Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2020-11-02

Ramverk för tandhygienistutbildning i Europa

EDHF började 2017 att utforma en modell för vad en tandhygienistutbildning behöver innehålla för att motsvara de krav som ställs på en självständig yrkesutövare inom en hälsoprofession. Nu är the Common Education Curriculum klart och befäst genom en publicering i European Journal of Dental Education.

Arbetsgruppen bestod av representanter från lärosäten runt om i Europa. Till ordförande utsågs professor Kerstin Öhrn och i EDHFs projektledning ingick Yvonne Nyblom, ordförande i EDHF. Association of Dental Education in Europé, ADEE, har medverkat med ett pedagogiskt perspektiv när det gäller konstruktion och att definiera lärandemål.

Det "Common Education Curriculum, CEC", som nu publicerats i European Journal of Dental Education, består av fem delar - en introduktionsdel samt fyra artiklar där de områden som utgör ramen för tandhygienistutbildning presenteras.

Målsättningen med att ta fram ett gemensamt ramverk för tandhygienistutbildning är att tydliggöra yrkesrollen, skapa samsyn kring utbildningens omfattning och nivå och samtidigt synliggöra yrkets potential i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Introduktionsdokumentet är öppet med fri tillgång (open access). De fyra domänartiklarna är tillgängliga för den som prenumererar på European Journal of Dental Education.
Ramverket kan användas av dem som önskar uppdatera befintliga tandhygienistutbildningar och av dem som står i begrepp att starta nya program. Dokumenten är också en resurs i kommunikationen med beslutsfattare i länder där tandhygienistutbildning ännu inte är etablerad eller där man önskar tydliggöra yrkesroll och förutsättningar för en självständig yrkesutövning. En mer likriktad tandhygienistutbildning i Europa ger även förutsättningar för studentutbyte och möjligheten att arbeta i andra länder.

Introduction
Introduktionen beskriver syftet med ett CEC, processen i arbetet, skälen till utformningen samt en översikt av det man känner till om tandhygienistutbildningar och arbetsuppgifter utifrån olika europeiska perspektiv. EDHF tackar TePe Oral Hygiene Products AB för ekonomiskt stöd vid publicering av denna öppna introduktionsartikel.

Domain I: Professionalism
Här läggs grunden till yrkesutövningen. Det professionella förhållningssättet som gäller för alla inom hälso- och sjukvårdens yrken. Området omfattar värderingar, beteenden och relationer som ligger till grund för det förtroende som allmänheten har till tandvårdspersonal.

Domain II: Safe and Effective Clinical Practice
Denna del beskriver kompetensområdena och lärandemålen i den gemensamma europeiska läroplanen för tandhygienistutbildning som specifikt avser säker och effektiv klinisk praxis. Tandhygienister är skyldiga att se till att de kan ge sina patienter en säker och lämplig vård, samtidigt som de arbetar effektivt i ett bredare team.

Domain III: Patient‐centred Care
Tandhygienisternas främsta fokus är orala hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Tandhygienister måste vara medvetna om den vetenskapliga grunden för behandlingen de ger och erbjuda vård som respekterar individens/patientens önskemål, behov och värderingar och säkerställer att patientens värderingar är vägledande i alla kliniska beslut.

Domain IV: Oral health in Society
Förutom att behandla enskilda patienter bör en tandhygienist kunna fokusera på att främja hälsa och genomföra effektiva vårdstrategier. Det är därför nödvändigt att förstå befolkningsdemografi, hälsotrender och hälsovårdssystem inom olika verksamhetsstrukturer.