Akademiker i samhällsbärande professioner

2017-10-30

Kommentarer till SAM 17

SRATs förhandlingschef Mats Eriksson kommenterar "Avtal om samverkan och arbetsmiljö".

Vad är nytt i avtalet?
Det nya centrala samverkansavtalet har fått en tydlighet och bättre struktur för att ge stöd till det lokala arbetet.

Vad förändrar avtalet för våra medlemmar i vardagen?
Arbetstagarens eget ansvar att vara delaktig under arbetsplatsträffarna betonas i avtalet.

Vad händer med befintliga lokala avtal?
Det ligger kvar oförändrade. Det finns inga krav att de ska förhandlas om.

Förändrar det nya avtalet rollen för de lokalt förtroendevalda/skyddsombuden?
I det nya avtalet har bland annat tydligare skrivningar införts kring den lokal samverkan och hur frågor hanteras utifrån samverkan eller som rena MBL-frågor. Ett enskilt förbund kan begära att en viss fråga hanteras enligt MBL och inte i den sedvanliga samverkansprocessen. Det kan exempelvis vara frågor som berör legitimation för en specifik yrkesgrupp.

Vidare förtydligar avtalet hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall skötas och vara en del av samverkan. Det är därför av stor vikt att arbetsmiljöfrågorna finns på dagordningen och att skyddsombuden därför bör vara delaktiga på samverkansmöten.