Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2021-03-05

Besvara enkät om munhålecancer

Denna forskningsgrupp hoppas att ett nationellt program för att minska antalet munhålecancrar ska införas i tandvården. De ser att tandhygienister då blir en nyckelgrupp för att det ska lyckas. Med denna enkät vill de undersöka kunskapsläget och intresset för denna fråga inom tandhygienistkåren. Enkäten tar ca 10 min att genomföra.

"Vår forskningsgrupp jobbar sedan 6 år tillbaka för att minska dödlighet i cancer i munhåla och svalg. Vi är en del i det nationella projektet ”Nollvision cancer” där möjligheterna för strategisk samverkan ska vässas och lösningar prövas metodiskt och målriktat för att eliminera cancer som dödsorsak. 

Vår forskargrupp består av forskningsstrateg Folktandvården Dalarna, specialister oro-facial medicin Folktandvården Falun och Karlskrona, käkkirurgi folktandvården Stockholm och Uppsala universitet, cytologer vid Karolinska sjukhuset och Falu lasarett, och expertis vid centrum för bildanalys Uppsala universitet. 

Vårt mål är att ersätta vävnadsbiopsier, som över tid riskerar att utvecklas till cancer, med borstprover av munslemhinneförändringar. Kontroller utförs i dag oftast av specialisttandläkare med vävnadsbiopsier men fördelen med övergång till borstprover är att de inte krävs bedövning utan kan tas snabbt och enkelt och skickas per post för cellanalys till cytologiskt laboratorium. Systemet är detsamma som används för att kontrollera kvinnor för att förebygga cancer i livmoderhalsen och som görs i primärvården av sköterskor och barnmorskor. 

Vi har testat tandhygienister som utförare efter en dags information och utbildning och det ser mycket lovande ut. Vår övertygelse är därför att uppföljande kontroller efter diagnostik av specialist av munslemhinneförändringar kan göras på allmäntandvårdsklinik av tandhygienister och tandläkare i samverkan. 

Detta är helt i linje med de ambitioner som uttrycktes av Sveriges Tandhygienistförenings (STHF) ordförande Yvonne Nyblom i föreningens medlemstidning Tandhygienisttidningen nr 4/2019.  Hon välkomnade där de nya studenterna som antagits till tandhygienistprogrammen att bli en del av en yrkesgemenskap där människors hälsa står i centrum och där det livslånga lärandet är en förutsättning för utveckling och kvalitet. STHF arbetar för att stärka den förebyggande och stödjande vården gentemot de mest svaga och sköra grupperna och individerna. Vi vet att cancer är en sjukdom som drabbar socialt utsatta människor i högre grad än andra på grund av bland annat mera omfattande tobak- och alkoholkonsumtion. 

Yvonne Nyblom betonar vidare att några av nycklarna till framgång är; forskning som ger stöd för metoder och modeller. Vår grupp har utvecklat en ny teknik för diagnostik av cellproverna med artificiell intelligens (AI) vilket gör diagnostiken snabb, objektiv och mycket billigare än dagens metoder med histopatologisk analys i mikroskop av vävnadsbiopsier. 

Vår förhoppning är att ett nationellt program ska införas i tandvården för att minska antalet munhålecancrar där tandhygienister blir en nyckelgrupp för att detta ska lyckas. Vi inser att det kommer att krävas viss fortbildning för att möta denna utmaning, exakt vad Yvonne Nyblom tog upp i sin artikel. 

I Sverige undersöks och behandlas drygt 80 procent av den vuxna befolkningen regelbundet inom tandvården och tandhygienister möter en stor del av dessa patienter varför förutsättningarna är extremt goda att förhindra cancer, upptäcka cancer tidigt och nå målet att ingen ska behöva dö i denna sjukdom. Vi vet att tidig diagnostik ökar möjligheterna till överlevnad. 

Vi är intresserade av kunskapsläget och intresset för denna fråga inom tandhygienistkåren och vore mycket tacksamma om Sveriges tandhygienister och utbildningsinstitutioner engagerar sig i kampen mot denna dödliga sjukdom som vi har inom vårt arbetsområde. 

Vi bifogar en länk till en enkät som tar cirka 10 minuter att besvara.

Enkätsvaren behandlas på sådant sätt att de inte kan härledas till dig som person.

Resultatet presenteras på gruppnivå så att enstaka svar inte kan urskiljas. 

Forskningshuvudman för projektet är Region Dalarna. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden Dnr: 2019-03903."

Kristina Edman, tandhygienist, med.dr., forskningsstrateg och vårdutvecklare Folktandvården Dalarna, Falun

Jan-Michaél Hirsch, specialist i käkkirurgi, professor emeritus
institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala universitet och Folktandvården Stockholms län AB, Huvudkontoret, Forsknings- och utbildningsavdelningen

Senaste nyheter

08 december 2021, 09:31

Anmälan till TandhygienistDagarna 2022 är öppen

Välkommen till TandhygienistDagarna 2022 den 24-26 april på Linköping Konsert & Kongress! Temat f...

23 november 2021, 16:15

Snusanvändningen ökar, främst bland unga kvinnor

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i...

19 november 2021, 09:37

En ny karriärväg för tandhygienister

– Det var mycket positivt att få diskutera en specialisering för tandhygienister med panelen och...