Akademiker i samhällsbärande professioner

Pandemin - facklig information

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smitta och vidta åtgärder om sådan risk förekommer.

Vi har också samlat information för dig som studerar på högskola/universitet.

Coronavirus flyter omkring

Som ett led i försiktighetsåtgärderna förekommer det att arbetsgivaren skickar hem anställda. Vår rådgivning är att en arbetstagare som blir förvisad till hemmet ska uppbära lön som vanligt. Arbetstagaren är förstås då skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande genom att utföra, eller vara beredd att utföra, de arbetsuppgifter från hemmet som arbetsgivaren anvisar.

För det fall arbetsgivaren hänvisar till att coronaviruset covid-19 sedan den 1 februari 2020 är klassat som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och (i enlighet med vissa kollektivavtal) kräver att tjänsteman (till exempel hemvändande från resa) ska avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta, utan lön, men i stället med så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan, får situationen bedömas i varje enskilt fall.

Utgångspunkten är alltså att arbetsgivaren, i normalfallet, inte kan tvinga någon att vara hemma utan lön.

Om du är drabbad eller har frågor som inte besvaras nedan, kontakta SRATs förbundskansli, 08-442 44 60, kansli@srat.se

Du kan också ställa din fråga i formuläret under frågorna nedan.

Utnyttja gärna SRATs karriärstöd vid behov
      

Råd om arbetsmiljö

Frågor & svar

Observera att listan uppdateras kontinuerligt.

Ta gärna del av information som din förening lägger ut på sin webb.

Allmänt

Kan arbetsgivare ställa krav på vaccinering mot Covid-19?

Före anställning

Arbetsgivare har rätt att fråga och be om intyg på genomförd vaccination
mot Covid-19. Men det krävs stöd i lag eller kollektivavtal för att de ska
kunna kräva det. Den som söker jobbet kan säga nej om det inte finns stöd i
lag eller kollektivavtal men riskerar då förstås att inte få jobbet.
I nuläget finns vare sig lag eller kollektivavtal som kräver vaccination.
Fackliga organisationer kan inte hindra eller tvinga en arbetsgivare att ställa
frågor om vaccination vid en anställningsintervju.

En arbetsgivare som ställer frågor om vaccination vid en
anställningsintervju måste hantera svaren enligt GDPR.

Under pågående anställning

Det krävs stöd i lag eller kollektivavtal för att arbetsgivare ska kunna avkräva
arbetstagare svar på om de är vaccinerade. I nuläget finns vare sig lag eller
kollektivavtal som kräver vaccination. Frågan är dock fri, men det finns
ingen skyldighet att svara. Arbetsgivare måste hantera svaren från de
anställda enligt GDPR.

En arbetsgivare kan alltid omplacera en arbetstagare inom
arbetsledningsrätten. För att omplacera utanför arbetsledningsrätten krävs
saklig grund. Avsaknad av vaccination mot Covid-19 borde inte vara saklig
grund i de flesta fall men skulle eventuellt kunna vara det för de som
arbetar med riskgrupper. Detta är dock ännu inte prövat i Arbetsdomstolen.

Kan jag arbeta med annat under korttidsarbete eller semester?

Vid korttidsarbete med statligt stöd är utgångspunkten att anställningsavtalet i grunden är oförändrat. Korttidsarbetet innebär att du är arbetsbefriad under viss del av din arbetstid och att lönen temporärt sänks. Övriga rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet är oförändrade även under tiden som korttidsarbetet varar.

Samma sak gäller om du har semester. Du får inte arbeta med annat hos samma arbetsgivare och samtidigt ha semester från din ordinarie tjänst. Är det hos en annan arbetsgivare du vill arbeta gäller informationen om konkurrerande verksamhet och bisyssla nedan.

Kolla ditt anställningsavtal och kollektivavtal

I ditt anställningsavtal följer en grundläggande lojalitetsplikt som bland annat innebär ett förbud mot att jobba med konkurrerande verksamhet (samma marknad som ordinarie arbetsgivare). Många kollektivavtal har även regler om så kallade bisysslor.

Godkännande från arbetsgivare

Om du vill söka annat tillfälligt arbete under tiden korttidsarbetet varar, och det fungerar med dina nya arbetstider, måste du få godkännande från din ordinarie arbetsgivare. Se till att få ett skriftligt godkännande - i annat fall riskerar du att bryta mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet och bli skyldig till att anses ha en otillåten bisyssla. I båda fallen kan du bli skadeståndsskyldig och riskerar uppsägning av personliga skäl. 

Vad gäller om arbetstiden sänks?

Gå inte med på sänkt arbetstid utan att ha kontakt med lokal facklig företrädare eller SRATs kansli. En kortare arbetstid kommer ge dig lägre lön vilket påverkar din pension, din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och eventuell framtida ersättning från a-kassan.

