Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

STHF:s remissyttranden

Nedan hittar du Sveriges Tandhygienistförenings senaste svar på remisser.

2023

Föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverket

Föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit med diarienummer
3.1.1-2023-005678 gällande till stor del sjuksköterskors rekvisitionsrätt

Läkemedelsverket 

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter SOU 2023:10 

Socialdepartementet

Angående förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2024
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel
Läkemedelsverket 

Strålskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar 
Strålskyddsmyndigeten

2022

Angående förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2023: XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek, förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek samt förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning.
Läkemedelsverket

Angående förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek.
Läkemedelsverket

Målnivåer tandvård
Socialstyrelsen

Angående förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd den 15 januari 2023
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Höjd skatt på alkohol och tobak
Finansdepartementet

Riksintressen i hälso-och sjukvården – stärkt styrning för hållbar vårdinfrastruktur SOU 2021:71
Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för tandvård. Stöd för styrning och ledning, 2021
Socialstyrelsen

2021

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. (SOU 2021:34)
Socialdepartementet

Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)
Socialdepartementet

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
Socialdepartementet

Nationell modell för Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom
Sveriges regioner i samverkan

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek.
Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets förslag om att skjuta fram ikraftträdandet av elektronisk förskrivning som huvudregel, till den 10 maj 2022 och förslag gällande två ändringsföreskrifter
Läkemedelsverket

Förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2022. 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

2020

STHF:s hemställan om bemyndigande för legitimerade tandhygienister att tillåtas utföra vissa estetiska injektioner i ansiktet
Socialdepartementet

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)
Socialdepartementet 

Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19
Socialdepartementet

Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 
Läkemedelsverket

Förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2021
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

2019

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)
Socialdepartementet

Delbetänkande (SOU 2019:15) Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap, dialog samt slutbetänkande (SOU 2019:28) Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning 
Socialdepartementet

Reviderat vårdprogram för matstrups- och magsäckscancer
Vårdprogramgruppen för matstrups- och magsäckscancer

Nationellt vårdprogram Myelom
Vårdprogramgruppen för Myelom

Angående förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för tandhygienist utbildad utanför EU och EES. 
Socialstyrelsen

2018

Nya föreskrifter om apoteksombud och ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek och Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF:FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
Socialstyrelsen

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet, Ds 2018:36 
Socialdepartementet

Förslag till ändring av Tandvårds- och Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLV 2008:1) om statligt tandvårdsstöd
TLV

Remisspromemoria ”En treårig utbildning för tandhygienistexamen” U2018/603/UH
Utbildningsdepartementet

2017

Förslag till föreskrifter och allmänna råd för medicinska exponeringar
Strålsäkerhetsmyndigheten

Förslag till föreskrifter för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning
Strålsäkerhetsmyndigheten

Förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter
Strålsäkerhetsmyndigheten

Förslag till  föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
Socialstyrelsen

Föreslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2018.
Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket

Förslag till föreskrifter om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland
Socialstyrelsen

Förslag till ändring av föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd
Försäkringskassan

2016

Ett tandvårdsstöd till alla - fler starkare patienter SOU 2015:76 samt delredovisning Uppdraget att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvården
Tandvårds- och Läkemedelsverket

Särskild satsning på unga och äldres hälsa (DS 2015:59)
Socialdepartementet

Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)
Socialdepartementet

Samordningsnummer för asylsökande
Finansdepartementet

Tobaksutredningen
Socialdepartementet

Tandsköterskeutbildning - föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll 
Myndigheten för yrkeshögskolan

2015

Underhandsremiss av förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning samt begäran om underlag för konsekvensutredning.

Förslag till ändring av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets, TLVs, föreskrifter och allmänna råd, TLV 2008:1, om statligt tandvårdsstöd

Socialdepartementet angående kompletterande förslag till Patientrörlighet inom EES Ds 2015:18 med diarienummer S2015/2347/FS

STHF synpunkter på förslag om ny Strålskyddslag 2015, Strålsäkerhetsmyndigheten

Forskningspropositionen 2015, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet