Alla Sveriges tandhygienisters yrkesförening inom Saco

2021-02-26

Nu blir tobaksavvänjningen i tandvården gratis i Östergötland

Endast ett fåtal regioner i landet erbjuder i dag tobaksavvänjning inom tandvården. Region Östergötland var bland de första och i slutet av förra året tog de även steget att göra tobaksavvänjning helt avgiftsfri för patienterna.


Många i tandvården vill arbeta mer aktivt med tobaksprevention och tobaksavvänjning. Det stora hindret har varit att få ekonomin att gå ihop. Men tre regioner, Östergötland, Värmland och Västerbotten, har ersättningsmodeller på plats för att göra det möjligt för tandvårdspersonal att erbjuda tobaksavvänjning.
– Vi har sedan länge uppmärksammat vikten av ett förebyggande arbete i Östergötland och därför var det ett naturligt steg att inkludera tobak och tobaksavvänjning. Dessutom är tandvården en resurs som träffar hela befolkningen och kan bidra hälsofrämjande, säger Maria Johansson, enhetschef för Tandvårdsenheten, Region Östergötland.
I december 2020 tog Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland ett steg längre när de helt slopade patientavgifterna för tobaksavvänjning. Förhoppningen med beslutet är att uppnå en mer jämlik vård.
– Den största vinsten är såklart hälsovinsten som det innebär att sluta med tobak, men att besöken nu är avgiftsfria gör kanske att det blir ännu enklare att bestämma sig för att ta hjälp från oss i vården, säger Lina Jarledal Blom, tandhygienist och tobakssamordnare i Region Östergötland.
Regionen ser även ekonomiska vinster med att minska andelen dagligrökare, som i dag ligger på cirka sju procent av invånarna. Om andelen minskas med två procent under en femårsperiod visar beräkningar från nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) att regionens sjukvårdskostnad kan minska med cirka 24 miljoner kronor.

Ersättningsmodell redan 2006

Redan år 2006 tog Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland beslutet att införa en ersättningsmodell som gav tandvården, både den privata och offentliga, samma möjligheter att arbeta med tobaksavvänjning som primärvården.
– Vi uppmärksammade ju redan då tobaksbruket i samtalen med patienterna och ville även kunna följa upp och stötta dem som ville sluta, säger Lina Jarledal Blom som varit en av de drivande bakom initiativet.
Modellen ger klinikerna samma ersättning som för annan tandvård när tobaksavvänjningen erbjuds av tandhygienister eller tandsköterskor.
– Ersättningen är nyckeln, utan den är det omöjligt att avsätta tiden för att arbeta med tobaksavvänjning. Det måste vara samma ersättning som för annat arbete på kliniken annars prioriteras det bort direkt, säger Lina Jarledal Blom.
Budgetmässigt så hanteras satsningen för vuxna på samma sätt som regionens särskilda tandvårdsstöd. Först görs en förhandsbedömning, där alla som är folkbokförda i regionen godkänns, och sedan ges ersättning på samma sätt som inom regionernas särskilda tandvårdsstöd. För barn och ungdomar ges stödet inom ramen för regionens befolkningsansvar.

Egen diplomeringsutbildning

Samtidigt som ersättningen infördes inleddes också en satsning på att utbilda fler tandhygienister och tandsköterskor till tobaksavvänjare. I dag finns en ettårsutbildning på plats som även tar emot personer från närliggande regioner.
– Vår utbildning ger en diplomering som tobaksavvänjare och den har de allra flesta gått som i dag arbetar med det. Utbildningen innehåller en grunddel följt av ett halvår där deltagaren redovisar patientfall som de följer över tid. Därefter blir man diplomerad tobaksavvänjare, säger Lina Jarledal Blom.
Totalt finns cirka 100 tobaksavvänjare i hela Region Östergötland varav cirka 20 inom tandvården, merparten inom Folktandvården.
Arbetet följs noga och siffrorna visar att patienterna är mycket positiva till möjligheten till tobaksavvänjning hos tandvården. Trenden är att allt fler väljer den vägen till avvänjning.
– Vi har sett att tandvården ökar sin andel medan vårdcentralerna minskar sin, säger Maria Johansson.
Dessutom har antalet påbörjade tobaksavvänjningar vid vårdcentralerna i Östergötland sjunkit de senaste åren.

Digitalt stöd för tobaksavvänjning

Under 2019 infördes ett digitalt stöd för patienterna kallat Tobakshjälpen. Detta har gjort det möjligt för patienterna att bättre passa in behandlingen i vardagen, menar Lina Jarledal Blom.
– I dag har vi även företag som hör av sig till oss då de vill erbjuda hela sin personal tillgång till det digitala stödet, säger hon.
År 2016 startade regionen en särskild sms-tjänst för att ge ungdomar en enklare kontaktväg. Nu har tjänsten breddats till hela befolkningen och ger direktkontakt med en samordnare via ett sms.
Nästa steg är att ytterligare stärka insatserna med hjälp av centralt placerade personer som kan arbeta med uppföljning och att sprida kunskap.
– Vi hoppas skapa särskilda noder som kan öka kvaliteten och flödet. Fortfarande konkurrerar tobaksavvänjningen med andra arbetsuppgifter inom tandvården.
Antalet förhandsbedömningar till tobaksavvänjning har varierat sedan starten, men i genomsnitt har tandvården tagit emot cirka 80 per år. Vilket ger en årlig kostnad av cirka 400 000 kronor per år.
– Det ser vi inte som en hög kostnad i förhållande till vilka hälsovinster det ger, tvärtom så vill vi gärna öka tandvårdens arbete med tobaksavvänjning ytterligare, säger Maria Johansson.

Tidslinje för utvecklingen

2006 togs beslutet att göra det möjligt att erbjuda tobaksavvänjning inom tandvården i regionen Östergötland. Initiativet kom från bland andra Lena Sjöberg som i dag är ordförande för det nationella nätverket tandvård mot tobak.
Samma år arrangerades en utbildning för femton personer inom tandvården till tobaksavvänjare.
2016 får tandvården i Östergötland huvudansvaret för tobaksavvänjning för unga. Samma år lanseras även en sms-tjänst för unga: FRI.
2017 All tandvårdspersonal som pratar tobak med unga utbildas i modellen Samtal Om tobak i Skolan (SOTIS).
2019 Lanseras Tobakshjälpen som en digital behandling med personlig återkoppling.
2020 Öppnas sms-tjänsten FRI för alla medborgare oavsett ålder. I slutet av året slopas även patientavgifterna för tobaksavvänjning.

Tre tips från Östergötland

Maria Johansson, enhetschef för Tandvårdsenheten inom Region Östergötland har tre tips till de som vill påverka arbetet i sin egen region:
● Våga ta första steget! Och involvera politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden i arbetet.
● Hitta de ekonomiska förutsättningarna.
● Förenkla administrationen så lång som möjligt genom att använda befintliga upparbetade kanaler och arbetssätt.

Text: Magnus Trogen Pahlén
Bild: Region Östergötland

26 februari 2021, 17:32

Nu blir tobaksavvänjningen i tandvården gratis i Östergötland

Endast ett fåtal regioner i landet erbjuder i dag tobaksavvänjning inom tandvården. Region...

26 februari 2021, 16:48

Vill bygga nätverk inom tandhygienistprofessionen

Forskarskolan i Oral hälsa riktar sig till tandhygienister och är den enda av sitt slag i Sverige...