Får min arbetsgivare beordra mig att genomföra andra arbetsuppgifter än de som står i mitt anställningsavtal?

Arbetsgivaren ska i första hand försöka bereda dig andra arbetsuppgifter om dina ordinarie arbetsuppgifter upphör eller minskar. Det är viktigt att du har tillräcklig kompetens för de nya arbetsuppgifterna men de nya uppgifterna behöver inte vara i nivå med din nuvarande kompetens eller utbildningsnivå. Du bör även erhålla utbildning och utrustning för att kunna genomföra arbetsuppgifterna. Att vägra genomföra de nya arbetsuppgifterna kan få allvarliga konsekvenser för din anställning, kontakta alltid med din facklige företrädare eller SRATs kansli om du är tveksam kring din arbetsskyldighet.

Är jag försäkrad vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren?

Under Corona-pandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån, bland annat för att minska smittspridningen till exempel i rusningstrafik. Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Det är en god idé att se över din olycksfallsförsäkring och ha en som gäller dygnet runt, inte bara vid fritid. Har du tecknat olycksfallsförsäkring hos Folksam via ditt medlemskap i SRAT gäller försäkringen dygnet runt.

Om jag inte vill gå till arbetet eftersom det finns kollegor som varit i ett land med smittspridning, har jag då rätt att stanna hemma?

Nej. Man kan inte fatta det beslutet själv, det kan ses som olovlig frånvaro om det inte godkänns av arbetsgivaren på förhand. Det bästa är att ta en dialog med sin arbetsgivare utifrån sitt hälsotillstånd och verksamhetens behov för att hitta en samförståndslösning.

Om man får läkares yttrande kan saken hamna i annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön och en möjlighet till sjukskrivning. 

Kan arbetsgivaren stänga av mig på grund av smittspridning utan att förhandla med facket?

Ja det stämmer. Arbetsgivare inom kommun/region/kommunalförbund behöver i detta läge inte överlägga med facket, enligt en nyligen träffad överenskommelse. 

Sverige Kommuner och Regioner (SKR), Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra smittspridning av covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av covid-19 arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning avsevärt.

Kan jag avstå från vissa arbetsuppgifter när jag är gravid?

Utgångspunkten för detta är att arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning de arbetsuppgifter som utförs och de eventuella risker som arbetsuppgifterna medför.

Det regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket som heter AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare. Vänd dig till din närmaste chef och berätta om dina farhågor och att du vill att det genomförs en individuell riskbedömning utifrån din graviditet.

”Undersökning och riskbedömning 4 § En arbetsgivare som blivit underrättad om arbetstagarens tillstånd eller förhållanden enligt 2 § ska genast undersöka om kvinnan i sitt arbete utsätts för någon av de arbetsmiljöfaktorer eller arbetsförhållanden som anges i bilagan till dessa föreskrifter eller därmed jämförbara förhållanden."

Rätt till ledighet och lön om/när skolor och förskolor stängs?

Du kan bara ta ut VAB om ditt barn är sjukt. Du som behöver vara hemma på grund av att förskola/skola stänger ska ta kontakt med din närmaste chef för dialog kring möjligheten att arbeta hemifrån. Om det inte finns möjlighet för dig att jobba hemifrån behöver du och din närmaste chef komma överens om att du kan ta ut semester, arbetstidsförkortning eller tjänstledighet utan lön.

Regeringen har beslutat om tillfällig föräldrapenning (VAB) om Skolverket beslutar stänga förskolor eller skolor. Gäller från den 25 april 2020 och till slutet av september.

Uppdaterad 2020-04-23

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

Enligt MSBFS 2020:3 §§ 3-4 gäller följande:

3 § Med samhällsviktig verksamhet enligt 17 § förordningen avses
verksamhet som upprätthåller:

1. Energiförsörjning
a. produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel,
b. produktion och distribution av el,
c. produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, och
d. produktion, lagring och distribution av energigas.

2. Finansiella tjänster
a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

3. Handel och industri
a. handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel,  sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning, och
b. handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för
övrig samhällsviktig verksamhet.

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg
a. all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor,
b. hantering av avlidna och begravningar, och
c. djurhälsovård för tjänstedjur.

5. Information och kommunikation
a. infrastruktur för elektroniska kommunikationer,
b. framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation och
c. posttjänster.

6. Kommunalteknisk försörjning
a. produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten,
b. avledning och rening av avloppsvatten,
c. insamling och hantering av avfall, och
d. väghållning.

7. Livsmedel
a. primärproduktion av livsmedel och foder,
b. berednings- och förädlingsindustri,
c. kontroll av livsmedelsproduktion, och
d. produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

8. Militärt försvar
a. verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket.

9. Offentlig förvaltning
a. riksdag och regering,
b. Regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen,
c. bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar,
d. myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §,
e. regionernas förvaltning,
f. kommunernas förvaltning,
g. statlig ekonomihantering, och
h. barnomsorg och utbildning inom skolväsendet.

