Akademiker i samhällsbärande professioner

Diskriminering

Du ska ha lika rättigheter och möjligheter som alla andra i arbetslivet. Diskrimineringslagen finns för att hindra diskriminering - bland annat på jobbet.

Vad är diskriminering?

All orättvis behandling är inte diskriminering rent juridiskt. Diskrimineringslagens definition innebär:

  • att det måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt
  • att det finns ett samband med en av lagens diskrimineringsgrunder. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet inklusive religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning)
  • att det måste ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller, till exempel i arbetslivet
  • att det måste handla om en av de former av diskriminering som beskrivs i lagen, till exempel sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen (DO) som är den statliga myndighet som utövar tillsyn över Diskrimineringslagen.

Diskriminering i arbetslivet

I arbetslivet kan det handla om både direkt eller indirekt diskriminering. Om din arbetsgivare behandlar dig sämre än någon annan i en jämförbar situation är det direkt diskriminering. Indirekt diskriminering är när en arbetsgivare verkar handla neutralt, medan det i själva verket är villkor som missgynnar personer. Det måste också höra ihop med en av de sex diskrimineringsgrunderna som räknas upp i punkterna här ovanför. En arbetsgivare får inte heller utsätta dig för repressalier på grund av att du använt dig av dina rättigheter i Diskrimineringslagen.

Om du upplever att det skett diskriminering på din arbetsplats ska du höra av dig till någon av förhandlarna hos oss och göra en anmälan. kansli@srat.se Anmälan kan göras av anställda, arbetssökande, inhyrda och praktikanter.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se