Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

IFDH och EDHF 2019

Sveriges Tandhygienister, STHF, är medlem i två internationella tandhygienistorganisationer, International Federation of Dental Hygiene, IFDH, och European Dental Hygienists Federation, EDHF. Yvonne Nyblom berättar här om det viktiga arbetet och de satsningar som nu görs för tandhygienister internationellt.

Tandhygienister i global samverkan IFDH

Flaggceremoni med House of Delegates ledamöter från IFDHs medlemsländer

IFDH är den främsta förespråkaren för tandhygienistyrket globalt

STHF har varit medlem av IFDH ända sedan organisationen bildades 1986 och innan dess i en kommitté med några länder som initierade det gemensamma arbetet. Vart tredje år håller IDHF ett "House of Delegates meeting,", HoD är organisationens beslutande organ. 2019 hölls det i Bisbane, Australien. Årets HoD bestod av delegater från 24 av de 34 medlemsländer som var representerade i Brisbane. Med cirka 40 delegater runt bordet fanns bra förutsättningar för intressanta diskussioner. Mycket tid under mötet gick åt till formalia. I en så här stor organisation behövs en god struktur för att säkerställa att saker blir gjorda på rätt sätt, allt ifrån ekonomi till val av representanter.

I år rapporterade samtliga länder från sina tandhygienistföreningar, ett mycket intressant inslag där de stora skillnaderna blir tydliga samtidigt som vi också inser att vi har väldigt mycket gemensamt. Skillnaderna handlar främst om de olika villkor som tandvård bedrivs under och synen på tandhygienistens roll. Sverige sticker ut tillsammans med de övriga nordiska länderna som länder där det finns bra system för att stimulera hälsofrämjande och förebyggande arbete. I många länder finns inget ersättningssystem alls för detta vilket självklart försvårar införandet av en mer preventionsinriktad tandvård.

IFDH logotype

Robyn Watson från Nya Zeeland har varit IFDHs ordförande de senaste tre åren och är en kvinna med lång erfarenhet av internationellt arbete. Styrelsen har gjort ett bra jobb med att utveckla IFDH under perioden. Allt arbete sker på ideell basis medan resekostnader och andra utgifter täcks av inkomster från sponsorer.

Det är viktigt att bygga nätverk med relevanta partners internationellt. Styrelsen har närvarat i olika sammanhang och representerat tandhygienistkåren på Världskongressen för folkhälsa, Association for Dental Education, Global Dental Hygiene Conference, Alliance for a Cavity-Free Future, World Dental Federation med mera. Den dagliga driften av IFDH sköts numer av en administrativ chef, Peter Anas, vilket ger kontinuitet och stabilitet i organisationen. Antalet medlemsländer och medlemmar har ökat under den senaste tiden och ger tillsammans med olika partnerföretag den ekonomiska grunden för verksamheten. Det är avgörande för organisationen att ha en solid ekonomi för att kunna arbeta strategiskt och driva framtidsfrågor. IFDH stöder ekonomisk utveckling av olika socialt ansvarstagande projekt initierade av enskilda medlemmar eller medlemsländer inom området "Social Responsibility program". Här blir skillnaderna tydliga mellan våra olika länder, det som i en del länder bedrivs som välgörenhet omfattas i andra av lagstiftning.

I år valdes en ny styrelse för 2019–2022, under ledning av ordförande Corrie Jongbloed-Zoet från Nederländerna. Den nya styrelsen har också representanter från Kanada, Irland och Storbritannien.

Under mötet fick delegaterna en kort och värdefull uppdatering om IFDHs internationella tidskrift "International Journal of Dental Hygiene" av chefredaktören, professor Kerstin Öhrn, Sverige. 

Redaktion International Journal of Dental Hygiene

Chefredaktören för International Journal of Dental Hygiene Kerstin Öhrn med medarbetare Angela Fundak, Birgitta Jonsson, Sharon Compton, Dagmar Else Slot, Jeanie Suvan.

