Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

Verksamhetskonferens 2018

Den 14 - 15 februari samlades representanter för lokalföreningar, nätverk och råd med STHFs styrelse till en verksamhetskonferens från lunch till lunch. Dessa konferenser hålls mellan STHFs kongresser, vilka äger rum vart tredje år. Temat var denna gång arbetsmiljö samt STHFs aktuella frågor. Alla delar av STHF fick chans att presentera sig och två externa föreläsare bidrog med fördjupning i arbetsmiljöfrågorna.

Konferensen inleddes med att ordförande Yvonne Nyblom kunde berätta att regeringen samma dag släppt nyheten om att tandhygienistutbildningen blir treårig från 2019. En euforisk känsla spred sig i lokalen och spontana applåder bröt ut. Yvonne fortsatte med lägesrapport om vad som händer politiskt i tandhygienisternas frågor, som tandvårdsstödet, kompetensförsörjningen inom tandvården och översynen av de nationella riktlinjerna. STHF deltar även i branschsamverkan inom tandvården och i det internationella arbetet för tandhygienisternas frågor inom Europa och internationellt.

Första externa talare var Eva Nyqvist, HR-konsult från Folktandvården i Örebro, som berättade om den forskning kring arbetsmiljöfaktorer i tandvården som hon bedrivit. Vilka faktorer påverkar upplevelsen av god hälsa på arbetsplatsen? Studien visar att den som upplever att den får använda sin kompetens, får säga vad den tycker, har bra ledare, blir lyssnad på och har bra arbetsverktyg upplever god hälsa på arbetsplatsen. I studien konstaterades även att de som känner mening i arbetet upplever mindre stress, mindre negativa hälsoeffekter, mindre utbrändhet och mindre sömnsvårigheter. Att ha en känsla av sammanhang och få uppleva att man är med och skapar något värdefullt är andra faktorer som påverkar upplevelsen av god hälsa på arbetsplatsen. Eva tog upp flera perspektiv på arbetsmiljöfaktorer och poängterade även det ansvar att bidra till verksamheten som alla på en arbetsplats har, medarbetarskapet.

Per Lindberg var nästa externa talare med rubriken "Hälsofrämjande arbetsplats - lagen, kunskapen och praktiken". Han gjorde en gedigen genomgång av arbetsmiljölagstiftningen innan han gick in på sitt forskningsområde hälsofrämjande arbetsplatser. Att hälsa handlar dels om välbefinnande, dels om handlingsförmåga har man varit överens om i flera hundra år. Men att ledningen och det sociala stödet man upplever på arbetsplatsen har större betydelse än fria gymkort och fri frukt är kanske inte lika känt. Per Lindberg menar att för att få till stånd en mer och långvarig effekt mot stress och ohälsa i arbetet krävs organisatoriska interventioner. Individuella insatser mot stress har ofta endast kortvarig effekt.

Under konferensen instiftades även chefsråd som ska utveckla hur vi tar tillvara STHFs chefsmedlemmars intressen. Vi återkommer med mer information om chefsrådet inom kort.