Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Tobaksprevention

I september 2002 gav regeringen Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att i samarbete med kommuner och landsting satsa särskilt mycket på att förebygga tobaksbruk.Vid ett seminarium om tobak föddes tankar om att hitta samverkansformer för att lyfta tobaksfrågorna i tandvården och att gemensamt påverka samhället och individer så att tobaksbruket minskar.

En "tobaksgrupp" bildades med representanter från folkhälsoinstitutet, Tandvård mot tobak, Sveriges Tandhygienistförening, Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandsköterskeförbundet, Sluta röka linjen och Sveriges kommuner och landsting. Gruppens arbete har resulterat i skriften Tobaksprevention som skall underlätta och stimulera till att arbeta med tobaksförebyggande frågor i tandvården.

Rökning är fortfarande den enskilt största faktorn för sjukdom och för tidig död, och kostar samhället 26 miljarder kronor årligen. Riksdagen har satt höga mål vad gäller tobak, bl a   ska ungdomar som börjar röka eller snusa halveras till år 2014.

En viktig fråga för tandvården är möjligheten att kunna bedriva tobaksavvänjning inom ramen för övrig hälso- och sjukvård. Fortfarande återstår mycket att göra för att förbättra för tandvården att bedriva tobaksarbete och att ge all tandvårdspersonal tillgång till bra verktyg att arbeta med.

STHF antog i december 2009 en tobakspolicy där tandhygienistens viktiga roll i tobaksarbetet poängteras samt att alla tandhygienister ska bidra till att minska tobaksbruket och att tobaksuppdragets intentioner och mål ska uppfyllas.

STHFs policy Tobaksprevention

Skriften Tobaksprevention

Enkätundersökning om tandvårdens tobakspreventiva arbete 2016