Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-10-22

Börja med barnen – men glöm inte munhälsan

I dagarna lämnade Sveriges Tandhygienistförening, STHF, ett omfattande remissyttrande på utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. (SOU 2021:34) För in munhälsa, karies och ett utvecklat samarbete mellan kommun, hälso- och sjukvård och tandvård var huvudbudskapet i STHF:s yttrande.

En av de övergripande punkterna som STHF förde fram var att munhälsan bör ingå när man talar om en mer likvärdig vård innefattande hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga i hela landet. I Socialstyrelsens rapport Munhälsa och tandvård för placerade barn visas tydligt och väl underbyggt varför munhälsan bör finnas med i utredningen.

STHF förde även fram att karies och dess påverkan på allmänhälsan bör föras in i förslaget. Kariessjukdom förekommer fortfarande bland barn och ungdomar, speciellt inom vissa samhällsgrupper, men är en sjukdom som går att förebygga. Flertalet av orsakerna är dessutom desamma som för många allmänsjukdomar exempelvis diabetes och övervikt. Barn och unga med psykisk ohälsa har inte sällan av olika anledningar även problem med munhälsan. Detta bör betonas ytterligare i utredningen anser STHF.

STHF önskar betona behovet av att utveckla samordningen mellan kommuner, hälso- och sjukvård och tandvård. Barnen och ungdomarna bör betraktas som ett gemensamt ansvar. STHF anser därför att utredningen bör kompletteras med ett förtydligande om tandvårdens samverkan. STHF efterlyser även en tydligare lagstiftning med skyldighet att samverka och samordna på flera arenor, där tandvården bör ingå som är en viktig del i samverkansstrukturerna.

 

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...