10. Skydd och säkerhet
a. rättsväsendet,
b. Migrationsverkets förvar,
c. statlig och kommunal räddningstjänst,
d. bevakningstjänster,
e. värdetransporter,
f. tull och gränsbevakning och
g. alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård.

11. Socialförsäkringar
a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och
liknande förmåner och ersättningar.

12. Transporter
a. person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig
verksamhet.

4 § Till samhällsviktig verksamhet ska även räknas stödfunktioner som
samhällsviktig verksamhet enligt 3 § är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå.

Räknas covid-19 som arbetsskada?

Att vara smittad av corona-viruset räknas inte som en arbetsskada. Men den som insjuknar i covid-19 ska anmäla det som en arbetsskada. Covid-19 planeras att läggas till i företeckningen över sådana smittbara sjukdomar som enligt förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, förkortad FASP, räknas som arbetsskada. Det gäller dock endast covid-19 som har ådragits

 • i arbete vid sjukvårdsinrättning,
 • i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material.

Ändringen föreslås träda ikraft den 25 april 2020 och gäller då för sjukdomsfall efter den 1 februari 2020.

Måste jag arbeta om jag har blivit beordrad att vara hemma på grund av smittorisk?

Om en arbetsgivare hävdar att du ska vara hemma två veckor utan lön för att minimera risken för spridning av covid-19, ska du på ett tydligt sätt meddela arbetsgivaren att du står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete och samtidigt vara tydlig med att du har rätt till lön under perioden.

Får jag lön om jag är hemma för att arbetsgivaren har beordrat mig?

Utgångspunkten för dig om du blir hemförlovad av din arbetsgivare på grund av att arbetsgivaren gör bedömningen att det finns risk för smitta av coronaviruset  är att du ska anses stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren är därmed skyldig att betala lön till dig. Detta gäller oavsett till vilken plats du rest. En arbetsgivare bedöms inte med framgång kunna göra gällande att en arbetstagare, genom att företa en resa, själv försatt sig i en situation där arbetstagaren har satt sig ur stånd att arbeta.

Om läkare bedömer att du riskerar att smitta, trots att du idag är frisk, kan smittskyddsersättning komma ifråga. Om det finns rätt till smittskyddsersättning är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön eller sjuklön. I vissa kollektivavtal finns möjlighet att erhålla kompletterande ersättning vid erhållande av smittbärarpenning.

När kan ett skyddsombud stoppa arbetet?

När det föreligger omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.

Vad händer om jag åker på semester till ett drabbat område och insjuknar?

Om en du åker på semester till en ort där coronaviruset är vanligt förekommande, till exempel en ort till vilken Utrikesdepartementet avråder från resor till kan det möjligen ifrågasättas om en kollektivavtalsbunden arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön efter dag 14 om arbetstagaren insjuknar i covid-19.

I flera kollektivavtal finns en reglering som innebär att en arbetstagare som själv vållar sin arbetsoförmåga inte äger rätt till sjuklön efter dag 14. Vår bedömning är att det inte är tillräckligt att arbetstagaren åker till aktuella områden för att bestämmelsen i kollektivavtalet ska aktualiseras, utan att det krävs ett aktivt vållande för bestämmelsen ska tillämpas. Kontrollera ditt kollektivavtal om sådan reglering finns.

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Vad är korttidsarbete?

Permittering regleras i kollektivavtal. För att en arbetsgivare ska kunna permittera måste det finnas ett vanligt kollektivavtal i företaget sedan tidigare och sedan även ett nytt särskilt kollektivavtal* om permittering. Endast privata företag (utan finansiering av offentliga medel) kan permittera – inte stat, kommun och region. Om det inte finns kollektivavtal om permittering så får arbetsgivaren bara permittera om ett avtal om permittering tecknas med 70 procent av de anställda. En arbetsgivare utan vare sig kollektivavtal eller avtal med 70 procent av de anställda kan inte permittera men däremot ge de anställda ledigt med full lön efter godkännande från varje enskild individ.

Det finns inget permanent regelverk om permittering utan sådana tas fram vid behov som nu med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Nu gäller de regler som finns beskrivna på Tillväxtverkets webbplats. Efter att kollektivavtal har tecknats kan anställd tvingas gå ned i tid men få behålla en stor del av lönen.

 • Om man går ner till 80 procent får man behålla 96 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 96 procent av lönen och få sedan tillbaka 15 procent från staten.
 • Om man går ner till 60 procent får man behålla 94 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 94 procent av lönen och får sedan tillbaka 30 procent från staten.
 • Om man går ner till 40 procent får man behålla 92,5 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 92,5 procent av lönen och får sedan tillbaka 45 procent av staten.
 • Om man går ner till 20 procent* av sin ordinarie arbetstid får man behålla 88 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 88 procent av lönen och får sedan tillbaka 60 procent av staten.

