Akademiker i samhällsbärande professioner

Skyddsombud

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Som skyddsombud representerar man arbetstagarna i förhållande till och i samverkan med arbetsledarna/cheferna, personalfunktionen, skyddskommittén, företagshälsovården och Arbetsmiljöverket.

Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns inte sådan organisation utses skyddsombud av arbetstagarna.

När ska det finnas skyddsombud?

På ett arbetsställe där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts ska det finnas ett lokalt skyddsombud som utses bland arbetstagarna. Om det är nödvändigt på grund av arbetsförhållandena kan ett lokalt skyddsombud utses även om det är färre än fem anställda. Skyddsombudet bör även ha en ersättare. Skyddsombuden innehar en starkare rättslig ställning än vanliga fackliga förtroendemän.

Vad gör skyddsombud?

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. De ska arbeta för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall, samt bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombuden har rätt att ta del av handlingar för att kunna sköta sitt uppdrag och kan även kräva att arbetsgivaren dokumenterar tillbud och olyckor.

Skyddsombud har rätt att delta i planering och förändringar av arbetsmiljön, och kan begära ingripande av Arbetsmiljöverket när arbetsgivaren inte åtgärdar påtalade brister i arbetsmiljön. De har också rätt att delta i arbetet med handlingsplaner som förebygger ohälsa och olycksfall. Skyddsombudet kan begära att arbetsgivaren genomför arbetsmiljöåtgärder eller undersökningar av arbetsmiljön. Vid allvarlig fara får skyddsombud även stoppa arbetet på arbetsplatsen.

Som skyddsombud har man rätt att med bibehållen lön delta i den utbildning och erhålla den ledighet som behövs för uppdraget.

Skyddskommitté

På ett arbetsställe med minst femtio arbetstagare ska det finnas en skyddskommitté. Kommittén är sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Om arbetstagarna begär det ska en skyddskommitté tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare.

Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. I annat fall utses företrädare av arbetstagarna.

Skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt arbeta för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. 

Om det saknas skyddsombud på arbetsplatsen

Då vänder du dig främst till facket på arbetsplatsen som kan välja ett ombud. Om det inte finns någon facklig organisation kan arbetstagarna själva utse ett ombud och meddela arbetsgivaren vem som är utsedd. Har du frågor kring vilka lagar och regler som gäller angående arbetsmiljö kan du kontakta SRATs kansli eller ringa till Arbetsmiljöverket.

Sacos webb finns också samlad information för dig som är skyddsombud.

Relaterade länkar

Vara skyddsombud

Ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den går också igenom skyddsombudets roll, befogenheter och rättigheter.

Vill du beställa broschyren skickar du e-post till kansli@srat.se