Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-05-13

TAIK-projektet har gett resultat

Här kan du läsa en sammanfattning av den nyligen gjorda avrapporteringen av TAIK-projektet. Den slutliga rapporten kommer under hösten när alla studier har kunnat utvärderas. Då kommer du även kunna läsa mer ingående om resultaten i TandhygienistTidningen.

Syftet med projektet Tandhygienist i Kommunal verksamhet (TAIK) var att skapa ett koncept där icke-kliniska tandhygienister är en integrerad del i kommunal verksamhet för att säkra kompetens och kvalitet vad gäller munvård i vård och omsorg, samt vara sakkunnig i tandvårdsfrågor med målet att främja en god munhälsa för den äldre befolkningen.

Startade som pilotprojekt

Resan med TAIK startade redan år 2012 och baserades på ett utvecklingsarbete inom Centrum för äldretandvård (CÄT), Folktandvården Västra Götaland. I ett pilotprojekt anställdes en tandhygienist på halvtid i Mariestads kommun 2013 – 2016 med gott resultat. År 2018 lanserades TAIK i större skala med fem tandhygienister på halvtid i fyra kommuner i Västra Götaland.

Syfte att övervinna hinder

Målgruppen äldre utgör en heterogen skara där många har stor risk för oral ohälsa. Oral ohälsa påverkar livskvaliteten negativt. Kommunal omsorg har identifierats som en viktig arena för att stödja strukturer kring daglig omvårdnad gällande munhälsa. Munhälsan tenderar dock att bli osynlig i omvårdnaden samtidigt som den enskilde (med hög risk för oral ohälsa) ofta förlorar sin tandvårdskontakt. Hinder för samverkan mellan hälso- och sjukvården och tandvården är kartlagda och väl kända, till exempel olika lagar, olika ledning, olika journalsystem, olika kultur och bristande kunskap om varandras förutsättningar. TAIK skapades för att övervinna dessa hinder.

Fyra kommuner

Initialt i projektet anställdes år 2018 fem tandhygienister på halvtid som icke-kliniska munhälsokonsulter (TAIK) i kommunerna Borås, Kungälv, Skövde och Trollhättan. I Borås anställdes två tandhygienister beroende på ett större befolkningsunderlag. Deras insatser riktas till hela kommunens äldre befolkning (≥ 65 år), oberoende, skör, såväl som beroende. Två kontrollkommuner, Alingsås och Uddevalla, med likartad befolkningsprofil som TAIK-kommunerna har ingått i projektutvärderingen. Funktionen TAIK har varit neutral i förhållande till Folktandvården och privat tandvård.

Resultat

Resultaten visar att TAIK-verksamheten har medfört kvalitetsförbättringar vad gäller rutiner för munvård och munhälsa. En uttalad ökning av N-intyg och antalet ROAG-bedömningar jämfört med kontrollkommunerna är resultat som skapar förutsättning för en positiv utveckling av munhälsan hos äldre i TAIK-kommunerna. En kvalitativ intervjustudie visar även att TAIK-verksamheten har blivit en infrastruktur för (mun)hälsofrämjande insatser riktade till målgruppen 65 år och äldre i kommunen. TAIK har blivit den resurs och självklara del i kommunal verksamhet som det var tänkt, en brobyggare.

TAIK har framför allt främjat den äldre befolkningens munhälsa indirekt. Det handlar inte om att ge vård utan om att organisera vård och stötta dem som sköter den dagliga omsorgen. Detta gör TAIK-konceptet unikt och nytänkande. Trots att kommunens äldre befolkning varit målgrupp för projektet handlar utvärderingen därför i första hand om de personer TAIK har haft direktkontakt med. Utfallsmått på äldre personers munhälsa eller deras upplevelse av TAIK har inte kunnat inkluderas i redovisningen. Anledningen är att förebyggande och hälsofrämjande munhälsoarbete kräver längre uppföljningstid än tre år och i de få fall TAIK har haft direktkontakt med den äldre befolkningen, ses vederbörande sannolikt som en munhälsoexpert - en person som representerar tandvården.

Stor utvecklingspotential

Att integrera en ny funktion i kommunal verksamhet för att säkra ett, ibland osynligt, munhälso-perspektiv innebär ett omfattande förändringsarbete. I förlängningen kan det innebära att åldrande individer ges större möjlighet till att bibehålla, eller förbättra sin munhälsa, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en mer jämlik och nära vård samt bättre munhälsa och livskvalitet. TAIK-konceptet har stor utvecklingspotential och rekommenderas i andra kommuner. Tillsammans tänker vi nytt!

Projektet har presenterats på ett digifysiskt seminarium den 10 mars samt på Svensk Samhällsodontologisk Förenings årliga konferens den 5 maj. 

Under hösten kommer STHF att diskutera frågan om TAIK närmare med olika intressenter, under ett seminarium på Odontologiska Riksstämman i Göteborg.

Bild: Jessica Persson föredrar TAIK-projektet på SSOF-konferensen i Stockholm den 5 maj. 

 

Senaste nyheter

30 november 2022, 08:46

Ny bok om tandvårdsrädsla

Mellan 5 och 15 procent av den vuxna befolkningen har tandvårdsrädsla. Inte sällan leder det till...

25 november 2022, 16:20

Sprid film om nikotin under Tobaksfria veckan

Vecka 48 är den Tobaksfria veckan, instiftad av Tobaksfakta, tankesmedjan där STHF är medlem geno...

25 november 2022, 15:16

Orosanmälningar ökar

Förra året gjordes cirka 422 000 anmälningar till landets socialtjänster om barn som far illa ell...