I förhandlingarna med det lokala facket kommer man överens om vilka som ska permitteras. SRAT förespråkar frivillighet i den mån det är möjligt.

Permittering kan ske i längst sex månader med möjlighet till förlängning i tre månader, dock längst till 30  september2021 För att kunna bli permitterad måste man ha varit anställd i minst tre månader.

Om man blir uppsagd under tiden som permitterad avbryts permitteringen och normal arbetstid och normal lön gäller under uppsägningstiden. Den som därefter behöver ersättning från a-kassan får sin ersättningsnivå beräknad på tiden före permitteringen.

*kan användas för maj-juli 2020,  januari-september 2021 samt december 2021-mars 2022.

Läs mer:

Sidan uppdaterad 2020-05-07, 2020-06-11, 2020-01-12, 2021-02-23, 2021-03-25, 2021-06-23, 2021-12-17

Hur fungerar det vid korttidsarbete och provisionslön?

För dig som har provisionslön så gäller att ersättningen vid korttidsarbete baseras på en exempelmånad som inträffade tre månader före den månad som permitteringen börjar gälla.

Hur påverkas min pension vid korttidsarbete?

Pensionen kommer att påverkas eftersom den grundas på lönen som nu blir lägre under korttidsarbete. Eftersom perioden för korttidsarbete inte kommer att vara långvarig bedöms dock effekten på den framtida pensionen för de allra flesta som relativt liten. 

Har du mindre än fem år kvar till pension och går på ITP2 (förmånsbestämd pension) kommer pensionen inte att påverkas enligt en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Så påverkas ITP av korttidsarbete, läs PTKs information

Kan jag arbeta med annat under korttidsarbete eller semester?

Vid korttidsarbete med statligt stöd är utgångspunkten att anställningsavtalet i grunden är oförändrat. Korttidsarbetet innebär att du är arbetsbefriad under viss del av din arbetstid och att lönen temporärt sänks. Övriga rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet är oförändrade även under tiden som korttidsarbetet varar.

Samma sak gäller om du har semester. Du får inte arbeta med annat hos samma arbetsgivare och samtidigt ha semester från din ordinarie tjänst. Är det hos en annan arbetsgivare du vill arbeta gäller informationen om konkurrerande verksamhet och bisyssla nedan.

Kolla ditt anställningsavtal och kollektivavtal

I ditt anställningsavtal följer en grundläggande lojalitetsplikt som bland annat innebär ett förbud mot att jobba med konkurrerande verksamhet (samma marknad som ordinarie arbetsgivare). Många kollektivavtal har även regler om så kallade bisysslor.

Godkännande från arbetsgivare

Om du vill söka annat tillfälligt arbete under tiden korttidsarbetet varar, och det fungerar med dina nya arbetstider, måste du få godkännande från din ordinarie arbetsgivare. Se till att få ett skriftligt godkännande - i annat fall riskerar du att bryta mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet och bli skyldig till att anses ha en otillåten bisyssla. I båda fallen kan du bli skadeståndsskyldig och riskerar uppsägning av personliga skäl. 

Korttidsarbete tandhygienist Praktikertjänst

Allmänna regler om permittering

Permittering regleras i kollektivavtal. För att en arbetsgivare ska kunna permittera måste det finnas ett vanligt kollektivavtal i företaget sedan tidigare (vilket det finns för tandhygienister i Praktikertjänst) och sedan även ett nytt särskilt kollektivavtal om permittering (ett sådant är tecknat mellan Praktikertjänst och SRAT).

Det finns inget permanent regelverk om permittering utan sådana tas fram vid behov som nu med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Nu gäller de regler som finns beskrivna på Tillväxtverkets webbplats. Efter att kollektivavtal har tecknats kan anställd tvingas gå ned i tid men få behålla en stor del av lönen.

 • Om man går ner till 80 procent av sin ordinarie arbetstid får man behålla 96 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 96 procent av lönen och få sedan tillbaka 15 procent från staten.
 • Om man går ner till 60 procent av sin ordinarie arbetstid får man behålla 94 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 94 procent av lönen och får sedan tillbaka 30 procent från staten.
 • Om man går ner till 40 procent av sin ordinarie arbetstid får man behålla 92,5 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 92,5 procent av lönen och får sedan tillbaka 45 procent av staten.
 • Om man går ner till 20 procent* av sin ordinarie arbetstid får man behålla 88 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 88 procent av lönen och får sedan tillbaka 60 procent av staten.

Det är endast dessa tre nivåer som är tillåtna. Om det i efterhand visar sig att arbetsgivaren inte skulle få tillbaka några pengar från staten så påverkas inte den lön som den anställde har fått under permitteringstiden.

Permittering kan ske längst till den 30 september 2021. För att kunna bli permitterad måste man ha varit anställd i minst tre månader.

