Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2022-04-14

Estetiska injektioner – en lägesrapport

Med anledning av den nya lagen om estetiska behandlingar som trädde i kraft den 1 juli 2021 har Sveriges Tandhygienistföreningen varit i kontakt med Socialstyrelsen för att få svar på varför och på vilka grunder tandhygienistens kompetens inte ansågs räcka till. Här följer en lägesrapport.

Den 1 juli 2021 infördes en ny lag om estetiska behandlingar med intentionen att stärka patientens ställning och tydliggöra kompetenskraven för att få utföra dessa behandlingar. En lag som STHF i grunden välkomnar. Läkare, sjuksköterskor och tandläkare är de yrkesgrupper som omfattas av lagen. Tandhygienister bedömdes inte ha relevant kompetens och hamnade utanför ramarna i lagen.

I december 2021 fick STHF avslag på den hemställan om bemyndigande för tandhygienister att få utföra estetiska injektioner i ansiktet som skickats in ett år tidigare. STHF har tillsammans med den arbetsgrupp som engagerat sig i denna fråga sökt svar på varför och på vilka grunder tandhygienistens kompetens inte ansågs räcka till. Många har känt osäkerhet inför de svar vi fått från Socialdepartementet och minister Hallengren. Från STHF:s sida har vi hävdat att tandhygienistens kompetens ger förutsättningar att tillskansa sig ytterligare kompetens för att utföra estetiska injektioner i ansiktet samt hantera riskbedömningar och komplikationer. En väsentlig del av tandhygienistens dagliga arbete förutsätter just kompetensen att riskbedöma och att ta hand om eventuella komplikationer.
STHF har därför sökt svar på hur Socialstyrelsen bedömer tandhygienistens kompetens, särskilt med tanke på detta.

I det svar vi nu fått uppger Socialstyrelsen att myndigheten har haft möjlighet att yttra sig över förslaget om vilka yrkesgrupper som enligt lagen tillåts utföra estetiska injektionsbehandlingar. Myndighetens ledning har tillstyrkt regeringens förslag och har då gjort avvägningar utifrån regeringens förarbeten till lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar avseende kompetenskraven för estetiska injektioner på hela kroppen.

Socialstyrelsen tydliggör också att den nya lagen om estetiska injektionsbehandlingar och kirurgiska ingrepp som riksdagen har beslutat om inte handlar om behandlingar som utförs inom ramen för hälso- och sjukvården eller tandvården. Det har därmed inte gjorts någon förändrad eller ny bedömning om tandhygienisters kompetens när de verkar inom hälso- och sjukvården och tandvården, varken från Socialstyrelsen eller regeringens sida.

STHF välkomnar svaret och kan därmed gå vidare med en ny hemställan om bemyndigande för tandhygienister att utföra injektioner i ansiktet. För närvarande pågår ett arbete inom myndigheterna med att utreda oklarheter i den nya lagen och omhänderta alla de anmälningar som inkommit till IVO rörande otillåten verksamhet. När en ny hemställan lämpligast skickas in diskuteras för närvarande i arbetsgruppen, vi vill inte än en gång skicka in en hemställan som man från regeringens sida inte är mogna att ta ställning till. De utredningar som pågår behöver färdigställas och lagen eventuellt justeras.

 

Senaste nyheter

30 december 2022, 11:52

Avhandling: Snusare riskerar att dö i förtid

Personer som snusar löper en högre risk att dö en för tidig död jämfört med personer som inte...

22 december 2022, 16:47

Vad vet du om det vita snuset?

Flera nya undersökningar visar att användningen av vitt snus ökar, speciellt bland unga kvinnor....

21 december 2022, 09:00

TandhygienistDagarna 2023

Du är varmt välkommen till tandhygienisternas egen mötesplats, med fullspäckade föreläsningsdagar...