Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2017-06-01

Ny examensordning

Den första delen i arbetet med att utforma en ny examensordning omfattande 180 högskolepoäng (hp) är nu avslutad. Under fyra månader har referensgrupp och arbetsgrupp tillsammans med Utbildningsdepartementet ansvarat för arbetet och nu enats om ett förslag. Förslaget som ska sammanställas på departementet för att sedan lämnas på remiss till berörda parter.

- Att förslaget ska remisshanteras kom som en överraskning då det i den inledande fasen bedömdes att det inte skulle behövas, säger STHFs ordförande Yvonne Nyblom. Framför allt kommer frågor om införandeprocess, övergångsbestämmelser och påverkan i olika verksamheter att belysas i remissrundan.

De formuleringar som ska ligga till grund för den nya examensbeskrivningen bygger på den nu gällande 120-poängsutbildningen men med fördjupande beskrivningar av områdena ”kunskap och förståelse”, ”färdighet och förmåga”, ”värderingsförmåga och förhållningssätt” samt omfattningen av examensarbetet. För en kandidatexamen fordras att examensarbetet omfattar minst 15 hp vilket också är en förutsättning för vidare studier för den som så önskar.

En viktig faktor i utformningen av examensbeskrivningen har varit att använda ord och formuleringar som redan idag används för utbildningar på samma nivå (180 hp) Detta för att säkerställa att det ska finnas en enhetlig syn och förståelse för vad en tandhygienistexamen omfattar i förhållande till andra utbildningar. Samtidigt är det av stor vikt att tydliggöra yrkes- och ansvarsområdet så klart som möjligt.

Examensbeskrivningen kommer ligga till grund för universitetens kursbeskrivningar som på ett tydligt sätt måste koppla kursinnehåll till beskrivningen.

Efter remissomgången vidtar Utbildningsdepartementets interna beredningsarbete där målsättningen är att ett beslut tas som innebär ett ikraftträdande av examensordningen till den 1 juli 2018. Därefter kan lärosätena ansöka om nya examenstillstånd hos Universitets och högskoleämbetet, UKÄ. En sådan process kan om allt går som tänkt innebära att de första utbildningarna enligt den nya ordningen kan starta hösten 2019.

Redan idag finns möjlighet på de flesta tandhygienistprogram att läsa 180 hp vilket är en stor fördel för de studenter som redan idag vill tillgodogöra sig en utbildning som motsvarar de krav som ställs i tandvården. Det innebär även att lärosätena har en beredskap i form av lärarkompetens och utbildningsstruktur, något som förhoppningsvis kommer att underlätta införandeprocessen.

STHF har varit och är engagerade och aktiva i alla delar fram till och med slutfasen för att bevaka tandhygienistkårens intressen i denna viktiga professionsutvecklingsfråga.

Läs mer >

Senaste nyheter

21 december 2017, 14:57

Nya rutiner för klagomålshantering i tandvården 1 januari

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första...

20 december 2017, 21:08

Tandhygienist får stort forskningsanslag från Cancerfonden

Annica Almståhl, tandhygienist och universitetslektor på Göteborgs Universitet, beviljas 1,8...

18 december 2017, 12:30

Anmälan till TandhygienistDagarna öppen

Välkommen till några fullspäckade kompetensutvecklingsdagar i Visby! Under temat "Äldres hälsa,...