Under permitteringen har man fortfarande lojalitetsplikt hos sin arbetsgivare och får inte ta annan anställning utan tillstånd från arbetsgivaren.

Under permitteringstiden tjänar man in semester som om man arbetade sin vanliga arbetstid.

Den anställde kan inte kräva att få bli permitterad.

*kan användas för maj-juli 2020,  januari-september 2021 samt december 2021-mars 2022.

Permittering inom Praktikertjänst

Kostnadsställeansvarig har rätt att ensam bestämma vilka medarbetare som ska permitteras och till vilken av de tre nivåerna. Den enskilde medarbetaren kan inte säga nej till att permitteras.

Arbetstidens förläggning under permitteringstiden bestäms av kostnadsställeansvarige. Veckoarbetstiden kan variera över tid, om du exempelvis på grund av permitteringen ska arbeta 40 procent så kan det innebära 60 procent under en vecka och därefter 20 procent nästa vecka. Det viktiga är att arbetstiden under permitteringstiden i snitt uppgår till 40 procent.

SRAT och Praktikertjänst kan båda säga upp avtalet om korttidspermittering med sju dagars varsel. Det innebär att det är oklokt av kostnadsställeansvarig att avvika för mycket från permitteringsnivån eftersom vi snabbt kan återgå till normal arbetstid och normal lön.

Permitteringslönen är densamma varje månad, oavsett vilken tid som faktiskt har arbetats.

Den som har provisionslön får sin permitteringslön bestämd utifrån snittlönen de senaste 12 månaderna.

Om man blir uppsagd under permitteringen, eller säger upp sig själv, avbryts permitteringen och under uppsägningstiden gäller vanlig arbetstid och full lön. En uppsägning från Praktikertjänsts sida ska förhandlas med SRAT precis som vanligt.

Om du har frågor kontakta:

Christel Bridal, christel.bridal@srat.se, 08-442 4461
Sverker Jutvik, sverker.jutvik@srat.se, 08-442 4475
Hanna Adlerteg, hanna.adlerteg@srat.se, 08-442 4468

Utskickat per e-post 2020-03-26 till de tandhygienistmedlemmar som är registrerade på Praktikertjänst. Har du inte fått någon e-postutskick var vänlig kontrollera dina medlemsuppgifter på Min sida eller kontrollera skräpposten i ditt e-postkonto.

Texten uppdaterad 2020-06-11, 2021-01-12, 2021-02-23, 2021-03-25, 2021-06-23, 2021-12-17

Korttidsarbete privatanställd optiker

Allmänna regler om permittering

För att en arbetsgivare ska kunna permittera medarbetare måste arbetsgivaren antingen teckna ett avtal med minst 70 procent av medarbetarna (om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal) eller teckna ett permitteringsavtal med SRAT. Information om permittering finns här.

 • Om du går ner till 80 procent av din ordinarie arbetstid får du behålla 96 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 96 procent av lönen och få sedan tillbaka 15 procent från staten.
 • Om du går ner till 60 procent av din ordinarie arbetstid får du behålla 94 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 94 procent av lönen och får sedan tillbaka 30 procent från staten.
 • Om du går ner till 40 procent av din ordinarie arbetstid får du behålla 92,5 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 92,5 procent av lönen och får sedan tillbaka 45 procent av staten.
 • Om man går ner till 20 procent* av sin ordinarie arbetstid får man behålla 88 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar ut 88 procent av lönen och får sedan tillbaka 60 procent av staten.

Arbetsgivaren bestämmer ensam vilka medarbetare som ska permitteras och till vilken av de tre nivåerna. Den enskilde medarbetaren kan inte säga nej till att permitteras. Medarbetarna kan ha olika permitteringsgrad.

Permittering kan ske längst till den 30 september 2021 och den som ska permitteras måste ha varit anställd i minst tre månader. Under permitteringen har du fortfarande lojalitetsplikt hos din arbetsgivare och får inte ta annan anställning utan tillstånd från arbetsgivaren. Du tjänar in semester som om du arbetade din vanliga arbetstid.

Arbetstidens förläggning under permitteringstiden bestäms av arbetsgivaren. Veckoarbetstiden kan variera över tid. Om du exempelvis ska arbeta 40 procent så kan det innebära 60 procent under en vecka och därefter 20 procent en annan vecka. Det viktiga är att arbetstiden under permitteringstiden i snitt uppgår till 40 procent .

SRAT och arbetsgivaren kan båda säga upp avtalet om korttidspermittering med sju dagars varsel.

Permitteringslönen ska vara densamma varje månad, oavsett vilken tid som faktiskt har arbetats.

Blir du uppsagd under permitteringen eller säger upp dig själv, ska du inte ha reducerad lön utan ha full lön i enlighet med ditt anställningsavtal. Du kan dock vara arbetsbefriad delar av eller hela arbetstiden. Det avgör arbetsgivaren. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska förhandlas med SRAT precis som vanligt.

