Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Full fart i Linköping

TandhygienistDagarna 2022 ägde rum den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress. Temat för dagarna var "Munnen – i ett större perspektiv".

Fördjupad kunskap, efterlängtade möten, skratt och nya perspektiv. Det var några av ingredienserna i Tandhygienistdagarna 2022 i Linköping i slutet av april. Drygt 600 personer möttes, äntligen, för att ta del av föreläsningar och vetenskapligt program, träffa dentalföretag och kollegor.

Dagarna inleddes av Sveriges Tandhygienistförenings, STHF:s, ordförande Yvonne Nyblom som berörde några av de utmaningar som tandvården nu har, såsom arbetsmiljö, sviter efter pandemin, kompetensförsörjning och säkerställande av att våra utbildningar har lärare för framtiden.

Sladjana Critén och Amela Fisic fick STHF:s stipendium

Yvonne Nyblom delade även ut Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2021 till leg. tandhygienist Sladjana Critén för ett forskningsprojekt med den övergripande målsättningen att analysera munstatus hos äldre individer och i relation till kön. Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2022 tilldelades leg. tandhygienist Amela Fisic för ett forskningsprojekt som har som målsättning att ta reda på orsakerna till subjektivt upplevd muntorrhet och hur patienter med upplevd muntorrhet och/eller nedsatt salivsekretion blir omhändertagna inom allmäntandvården.

 

Tandvårdsdirektör i region Östergötland, Anna Carin Dahlgren, hälsade därefter välkomna till regionen genom att tala om Munnen – alltid ett viktigt perspektiv. Moderator för dagarna var STHF:s vice ordförande Fouzieh Eliassy.

Nationella riktlinjer för tandvård

Därefter var det dags att gå igenom nyheterna i de nya nationella riktlinjerna för tandvård. Sofia Orrskog, projektledare för nationella riktlinjerna tandvård, och Katri Ståhlnacke, leg. tandhygienist, dr. odont. vet., beskrev hur de nationella riktlinjerna främjar god vård och omsorg, är ett stöd för prioriteringar och utgör en viktig del av den nationella kunskapsstyrningen. De beskrev på olika sätt hur kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom vård och omsorg - så att den är tillgänglig och används i varje patientmöte. Sofia Orrskog och Katri Ståhlnacke avslutade med att skicka med publiken ett antal hälsningar:
• Munhälsan och tandvården behöver bli mer jämlik
• Viktigt att bedöma risker och behandla orsaken till problemen
• Satsa mest på dem med störst behov
• Tandvården är viktig för att förebygga ohälsa
• Tandvården behöver samverka mer med andra aktörer
Du vet väl att Katri Ståhlnacke och Sofia Orrskog medverkat i en tidigare artikel i TandhygienistTidningen nr 5, 2021? Läs den på www.tandhygienisttidningen.se efter inloggning eller på www.issuu.com.

Sedan följde föreläsningar av Eva-Karin Bergström "Bra eller dålig mumhälsa - var ligger ansvaret? och "Så jobbar jag med beteendeförändringar – erfarenheter från kurser inom oral hälsa på avancerad nivå" med Linda Benjaminsson, Sara Hed Rann och Sandra Lod Dimenäs. Dessa kommer du kunna läsa om i nästa nummer av Tandhygienisttidningen. Tisdagens föreläsningsprogram, med bland andra Bengt Hasséus och Anna Bogren, kommer att refereras i nummer 4 av TandhygienistTidningen.  

Alla fick tillgång till det vetenskapliga programmet

Under dagarna hölls även ett vetenskapligt program med tre forskningsrapporter och fyra posterpresentationer. Tandhygienistprofessionens nya forskare har verkligen spännande saker att berätta! Mer om dem kan du läsa i de abstrakt du hittar i denna tidning och i utgåva nummer fyra som kommer ut i september. Samtliga deltagare på Tandhygienistdagarna 2022 har fått en videoinspelning av det vetenskapliga programmet. Det var en extra bonus i år!

I dentalutställningen i foajén på Linköping Konsert & Kongress var det full aktivitet under rasterna. Intresset från dentalbranschen hade varit stort så 35 företag och 3 ideella organisationer fyllde upp samtliga utställningsplatser.

Det sociala programmet innehöll förutom ett välkomstmingel i dentalutställningen och en konferensmiddag med underhållning även möjlighet för STHF:s olika nätverk att träffas. Några nätverk som passade på att ses var STHF:s Nätverk Doktorander, Nätverk Ledarskap och Nätverk Sjukhustandhygienister.

I nummer 3 och 4 av TandhygienistTidningen kommer du kunna ta del av referat och abstrakt från TandhygienistDagarna 2022.

Stort tack till dig som deltog i år!

Vi hoppas på att ses i Karlstad nästa år, den 23–25 april!

Text: Lena Munck
Bild: Gunilla Lundström

--------------

STHF:s Nätverk Doktorander är alldeles nyskapat och hade stor uppslutning.

----------------

 Medverkande i det vetenskapliga programmet, från vänster:

Sandra Lod Dimenäs. Kristina Edman, Annica Almståhl, Sara Henricsson, Amela Fisic, Susanne Lindqvist och Ann-Catrin André Kramer. På bilden saknas Charlotte Johansson. Läs alla abstrakt i nummer 3 och 4 av Tandhygienisttidningen. 

---------------------

 Projektledningen för Tandhygienistdagarna, Tina Leifsdotter och Lena Munck, tackar för i år.

 

-------------------------

Kongressbyrån Resia sköter alla bokningar och flöden av deltagare och utställare under Tandhygienistdagarna.

Program Tandhygienistdagarna 2022

Föreläsningsprogrammet för utskrift