Akademiker i samhällsbärande professioner

Diskriminering i arbetslivet

Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Ett grönt äpple bland många röda äpplen

 

Vilka omfattas?

Den som är anställd, arbetssökande, inhyrd eller inlånad på arbetsplatsen kan anmäla diskriminering. Praktikanter eller prao-elever kan också anmäla diskriminering.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med:

  • Kön 
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet inklusive religion
  • Sexuell läggning 
  • Ålder
  • Funktionshinder

Vad är diskriminering?

Direkt diskriminering är när en arbetsgivare behandlar någon sämre än någon annan i en jämförbar situation.

Indirekt diskriminering är när en arbetsgivare tillämpar villkor som framstår som neutrala, men som i praktiken missgynnar personer med exempelvis viss etnisk tillhörighet.

Hur anmäler jag diskriminering?

Gör en anmälan till SRATs kansli eller till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som är den statliga myndighet som utövar tillsyn över Diskrimineringslagen.

Förbud mot repressalier

En arbetsgivare får inte straffa den som använt sig av sina rättigheter enligt Diskrimineringslagen. Blir du utsatt för repressalier ska du omedelbart kontakta SRAT.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se