*kan användas för maj-juli 2020,  januari-september 2021 samt december 2021-mars 2022.

Texten uppdaterad 2020-12-18, 2021-01-12, 2021-02-23, 2021-03-25, 2021-06-23, 2021-12-17

Korttidsarbete och sjukskrivning

För den som är sjukskriven heltid när korttidsarbetet påbörjas förändras ingenting. Den som är sjukskriven deltid fortsätter med sin deltidssjukskrivning som tidigare men på den friska delen kan korttidsparbete införas.

Procentsatsen som man permitteras är baserat på ordinarie arbetstid som frisk. Den som blir sjuk under pågående korttidsarbete kommer få sjuklön från arbetsgivaren baserat på den lägre permitteringslönen men sjukersättning från Försäkringskassan baserat på ordinarie lön. Karensavdraget ersätts med 700 kr från Försäkringskassan i efterhand.

Korttidsarbete och föräldraledighet

För den som är föräldraledig heltid när korttidsarbete påbörjas förändras ingenting. Den som är föräldraledig på deltid fortsätter med det och på den delen som man är i tjänst kan man korttidpermitteras.

Procentsatsen som man permitteras på baseras på ordinarie arbetstid utan föräldraledighet. Föräldraledighetslagens regler (exempelvis om perioder, återgång i tjänst, VAB) påverkas inte av korttidsarbete utan det regelverket gäller fullt ut precis som vanligt. Den som påbörjar föräldraledighet eller VABar under pågående korttidsarbete får sin ersättning från Försäkringskassan baserad på ordinarie lön och inte på permitteringslönen.

Korttidsarbete och semester

Den som är på semester när korttidsparbete påbörjas fortsätter med sin semester enligt tidigare plan. Under pågående korttidsarbete fortsätter man att tjäna in semester precis som vanligt och om man tar ut semester så dras lika många dagar som vanligt. Semesterlönen från arbetsgivaren ska vara lika stor som vanligt. Semesterlagens regler (exempelvis om utläggning av semester) påverkas inte av korttidsarbete.

Korttidsarbete och SGI

SGI (sjukpenninggrundande inkomst) fastställs av Försäkringskassan och används av dem för att beräkna pension, sjukpenning och föräldrapenning. Under permittering är SGI skyddad på nivån för ordinarie lön så länge som arbetsgivaren får ersättning från Tillväxtverket.

Skulle arbetsgivaren inte få ersättning för kortidspermittering från Tillväxtverket sänks den anställdes SGI till permitteringslönens nivå. Kontakta SRATs kansli omedelbart om arbetsgivaren inte får ersättning från Tillväxtverket så att det lokala avtalet om korttidspermittering kan sägas upp.

Vad gäller för löner över 44 000 kronor?

Hela lönen sänks enligt de procentsatser som anges hos Tillväxtverket. Vilket innebär att den enskilde medlemmen, oavsett lön, får permitteringslön enligt de procentsatser som anges. Däremot får inte arbetsgivaren tillbaka något från staten för lönedelar över 44.000 kr.

Lokala avtal med en högre procentuell sänkning av löner överstigande taket står strid med de centrala avtalen.

Jag är arbetsgivare och behöver permittera

Du som är arbetsgivare och vill teckna avtal om korttidsarbete kan skicka din förhandlingsframställan till kansli@srat.se.

Har du frågor om tillämpningen av reglerna om korttidsarbete får du kontakta din arbetsgivarorganisation eller ta del av den information som finns på Tillväxtverkets hemsida.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ge rådgivning åt dig som är arbetsgivare. Är du egenföretagare och medlem i SRAT, har du självklart möjlighet att kontakta oss för rådgivning.

Om du blir/är sjuk

Vad gör jag om jag är hemskickad och insjuknar i covid-19?

Förutom att ta kontakt med vården så behöver du sjukanmäla dig enligt de regler som gäller på din arbetsplats. Då har du rätt till sjuklön.

Behöver jag lämna läkarintyg efter sju dagars sjukskrivning?

Regeringen förlänger även den läkarintygsfria tiden till 14 dagar för alla sjukskrivna. Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars.

Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Det innebär att den som är sjuk inte behöver lämna ett läkarintyg de första tre veckorna.

Gäller till och med den 30 september 2021.

Uppdaterat 2021-01-07, 2021-04-06, 2021-06-23

Får jag karensavdrag?

Till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 i Sverige har kravet höjts om att karensavdraget, som tidigare hette karensdagen, ska slopas. Avdraget innebär att den som är sjuk inte får någon ersättning under första sjukdagen. 

Avdraget slopas tillfälligt, under perioden 8 december 2021- 31 mars 2022, och staten ska stå för sjukpenningen under första dagen. 

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

Även egenföretagare kommer att kompenseras.

