygienistDagarna.

Hanna Ahonen prisades 2019

Vid invigningen av STHFs TandhygienistDagar 2019 delades Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2019 ut till leg. tandhygienist Hanna Ahonen för forskningsprojektet "Oral hälsa hos individer med behandlad eller obehandlad obstruktiv sömnapné".

Hanna Ahonen STHF-stipendiat 2019

 

Professor Kerstin Öhrns stipendium för utmärkt avhandling

Stipendiet som är helt nytt delades ut 2019 till leg. tandhygienist och odontologie doktor Ann-Catrin André Kramer för sin avhandling "On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents – Clinical and register-based studies".

Ann-Catrin André Kramer STHF-stipendiat 2019