År 2018 publicerades 90 forskningsartiklar i tidskriften. Många laddar ner artiklar från tidskriften, de flesta nedladdningar görs i USA. Tidskriften publicerar de senaste vetenskapliga nyheterna inom munhälsoområdet, samtidigt som den utgör ett forum för utbyte av relevant information för yrkesgruppen. Du kan prenumerera på tidskriften som enskild tandhygienist.

En avsiktsförklaring för IFDHs verksamhet antogs och kan sammanfattas:

"International Federation of Dental Hygienists är en internationell ideell organisation som förenar nationella tandhygienistföreningar genom att främja ledarskap och samarbete.

IFDH är den främsta förespråkaren för tandhygienyrket globalt och främjar spetskompetens inom oral hälsa, utbildning, forskning och praktik".


IFDH ska omstrukturera kommittéarbetet under innevarande period, bland annat genom att lyfta ledarskapsfrågor på ett nytt sätt. Arbetet i kommittéerna för Utbildning, Forskning, Infrastruktur och Synliggörande kommer att fortsätta men i en något annorlunda form.

I direkt anslutning till House of Delegates anordnades den 31a "International Symposium on Dental hygien". Symposiedagarna blev en stor framgång för värdlandet som med relativt kort varsel fick rycka in då Sydkorea inte ansågs kunna erbjuda den säkerhet som krävdes. I Brisbane möttes 1 200 deltagare från mer än 35 länder, varav cirka 30 personer från Sverige. Många muntliga presentationer, 94 posters från hela världen, ett trevligt socialt program och en fin dentalutställning satte ramen för evenemanget.

Dessa symposiumdagar förde samman tandhygienister och annan tandvårdpersonal från hela världen. Dagarna är ett viktigt forum för utbyte av kunskap, byggande av förståelse och diskussioner och frågor som rör oral hälsa och tandhygienist-professionen. Som alltid är invigningen med sin parad av flaggor och entusiastiska delegater från IFDHs medlemsländer en imponerande och glädjande ceremoni.

Symposiedagarna kretsade runt temat LEAD – Leadership, Empowerment, Advances and Diversity. Målet var att synliggöra den viktiga roll tandhygienister kan spela som primär vårdgivare genom utforskandet av evidensbaserade och innovativa metoder.

Vid öppningssymposiet belyste de fyra talarna på ett mycket underhållande sätt sin resa och akademiska karriär. Behovet av att stötta varandra, våga bryta nya vägar och lämna trygga spår. Att våga se sina egna styrkor och ta hjälp av andras är nycklar för att lyckas men också för att klara misslyckanden och komma vidare.

Öppningssymposium International Symposium of Dental Hygiene

Från Sverige deltog några tandhygienister i programmet, Kerstin Öhrn medverkade i ett flertal programpunkter bland annat under rubriken "Connection the body to the mouth" där Öhrn belyste de grundläggande och helt avgörande förhållningsätt som är tandhygienistens kärnområde – kommunikation med patienten. Tillsammans med EDHFs ordförande Yvonne Nyblom presenterade Öhrn det Common Education Framework för europeiska tandhygienister som de båda varit med och utarbetat. Ramverket kan tjäna som inspiration och modell även utanför Europa och intresset ökar stadigt.

I ett mycket intressant och viktigt symposium "Fake news in science" deltog Birgitta Jönsson tillsammans med kollegor från The Journal of International Dental Hygiene. Symposiet lyfte vikten av ett kritiskt förhållningsätt i en värld där vi dagligen påverkas från olika håll. Vad är evidens och hur ska vi klara att sålla och värdera vad som är en bra eller en dålig studie och vad är bäst för den enskilde patienten?

Vid en mycket välbesökt sponsorföreläsning från TePe pratade tandläkare Ann-Marie Jansåker under rubriken "How does our professional approach reflect on the patient?" Jansåker presenterade flera patientfall och belyste betydelsen av hur ett professionellt förhållningsätt påverkar behandlingsresultatet.

Nästa gång det anordnas internationella tandhygienistdagar är i Dublin i augusti 2022. Då hoppas vi det kommer många fler tandhygienister från Sverige!