Vid smittbärarpenning blir det inget karensavdrag, ersättning från dag ett.

Ändrad 2021-01-07, 2021-02-26, 2021-04-06, 2021-05-18, 2022-02-03

Vad ska jag göra om jag blir sjuk efter en resa?

Om du känner sig sjuk efter en resa ska du sjukanmäla sig enligt gängse regler och kontakta sjukvården. En arbetstagare som är sjuk har rätt till sjuklön

Professioner med legitimation

Skyddsutrustning saknas, kan jag vägra ta emot patienter?

Nej. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska utföras och på vilket sätt. Om man har en legitimation kan man vägra att utföra en behandling som innebär risk för vårdskada för patienten, men man kan inte generellt vägra att ta emot patienter, en bedömning måste göras från fall till fall. 

Klinikchefen vill att tid då patienter saknas ska tas som semester, är det rätt?

Nej, det är inte rätt. Prata med din arbetsgivare om möjligheterna till korttidsarbete istället.

Egenföretagare

Vad gäller för mig som egenföretagare?

Staten har med anledning av detta tagit beslut om olika stödåtgärder för att underlätta för företag att komma igenom den här extraordinära situationen, så vi står redo att börja jobba för fullt när hjulen kan börja snurra som vanligt igen.  Till exempel är karensdagen slopad, även för enskilda näringsidkare, och staten tar över arbetsgivares sjuklöneansvar. Företag kan få anstånd med betalning av skatt och Riksbanken har försett bankerna med 500 miljarder kronor för utlåning till företag med likviditetsproblem. Företag med anställda i sin verksamhet kan teckna avtal om korttidspermittering, den anställde förlorar en försumbar del av sin lön och arbetsgivaren får en stor del av lönesumman betald av staten. Dessa åtgärder kommer inte att räcka för att möta alla behov och nya åtgärder är att vänta.

På verksamt.se finns mer att läsa.

Kortidsarbete och egenföretagare

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på Lagen om korttidsarbete (2013:948) som omfattar företag med anställda och täcker därmed inte egenföretagare utan anställda. Det gäller också familjemedlemmar som är delaktiga i bolaget. De är inte stödberättigade.

Tillväxtverket, som är handläggande myndighet, arbetar med frågan och förväntas lägga fram förslag till regeringen på åtgärder för att underlätta för egenföretagare som drabbas av konsekvenserna av coronaviruset. Så snart vi har mer information kommer det att publiceras här.

Information från Tillväxtverket hittar du här

Sjuklön för egenföretagare

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen. Förslaget ingår i regeringens extra ändringsbudget som presenterats med anledning av det nya coronaviruset.

Åtgärden genomförs genom att reglerna för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader blir mer generösa.

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar

Kan jag som företagare få ersättning från a-kassan?

Tillfälliga regler har tagits fram under pandemin. Du kan exempelvis lägga ditt företag vilande.

Student

Behöver jag gå till skolan?

Den 1 juni 2021 upphörde Folkhälsomyndighetens råd att gälla om att utbildningar på högskolor och universitet bör erbjudas på distans. I och med detta kan salsundervisningar vara förekommande. Håll dig uppdaterad på din skolans hemsida och andra kanaler för mer information om din undervisning.  

Reviderad 2021-06-01

Påverkas mitt studiemedel från CSN om jag går in och jobbar extra?

Nej. Regeringen har beslutat om att slopa inkomstgränsen (fribeloppet) under hela 2021 på grund av coronapandemin.

Viktigt att tänka på är att om du arbetar i december 2021 och lönen betalas ut i januari 2022 så kommer januarilönen att räknas som inkomst för det första kalenderhalvåret 2022.

Reviderad 2021-09-07

Vad händer med mitt studiemedel från CSN nästa termin om mitt studieresultat påverkas?

Lärosätet

Nästa gång du söker studiemedel kommer CSN kontrollera hur många högskolepoäng du klarat under förgående termin. Om du inte har nått upp till tillräckligt med poäng på grund av att ditt lärosäte inte kunnat bedriva undervisning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick kommer CSN ta hänsyn till detta. Dock behöver du kunna visa upp dokumentation om detta till CSN. Dokumentationen kan vara i form av intyg som skolan författat, e-post från skolan eller skärmdumpar av information som skolan lagt upp på webb eller i era lärplattformar.  

Sjukdom

Om du inte har nått upp till tillräckligt med poäng på grund av att du insjuknat i covid-19 och under denna tid inte kunnat plugga kan CSN ta hänsyn till detta. Men då gäller det att du har anmält sjukdom till Försäkringskassan. När din anmälan blivit godkänd kan du ta del av CSNs trygghetsregler vilka innebär:

 • Lägre krav på studieresultat. CSN räknar bort de veckor som du varit sjuk när de prövar ditt studieresultat, vilket innebär att kravet på studiekrav blir lägre.
 • Veckorna räknas inte som använda. CSN räknar inte de veckor du har varit sjuk som använda med studiemedel, så du kan ta igen studierna senare.
      

