2019-05-09

Konsekvensen av nya regler för moms

STHF:s egenföretagande medlemmar berörs av de nya reglerna. Den 1 juli i år träder Skatteverkets nya tolkning om momspliktiga vårdtjänster i kraft. Högsta Förvaltningsdomstolens prejudicerande dom i juni 2018 ligger till grund för Skatteverkets beslut att uthyrning av vårdpersonal, liksom alla övriga bemanningstjänster, ska vara momspliktig.

Tunga instanser såsom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna, Läkarförbundet och Privattandläkarna har uppvaktat politiker och höga tjänstemän med starka argument för att införandedatumet senareläggs.
Just nu finns inget som tyder på att tillämpningen av momsreglerna kommer att skjutas upp.

Ingen skatteneutralitet

Instanserna ovan anser att Skatteverkets beslut snedvrider konkurrensen, eftersom kommuner och landsting kan kompensera för de högre kostnader som momsen medför. Detta har inte privata vårdgivare möjlighet till.

Stora konsekvenser

I värsta fall kan vård- och omsorgsföretag vara tvungna att lägga ner sin verksamhet.
SKL och Svenskt Näringsliv menar att Skatteverket har gått längre i sin bedömning än vad domen i Högsta Förvaltningsdomstolen ger täckning för och uppmanar Skatteverket att avvakta med beskattningen tills slutliga domar fallit i de ärenden som för närvarande finns hos Skatterättsnämnden för prövning och tills ny rättspraxis råder.

Vilka påverkas?

Tandhygienist som under eget vårdgivaransvar tillhandahåller tandvård direkt till patienten, antingen via remittering från en annan vårdgivare eller att patienten själv sökt sig till mottagningen, påverkas inte av de nya reglerna.
Däremot kan tjänst där tandhygienist till exempel arbetar på provisionsbasis,
eller har konsultavtal, betraktas som/omfattas av reglerna för uthyrning av vårdpersonal och bli momspliktig.
Om sådan verksamhet även efter den 1 juli ska omfattas av undantaget från momsplikt ska samtliga tre kriterier nedan vara uppfyllda:
1. Både tillhandahållaren av personal och köparen ska driva egna vårdmottagningar som huvudsakligen (minst 75 procent) tillhandahåller sjukvård eller tandvård.
2. Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten. Det innebär att säljarens tjänst ska vara kopplad till köparens vårdtjänst och ska vara väsentlig för att uppnå köparens behandlingsmål med vården.
3. Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala moms.

Vidta åtgärder – ta reda på mer

Gör du bedömningen att din verksamhet blir momspliktig? Då måste du registrera dig för moms, om detta inte redan är gjort.
Är du osäker – gå igenom dina avtal med din revisor.

Fråga skattekontoret

Du kan också ställa en skriftlig fråga till det lokala skattekontoret om din verksamheten omfattas av undantaget från moms eller ej.
I sista hand kan en ansökan om förhandsbesked från Skatterättsnämnden begäras. Skattejuridisk expertis bör i så fall anlitas, eftersom utslaget i en sådan prövning blir prejudicerande och påverkar hela branschen.

TEXT: MARIE SAND

 

Senaste nyheter

Sommarläsning

2019-07-03 13:50

I år fyller tandhygienistyrket och Sveriges Tandhygienistförening 50 år - har du läst...

Ändringar i tandvårdsstödet

2019-07-02 10:30

Från och med den 15 januari 2020 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler,...

Vårdmomsen slår mot vårdkvaliteten

2019-07-01 14:55

När den nya vårdmomsen införs kommer det att drabba de privata vårdgivarna, skriver idag Sveriges...