Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-02-05

Ny äldreomsorgslag

En ny äldreomsorgslag med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre utreds. Den ska komplettera socialtjänstlagen och förslaget läggs fram senast 30 juni 2022. Socialstyrelsen tar nu fram en nationell webbutbildning i munhälsa och munvård för omsorgspersonal som ska bli klar våren 2021. STHF ser fram emot att kunna följa och påverka utbildningen.

Utbildningen ska omfatta kunskap för att identifiera ohälsa och problem i munnen samt ge kunskap om hur vård- och omsorgspersonal kan ge munvård till personer med särskilda behov och sjukdomstillstånd.

Uppdraget ska bidra till att hantering av munhälsa hos patienter och brukare är baserat på bästa möjliga kunskap och blir likvärdigt över hela landet. I uppdraget ligger även att bedöma om andra yrkesgrupper som t.ex. legitimerad personal, biståndshandläggare, handläggare av tandvårdsstöd inom kommunsektorn, personal inom sluten- och öppenvården skulle kunna var föremål för samma eller liknande utbildning.

- STHF ser fram emot en nationell webbutbildning som fokuserar på munhälsa och munvård, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, STHF. Omsorgspersonal och omsorgsberoende har rätt att få ett gediget stöd i arbetet med att upprätthålla en god munhälsa.
- På många platser fungerar detta väl men med en nationell utbildning tydliggörs både betydelsen och behovet av kunskap för att klara denna uppgift. Det blir även en tillgång för de tandhygienister som arbetar inom den uppsökande verksamheten då man har en nationell utbildning att hänvisa till i samarbetet med omsorgspersonalen. STHF ser fram emot att kunna följa arbetet och påverka utbildningen utifrån tandhygienistens kunskap och erfarenheter inom detta område, säger Yvonne Nyblom.

 

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...