 

 

Behöver jag plugga om skolan stänger?

Om skolan erbjuder digitaliserad undervisning eller andra lösningar behöver du fortsätta att plugga hemifrån för att erhålla högskolepoäng.

Vad gör jag om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk och på grund av detta inte kan studera ska du göra en sjukanmälan direkt till Försäkringskassan och ansöka om att behålla studiestödet under sjukdom, det gör du i tjänsten "Ansök om sjukpenning".

Läs mer om hur du sjukanmäler dig

Om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 och på grund av detta kan inte studera får du behålla ditt studiemedel från CSN. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat.

Reviderad 2021-09-07

Arbetsökande

Kan SRAT kolla om jag är med i a-kassan?

Nej, det kan vi tyvärr inte. Du blir inte automatiskt medlem i a-kassan när du är medlem i SRAT. Du ansöker om medlemskap direkt hos Akademikernas a-kassa.

Här kan du kolla om du är medlem.

Frågor om a-kassan ställs direkt till
Akademikernas a-kassa
08-412 33 00
Skicka e-post

Gäller inkomstförsäkring när jag blir arbetssökande?

A-kassan är grunden för vår inkomstförsäkring – utan ett medlemskap i den gäller inte inkomstförsäkringen. A-kasseavgiften betalar du direkt till Akademikernas a-kassa.

Du kan kontrollera att du är med i a-kassan på Akademikernas a-kassas webbplats, logga in på Mina sidor 

Om du inte är med – bli medlem direkt på a-kassans webbplats

Kan jag som företagare få ersättning från a-kassan?

Tillfälliga regler har tagits fram under pandemin. Du kan exempelvis lägga ditt företag vilande.

Försäkring

Folksam har aktiverat katastrofskydd i hemförsäkringen

Skyddet omfattar summor upp till 10 000 kronor för skäliga och nödvändiga utgifter som flygbiljetter. Katastrofersättningen gäller per person i hushållet som är skriven på samma adress.

För mer information, vänligen läs här:

Logopeder - Akademikerförsäkring

Många som ringer till oss är oroliga. Bästa stödet för er som har vår sjukförsäkring är Skandias hälsosluss. Har du inte sjukförsäkring men någon annan försäkring hos Skandia är samtalsstödet en bra tjänst.

För studerandemedlemmar ingår både samtalsstödet och en studentolycksfallsförsäkring som kan ge krisstöd om något allvarligt händer.
Läs mer här

Du som har företagsförsäkring via oss hjälper vi bäst om vi får prata med dig. Ring vår rådgivning 0771-111 999.

1. Logga in för att se sina försäkringar
Se vilka försäkringar du har genom Akademikerförsäkring. Saknar du olycksfallsförsäkring som ger tillgång samtalsstödet kan du köpa den direkt på webb utan att fylla i en hälsodeklaration.

2. Hälsoförebyggande stöd för att undvika sjukskrivning
Du som har en sjukförsäkring har ett ännu större skydd när det kommer till mående och hälsa. Här kan du läsa mer om det. Ring 0771-51 55 10, vardagar mellan 08.15-16.00 för att få den här hjälpen.

3. Samtalsstöd via telefon
Du som har en försäkring i Skandia via oss har tillgång till telefontjänsten samtalsstöd. Ring 0771-65 50 50, vardagar mellan 08.15-16.00.

Bra att veta
Försäkringsbolag alltid måste säkerställa inför Finansinspektionen att de har täckning för att betala för alla skador, även om alla skadorna skulle ske samma dag. Försäkringarna gäller enligt villkor och Covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

Förenings årsmöte

Vi skulle haft årsmöte, hur gör vi nu?

Ett digitalt möte kan vara ett alternativ.

Vi har sammanställt tips på hur det kan genomföras exempelvis via e-post.

Smittrisker

Hur hantera smittrisker?

God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i föreskrifterna.

Vi hänvisar till Arbetsmiljöverkets författningssamling, SFS 2018:4

Gravid

Hur gör jag för att få graviditetspenning?

Socialstyrelsen anser att gravida i vecka 22-36 har ökad risk att föda för tidigt om de får en covid-19-infektion. Arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning. Om den visar att det finns en risk för smitta ska du omplaceras eller få andra arbetsuppgifter. Om det inte är möjligt ska din arbetsgivare förbjuda dig att arbeta. Då kan du ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan. Arbetsgivaren måste skriftligen dokumentera riskbedömningen och vilket beslut de fattar. Arbetsgivarens beslut kan inte överklagas. Om du är missnöjd med arbetsgivarens beslut rekommenderar vi att du tar kontakt med skyddsombudet.

Din e-postadress  
Din fråga  
Skicka