Akademiker i samhällsbärande professioner

Konkurs

Att vara försatt i konkurs heter på engelska bankrupt vilket kommer från det medeltida latinska uttrycket banca rupta. Det betyder ungefär trasigt skrivbord och sägs komma från den tid då de italienska köpmännen i hamnen vid sina bord väntade information om skeppen som fraktade deras varor på väg att säljas. Om ett fartyg gick i sank och lasten förlorades slogs köpmannens bord itu för att visa dennes finansiella nederlag och att man därför inte kunde göra affärer med denna köpman.

En avbryten röd pil som pekar nedåt

En konkurs idag innebär att näringsidkaren fråntas kontrollen över bolaget helt och får näringsförbud under konkursen.

Om ett bolag inte kan betala sina skulder kan det försättas i konkurs. För att det ska ske krävs att antingen bolaget själv (gäldenären) eller någon som bolaget har skuld till (borgenären) ansöker om konkurs vid tingsrätten. Om tingsrätten beslutar om konkurs så utses en konkursförvaltare, en erfaren jurist vid en byrå utan anknytning till bolaget. Konkursförvaltaren tar över ansvaret för bolaget och säljer det som kan säljas för att reglera alla, eller så mycket som möjligt, av bolagets skulder.

Din anställning

I samband med att konkursförvaltaren utsetts är det upp till denne att informera de anställda om vad som kommer att hända. Vanligen sägs de anställda upp på grund av arbetsbrist men kan få fortsätta jobba för att upprätthålla driften tills verksamheten är såld eller nedlagd.

Din lön

Vid en konkurs så regleras skulderna i en särskild ordning enligt konkurslagen (1987:672) där löner och andra ersättningar till anställda har en låg prioritet. Finns det pengar i bolaget så ersätts hela löneskulden. Vanligast är dock att tillgångarna inte räcker men då finns ett annat skydd för de anställda. En statlig lönegaranti som regleras i Lönegarantilagen (1992:497). Denna lönegaranti är dock begränsad till totalt fyra prisbasbelopp. Aktuellt prisbasbelopp är 47.600 kr så totalbeloppet kan alltså inte överstiga 190.400 kr. Lönegarantin täcker dessutom endast lön som intjänats max tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten.

Om lönen uteblir utan att bolaget är försatt i konkurs

Om du inte får din lön på utsatt tid kan det ibland bero på slarv. Det finns dock situationer när det beror på att bolaget inte har tillräckligt med pengar för att betala ut löner. Oavsett anledning är det viktigt att du kontaktar oss så vi kan påbörja vår process med att få bolaget att betala löneskulden. Med tanke på tremånadersgränsen i lönegarantin bör detta göras skyndsamt för att du inte ska gå miste om ersättning där fordran blivit för gammal om vi skulle behöva ansöka om konkurs för bolaget.

Under uppsägningstiden

Den statliga lönegarantin har även en annan begränsning. Den ersätter lön under uppsägningstid men som längst den uppsägningstid du skulle haft enligt Anställningsskyddslagen (LAS). Har du längre uppsägningstid enligt anställningsavtal eller kollektivavtal så ersätts inte det av lönegarantin.

Du är även skyldig att själv minimera skadan. Det betyder att du måste vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Om du tackar nej till erbjudet jobb så kan din ersättning från lönegarantin påverkas. Du är arbetsskyldig såvida inte konkursförvaltaren meddelar annat, men har som vid annan arbetsbrist rätt till skälig ledig tid för att söka jobb, exempelvis gå på anställningsintervjuer.

Vem handlägger lönegarantin?

Det är konkursförvaltaren som ansvarar för att rapportera in underlag för utbetalning av ersättning från lönegarantin. Underlagen tas fram av personal inom konkursboet varför ekonomi- och personalhandläggare oftast är de som sist kan arbetsbefrias. Länsstyrelsen verkställer utbetalningarna och Kronofogden är tillsynsmyndighet över konkursförvaltarens uppdrag.

Länktips

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se