 

EDHF synliggör tandhygienistprofessionen i Europa 

I den europeiska gemenskapen inom European Dental Hygienists Federation, EDHF, möts vi en gång om år för att tillsammans gå igenom verksamheten och ta beslut om inriktningen för kommande år. 2019 hölls EDHFs årsmöte i Helsingfors i Finland den 20-21 september.

EDHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsade delegaterna från 20 tandhygienistföreningar i Europa välkomna. Saknades vid detta mötet gjorde representanter från Polen men två nya föreningar deltog med observatörer – Belgien och Estland, som under mötet beviljades medlemskap. Det innebär att EDHF idag har 23 medlemsorganisationer och representerar närmare 30 000 medlemmar!

 European Dental Hygienists Federation

Medlemmar: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland Finland, Tyskland, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna Norge, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

Var och en av de fyra personer som utgör EDHFs styrelse presenterade sitt ansvarsområde. Ordföranderapporten omfattade en genomgång av de konferenser och möten som skett under året. Fokus i verksamheten har varit att färdigställa och sprida kunskap om det Common Education Framework, CEF, som under tre år arbetats fram för europeiska tandhygienister. Arbetet är nu inne i slutfasen och kommer att publiceras under 2020.

European Dental Hygienists FederationFramöver kommer uppdatering och utveckling av materialet att vara högprioriterat. Målet är att vi så småningom kommer att ha en tandhygienistkår i Europa med en grundutbildning som omfattar 180 högskolepoäng och ger en kandidatexamen. Genom en högkvalitativ utbildning som ser likartad ut över hela Europa har den fria rörligheten möjlighet att öka. En stark kår med en tydlig roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete kan växa fram och därmed bidra till att bekämpa ojämlik oral hälsa i Europa genom ett effektivt förebyggande arbete. EDHF har parallellt med detta uppdaterat den professionella profilen för tandhygienister i Europa, ett dokument som inom kort kommer att finnas på EDHFs hemsida. TandhygienistTidningen kommer återkomma kring detta när CEF-ramverket (Common Education Framework) är publicerat.

Det andra stora EDHF-projektet är det webbaserade kursprogram som utarbetats tillsammans med en sammanbetspartner och nu kostnadsfritt lanserats i hela Europa – Oral Health Professional Training, OHPT. Plattformen erbjuder en unik möjlighet att uppdatera sig inom aktuella områden där tandhygienisten har en nyckelroll. Kurserna bygger på de fortbildningsmodeller som utarbetats i det ERASMUS+ projekt som EDHF deltog i under åren 2016-18, European Training Platform for Oral Health, EuHyDens. Det är väldig roligt att nu kunna erbjuda dessa kurser helt kostnadsfritt. Målsättningen är att kontinuerligt erbjuda nya och så småningom uppdaterade kurser så de alltid är aktuella och relevanta. Den första kursen finns nu tillgänglig på STHFs hemsida!

Genomgång gjordes också om de förändringar som kommer göras för att förbättra EDHFs hemsida. Det finns ett stort behov av att stärka EDHF profil i social media för att synliggöra professionen i Europa samt förbättra kommunikationen mellan medlemmar.

EDHFs stadgar har också genomgått en omfattande revidering och en nyregistrering av EDHF kommer att ske där Nederländerna kommer utgöra säte för verksamheten. Diskussioner fördes även runt de olika riktlinjer som styr den praktiska driften av verksamheten.

Flera länder rapporterade om nyheter från sina länder, bland annat fick vi en rapport från Litauen om tandhygienisternas situation där. Man har stora problem med att få arbeta heltid och det innebär att de flesta tandhygienister också arbetar som tandsköterskor trots en tre-årig universitetsutbildning. Den redovisade studien kommer ligga till grund för ett samarbete som EDHF har inlett med European Association for Dental Public Health, EADPH. En mer omfattade studie där vi avser att titta närmare på tandhygienistens roll och arbetsuppgifter kommer granskas närmare.

Ekonomin och en ny budget diskuterades och mötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift på 0,75 Euro per betalande medlem som avgift för de nationella medlemsföreningarna.

En ny sekreterare valdes och delegaterna uppmanades att överväga nomineringar av både en ny president och en ny kassör vid nästa årsmöte som kommer hållas i Moskva i september 2020.