Akademiker i samhällsbärande professioner

Sjuklön

Om du blir sjuk kan det bli aktuellt med sjuklön, sjukpenning eller ersättning från försäkring genom arbetsgivaren eller ditt medlemskap i SRAT. Vissa ersättningar måste sökas.

En ung kvinna kontrollerar om hon har feber, håller i en febertermometer

Ett villkor för rätt till sjuklön och andra ersättningar är att den anställde anmäler sjukdomen. I vissa fall kan en arbetstagare vara förhindrad att anmäla sig sjuk, exempelvis vid en allvarligare olycka, och då räcker det med att anmälan sker så snart det är möjligt. Det finns inga krav på att sjukanmälan ska ske skriftligen.

Lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska under de första 14 dagarna i varje sjukperiod betala sjuklön till en anställd som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjuklönen motsvarar cirka 80 procent av lönen.

Sjuklöneperioden består av karensavdrag för första arbetsdagens frånvaro och de tretton följande kalenderdagarna. Karensavdrag motsvarar 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Om sjukfrånvaron pågår längre än sju kalenderdagar ska den anställde lämna ett läkarintyg.

Sjukpenning

Om den anställde är sjuk längre än 14 dagar ska arbetsgivaren anmäla det till Försäkringskassan. Försäkringskassan skickar då ut en begäran om sjukpenning som den anställde ska fylla i och skicka in tillsammans med ett läkarintyg.

Kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren

Från och med den femtonde sjukdagen kan den anställde ha rätt till kollektivavtalad sjuklön från sin arbetsgivare. Sjuklönen fyller på sjukpenningen från försäkringskassan så att den totala ersättningen från och med dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden blir ca 90 procent. Arbetar du i statlig sektor utges kollektivavtalad sjuklön till och med dag 364 i sjukperioden.

Kollektivavtalad ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring

Vid sjukdom som innebär nedsatt arbetsförmåga längre än 90 kalenderdagar kan rätt till ersättning från gruppsjukförsäkring enligt kollektivavtal bli aktuell. Se till att anmälan skickas in – oavsett om det är du eller arbetsgivaren som ska göra det. (Olika för olika avtalsområden). Ersättning enligt avtalsgruppsjukförsäkring kan utbetalas till och med maximalt 360:e dagen av sjukskrivningen.

Sjuk- eller aktivitetsersättning vid långvarig sjukdom

Den som är sjuk och har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga kan få sjukersättning istället för sjukpenning från Försäkringskassan. För att få sjukersättning ska alla möjligheter till återgång i arbete vara prövade.

Ersättning medlemsförsäkring

I medlemskapet ingår försäkringen SRAT Hälsoskydd som bland annat kan ge ersättning vid långtidssjukskrivning motsvarande cirka 10 procent av lönebortfallet. Rätt till ersättning träder i så fall in efter viss karenstid som är efter tre månader om man inte omfattas av kollektivavtal och ett år om man omfattas av kollektivavtal (och får ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring). Ansökan görs till Folksam.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se